ISSUE: 2/2018

  • Volume 22
  • Number 2
  • 2018

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

Migracje zarobkowe z Europy Wschodniej do państw Grupy Wyszehradzkiej po 2014 r.

Economic Migrations from Eastern Europe to the Visegrad Group Countries after 2014

Abstract

The aim of the article is to present the conditions, scale and consequences of mass economic migrations from Eastern Europe to the Visegrad Group countries in the conditions of the protracted Ukrainian crisis. We will consider how the economic, political, social and cultural conditions may shape the migration flows from Eastern Europe in the future and whether Central Europe should be treated as the final destination of migration, or only the stage on the road to Western Europe. An important research problem will also be to find an answer to the question whether the growing wave of labour migration from the East may also be addressed to other countries of the Three Seas Initiative, mainly to Bulgaria and Romania, and to the Baltic States, and how it can affect the situation of Central European countries and the entire European Union.

References

Bečka J., Doboš B., Gantner F., Landovský J., Pítrová L., Riegl M., Waitzmanová S., Migration as a Political and Public Phenomenon: The
Case of Czech Republic, w: The V4 towards migration challenges in Europe. An Analysis and Recommendations, red. R. Łoś, A. Kobierecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, s. 9–82.

Benč V., Challenges, Opportunities and Risks of Migration from Ukraine to Slovakia (and the V4), w: Current Migration Trends in V4 Countries: Focus on Migration from Ukraine, red. V. Benč, Research Centre of the Slovak Foreign Policy Association, Prešov 2015, s. 45–64.

Błaszczak o społecznościach muzułmańskich: Nie integrują się z europejskimi, PAP, 17.11.2017.

Borkowski P., Wymiar polityczny uchodźstwa, w: Uchodźcy w Europie. Uwarunkowania, istota, następstwa, red. K.A. Wojtaszczyk, J. Szymańska, Ofi cyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2017, s. 34–47.

Brain Drain Is Sapping Russia of Its Talent, Stratfor, www.worldview.stratfor.com (dostęp 13.04.2018).

Chmielewska I., Dobroczek G., Puzynkiewicz J., Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce – raport z badania. Badanie zrealizowane w 2015 r., Departament Statystyki NBP, Warszawa 2015.

Cieślak-Wróblewska A., Więcej Ukraińców zasila ZUS, „Rzeczpospolita”, 30.05.2017.

Cudzoziemcy pracujący w Polsce – statystyki, dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dane za 2008–2017.

Denisenko M., Migration to Russia and the Current Economic Crisis, w: Migration and the Ukraine Crisis. A two-country perspective, red. A. Pikulicka-Wilczewska, G. Uehling, E-International Relations, Bristol 2017, s. 129–148.

Duszczyk M., Lesińska M., Upolitycznienie procesów demograficznych – próba podejścia teoretycznego, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje”, nr 34/2016, s. 13–25.

Duszczyk M., Matuszczyk K., A One-way Ticket? Migration in Europe from the Perspective of CEE Countries, Central and Eastern Europe Development Institute, Warsaw 2015.

Kamiński R.J., Mały ruch graniczny między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą [maszynopis rozprawy doktorskiej], Biblioteka Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016.

Karabchuk T., Kumo K., Selezneva E., Demography of Russia. From the Past to the Present, Palgrave Macmillan, London 2017.

Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года. Утверждена Указом Президента Российской
Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351 (Konciepcija diemografi czieskoj politiki Rossijskoj Fiedieracii na pieriod do 2025 goda. Utwierżdiena Ukazom Priezidienta Rossijskoj Fiederacji ot 9 oktjabrja 2007 goda № 1351), www.demoscope.ru (dostęp 13.04.2018).

Korobkov A.V., Zaionchkovskaia Z.A., Russian Brain Drain. Myths v. Reality, „Communist and Post-Communist Studies”, vol. 45, no. 3–4/2012,
s. 327–341.

Kósa D., Ukrainian Migration In Hungary, Foundation of Subjective Values, Budapest 2015.

Kupczyk T., Ocena imigrantów z Ukrainy przez polskich pracodawców na przykładzie opinii klientów OTTO Work Force Polska, w: Imigranci wsparciem dla rynku pracy i rozwoju przedsiębiorstw, red. T. Kupczyk, OTTO Work Force Polska, Wrocław 2017, s. 17–28.

Larrabee S.F., Pézard S., Radin A., Chandler N., Crane K., Russia and the West after the Ukrainian Crisis. European Vulnerabilities to Russian Pressures, Rand, Santa Monica 2017.

Leontiyeva Y., Ukrainians in the Czech Republic: On the Pathway from Temporary Foreign Workers to One of the Largest Minority Groups, w: Ukrainian Migration to the European Union. Lessons from Migration Studies, red. O. Fedyuk, M. Kindler, Springer Berlin Heidelberg, New York
NY 2016, s. 133–149.

LN: Many Ukrainian workers coming to ČR through Poland, „Prague Daily Monitor”, 21.03.2017.

Migration and Remittances Recent Developments and Outlook, World Bank, April 2017.

Мукомель В.И., Ксенофобия и мигрантофобии в России: истоки и вызовы, Консорциум Прикладных Исследований по Международной
Миграции, (Mukomiel’ W.I., Ksienofobija i migrantofobii w Rossii: istoki i wyzowy. Konsorcium Prikladnych Issliedowanij po Mieżdunarodnoj
Migracii), European University Institute, Florence 2013).

Національний банк України, Інфляційний звіт, Київ 2018 (Nacionalnyj bank Ukrainy, Infl jacijnyj zwit, Kyjw 2018.

Perelli-Harris B., Ukraine. On the Border Between Old and New in Uncertain Times, „Demographic Research”, no. 19/2008, s. 1145–1178.

Przemyślańska-Włosek J., Opinia pracowników z Ukrainy na temat pracy w Polsce, w: Imigranci wsparciem dla rynku pracy i rozwoju przedsiębiorstw, red. T. Kupczyk, OTTO Work Force Polska, Wrocław 2017, s. 87–104.

Raport Polskiej Służby Konsularnej [lata 2007–2016], Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Służby Konsularnej, Warszawa 2008–2017.

Рейтинг, Динаміка міграційних настроїв українців, Соціологічна група «Рейтинг», Київ 2018 (Rejtyng, Dynamika migracionnyh nastroiw ukrainciw. Sociologiczna grupa „Rejtyng”, Kyjw 2018).

Rokita Z., Majdan w trakcie sesji, „Tygodnik Powszechny”, 25.10.2015.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, Dz.U. z 2008 r. nr 17, poz. 106. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1116.

Rzemek M., Nowe zasady zatrudniania Ukraińców, „Rzeczpospolita”, 15.03.2017.

Schneider F., Shadow economy in Europe, ATKearney Reports, 2013.

Seidlová M., International Migration In The Czech Republic: The Current State With An Emphasis on Ukrainian Migration, w: Current Migration
Trends in V4 Countries: Focus on Migration from Ukraine, red. V. Benč, Research Centre of the Slovak Foreign Policy Association, Prešov
2015, s. 33–44.

Stabilna gospodarka w niestabilnych czasach. Krynica-Zdrój 6 września 2016 r., PAP, 6.09.2016.

Stępniewski T., Ukraina: niepewna przyszłość w cieniu przeszłości, „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, t. 14, nr 4/2017, