ISSUE: 2/2023

  • Volume 27
  • Number 2
  • 2023

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

The Employment of Ukrainians as an Opportunity to Fill the Labour Market in Poland – Selected Issues

Abstract

The labour market in Poland has undergone significant transformations over the past two decades. The observed changes have been influenced by various factors related to, among other things, the possibility of free movement of the population resulting from membership of EU structures, demographic changes, technological changes, and the automation and robotisation of production processes. Demographic change is becoming a significant challenge, highlighting the shortage of workers with different qualifications and competencies in the labour market in various sectors of the national economy. This paper aims to indicate to what extent Ukrainian citizens can fill the gaps in Poland’s emerging labour market.
To that end, a survey was conducted in the Qualtrics programme in May-June 2022 among Ukrainian citizens who arrived in Poland before 24th February 2022, i.e., before the outbreak of the war and who were registered in the Gremi Personal database. This particular company provides support connected to employment for Ukrainians. Due to the non-probabilistic sampling technique, the results cannot be generalised with regard to the entire population. To analyse the results, descriptive statistics were used to examine the population structure and determine the signifi cance of the characteristics studied and the correlation between them. The research shows that labour shortages in Poland’s labour market can be compensated to some extent by employing migrants from, for example, Ukraine. The commencement of the proper research was preceded by the preparation of a pilot study and the collection and analysis of statistical data related to the situation on the Polish labour market, taking into account the level and structure of employment and an indication of shortages in the labour market when the research was prepared, and the fact that complete statistical data ended in 2020, hence the decision to include this research period in the analyses.

References

Borowiec, A. (2015) „Analiza zmian demograficznych na rynku pracy w kontekście pokolenia 50+”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Vol. 39(3), pp. 11–23. Brunowska, Z., Grotte, M. and Lesińska, M. (2012) Migracje obywateli Ukrainy do Polski w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego: stan obecny, polityka, transfery pieniężne. CMR, Working Papers 60/118. Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Available at: https://depot.ceon.pl/bitstream/ handle/123456789/1539/WP60118.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Access 8.11.2022).

Brzozowska, A. (2022) “‘All is not yet lost here.’ The role of aspirations and capabilities in migration projects of Ukrainian migrants in Poland”, Journal of Ethnic of Migration Studies. pp. 2373–2390. DOI: https://doi. org/10.1080/1369183X.2022.2157804.

Chojnacki, W. (2018) „Analiza zmian w zawodach na peryferyjnym rynku pracy”, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. No. 115, pp. 5–23.

Czapliński, P. and Dzhaman, W. (2019) “Problems of the Ukrainian Labour Market”, Journal of Geography Politics and Society. Vol. 9(4), pp. 12–31. DOI: https://doi.org/10.26881/jpgs.2019.4.03.

Długosz-Zabrocka, E. and Stasiowski, J. (2019) Kształcenie zawodowe w Polsce przemiany organizacja efekty in Sztanderska, U. and Dorosz-Zabłocka, E. (eds.) Wykształcenie zawodowych. Perspektywa systemu edukacji rynku pracy. Warszawa: Wydawnictwo FSRD, pp. 66–102.

Duszczyk, M. and Matuszczyk, K. (2018) “The Employment Foreigners in Poland and Labour Market Situation”, Central and Eastern European migration Reviev. Vol. 7(2), pp. 53–68.

England, K. and Azzopardi-Muscat, N. (2017) “Demographic trends and public Health in Europe”, European Journal of Public Health. Vol. 27(4), pp. 9–13. DOI: https://doi.org/10.1093/eurpub/ckx159.

European Commission (2020) Report on the Impact of Demographic Change. Available at: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/ demography_report_2020_n.pdf (Access 20.11.2022).

Eurostat (2020) Population Statistic at Regional Level. Available at: https:// ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Population_ statistics_at_regional_level&oldid=574123 (Access 19.11.2022).

Gajdzik, B. (2016) „Kierunki zamian w zarządzaniu luką pokoleniową w przedsiębiorstwie produkcyjnym”, Organizacja i Zarządzanie: Kwartalnik Naukowy. No. 2, pp. 31–46.

Gawrycka, M. and Szymczak, A. (2015) „Rynek pracy wobec zmian demograficznych i społecznych w krajach UE”, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. No. 214, pp. 89–102.

Gawrycka, M., Ziętarski, J. and Maier, M. (2018) Swoboda przepływu osób w krajach Unii Europejskiej. Warszawa: Difin.

Gomółka, K. and Gawrycka, M. (2020) Zatrudnienie obywateli z krajów byłego ZSRR w Polsce. Toruń: Adam Marszałek.

Górniak, J. (ed.) (2015) (Nie)dobory, niewykorzystany potencjał. Szanse i bariery na polskim rynku pracy. Raport podsumowujący V edycję badań BKL z 2014 roku. Warszawa–Kraków: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Available at: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/ handle/item/20284/gorniak_nie_wykorzystany_potencjal_szanse_i_ bariery.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Access 17.11.2022).

Górny, A. et al. (2018) Imigranci w Polsce w kontekscie uproszczonej procedury zatrudniania cudzoziemcow. Available at: https://www.migracje. uw.edu.pl/publikacje/imigranci-w-polsce-w-kontekscie-uproszczonej-procedury-zatrudniania-cudzoziemcow/ (Access 19.11.2022).

Górny, A. et al. (2019) “New dimensions in immigration from Ukraine to Poland”, Center of Migration Research Newsletter. No. 9(15), December 2019. Available at: https://www.migracje.uw.edu.pl/wp-content/ uploads/2019/12/Spotlight-December-2019-1.pdf (Access 12.11.2022).

Górny, A., Madej, K. and Porwit, K. (2020) “Ewolucja czy rewolucja? Imigracja z Ukrainy do aglomeracji warszawskiej z perspektywy lat 2015–2019”, Centre of Migration Research, Working Papers. 123/181. Available at: https://www.migracje.uw.edu.pl/wp-content/ uploads/2020/10/WP123181_end-1.pdf (Access 25.11.2022).

GUS (2017) Prognoza ludności gmin na lata 2017–2030. Available at: https:// stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-gmin-na-lata-2017-2030-opracowanie-eksperymentalne,10,1.html (Access 19.11.2022).

GUS (2021) Informacja o rozmiarach i kierunkach masowej emigracji z Polski w latach 2004–2020. Available at: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/migracje-zagraniczne-ludnosci/informacja-o-rozmiarach-i-kierunkach-czasowej-emigracji-z-polski-w-latach-2004-2020,2,14.html (Access 25.11.2022).

GUS (2022) Polska w liczbach 2021. Available at: https://stat.gov.pl/ obszary-tematyczne/inne-opracowania/inne-opracowania-zbiorcze/ polska-w-liczbach-2021,14,14.html (Access 18.11.2022). GUS (2023) Stopa bezrobocia rejestrowanego w latach 1990–2023. Available at: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-rejestrowanego-w-latach-1990-2023,4,1.html (Access 8.03.2023).

Guzi, M., Kahenec, M. and Ulceluse, M. (2021) “Europe’s migration experience and its effects on economic inequality in Europe’s Income, Wealth, Consumption, and Inequality”, Working Paper. Brno: University Masaryk. DOI: 10.5817/WP_MUNI_ECON_2021-05.

Jończy, R. and Rokita-Poskart, D. (2011) „Oczekiwania i zamiary absolwentów Uniwersytetu Opolskiego dotyczące przyszłej pracy w świetle przeprowadzonych badań. Dylematy rynku pracy”, Studia Ekonomiczne. No. 1, pp. 145–155. Available at: https://bazekon.uek. krakow.pl/zawartosc/171230063 (Access 25.11.2022).

Kindler, M. and Szulecka, M. (2022) “Messy Arrangements? A Social Networks Perspective on Migrant Labor Brokerage: The Case of Ukrainian Migration to Poland”, Polish Sociological Review. No. 220(4), pp. 457–484. DOI: https://doi.org/10.26412/psr220.03.

Klementowska, A. and Flaszyńska, E. (2018) Rynek pracy a zmiany pokoleniowe. Stan i prognozy. Zielona Góra: Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Kobosko, M. (2021) „Ginące zawody jako konsekwencja zmian technologicznych na polskim rynku pracy”, Studia z Polityki Publicznej. Vol. 8(4), pp. 75–95. DOI: https://doi.org/10.33119/KSzPP/2021.4.4.

Kocór, M. (2017) “Skills shortages and mismatches on the Polish labour market and public policy recommendations”, Zarządzanie Publiczne. No. 42, pp. 38–52. DOI: https://doi.org/10.15678/ZP.2017.42.4.03.

Krupowicz, J. and Kuropka, I. (2022) Convergence of Population Structures of the European Union Member States. The Past and the Future, Sustainbility. Vol. 14(2), p. 1024. DOI: https://doi.org/10.3390/su14021024.

Kryk, B. (2021) “Generations on the Polish labor market in the context of competences needed in the economy based on knowledge and 4.0”, Ekonomia i Prawo. Vol. 20(1), pp. 121–137. DOI: 10.12775/ EiP.2021.008.

Kryńska, E. (2007) „Osoby starsze na rynku pracy”, Studia BAS. Rynek Pracy. No. 2, pp. 139–161. Available at: http://orka.sejm.gov.pl/wydbas. nsf/0/8CA214806CD7BD30C12572D5002C3699/%24File/Rynek_ pracy.pdf (Access 15.11.2022).

Krzyżowski, L. et al. (2014) Młodzi emeryci w Polsce. Miedzy aktywnością i biernością. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.

Lipka, A. (1997) Rynek pracy, praca, nowoczesne technologie. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Łoziński, S. and Szonert, M. (2023), „Polityka migracyjna ‘Bez polityki’. Antynomie tworzenie polityki migracyjnej w Polsce w okresie 2016– 2022”, Center of Migration Research Working Paper. 130/138. Available at: https://www.migracje.uw.edu.pl/publikacje/polityka-migracyjna-bez-polityki-antynomie-tworzenia-polityki-migracyjnej-w-polsce-w-okresie-2016-2022/ (Access 4.05.2023).

OECD (2016) Recruiting immigrant workers: Europe 2016. Available at: https://www.oecd.org/migration/recruiting-immigrant-workers-europe-2016-9789264257290-en.htm (Access 20.11.2022).

OECD iLibrary (2018) Health at a Glance: Europe 2018. DOI: https://doi. org/10.1787/health_glance_eur-2018-en.

Okólski, M. (ed.) (2018) Wyzwania starzejącego się społeczeństwa. Polska dziś i jutro. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Olak, K. and Olak, A. (2017) „Migracje zarobkowe w obrębie Unii Europejskiej”, Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. No. 7, pp. 216– 235.

Olash, L. (2015) Changing families in the European Union: trends and policy implications, Families and Societies, Working Paper Series 44. A project funded by European Union’s Seventh Framework Programme under grant agreement no. 320116. Available at: http://www.familiesandsocieties.eu/ wp-content/uploads/2015/09/WP44Olah2015.pdf (Access 16.11.2022).

Piotrowski, M., Modrzejewska, K. and Matysiak, M. (2020) The labor market in Mazovia in the context of training at a technical university 2018– 2019. Warszawa: Politechnika Warszawska. Available at: https://www. cziitt.pw.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/Raport-do-pobrania.pdf (Access 17.11.2022).

Priorytety społeczno-gospodarcze polityki migracyjnej (2018) Available at: https://www.gov.pl/attachment (Access 17.11.2022).

Rees, G. (2017) “Family structure and children’s subjective well-being: A comparative analysis in eight European countries”, Enfance. No. 1, pp. 13–35. DOI: https://doi.org/10.4074/S0013754517001033.

Ritchie, H. and Rosner, M. (2019) Age Structure. Available at: https:// ourworldindata.org/age-structure (Access 21.11.2022).

Rocznik Demograficzny (2020) Warszawa: GUS.

Rzhevkina, A. (2022) Ukrainian refugees fill gaps in Polish labour market but risk getting stuck in low-skilled jobs. Available at: https://notesfrompoland. com/2022/06/01/ukrainian-refugees-fi ll-gaps-in-polish-labour-market-but-risk-getting-stuck-in-low-skilled-jobs/ (Access 24.11.2022).

Serwis Rzeczpospolitej Polskiej (2017) Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Available at: https:// www.gov.pl/web/ia/strategia-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju-do-roku-2020-z-perspektywa-do-2030-r–sor (Access 21.04.2023).

Serwis Rzeczpospolitej Polskiej (2020) Polityka migracyjna Polski – diagnoza stanu wyjściowego. Available at: https://www.gov.pl/web/mswia/polityka-migracyjna-polski–diagnoza-stanu-wyjsciowego (Access 25.11.2022).

Szreder, M. (2004) Metody i techniki sondażowych badań opinii. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Turek, K. (2015) Wydłużenie okresu kariery zawodowej – polityka organizacyjna wobec wyzwań związanych z procesem starzenia się ludności in Górniak, J. (ed.) Polski rynek pracy wyzwania i kierunki działań na podstawie badań Bilans kapitału ludzkiego 2010–2015.Warszawa–Kraków: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, pp. 55–79. Available at: https://ruj.uj.edu. pl/xmlui/bitstream/handle/item/20485/PARP_policy_paper_srodek_ pop7.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Access 23.11.2022).

Vedeneeva, V. (2019) “Ukrainian migrants – a chance for the Polish labor market?”, Ukraine Today. pp. 96–108. Available at: https://www. imemo.ru/fi les/File/magazines/rossia_i_novay/2019_04/14-Vedeneeva. pdf (Access 1.12.2022).

Weber, T. and Adăscăliţei, D. (2021) Tackling labour shorttages in EU member states. Report Research Publications. Office of the European Union, Luxembourg. Available at: https://www.eurofound.europa.eu/sites/ default/files/ef_publication/fi eld_ef_document/ef21006en.pdf (Access 22.11.2022).

Wiktorowicz, J. (2018) “The situation of generations on the labour market in Poland”, Economics and Environmental. Vol. 18(2), pp. 995–1015. DOI: https://doi.org/10.25167/ees.2018.46.32.

Language: English

Pages: 135-153

How to Cite:

Harvard

Gomółka, K. and Gawrycka, M. and Kuc-Czarnecka, M. (2023) "The Employment of Ukrainians as an Opportunity to Fill the Labour Market in Poland – Selected Issues". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 2-2023, pp. 135-153. DOI: 10.33067/SE.2.2023.8

APA
Chicago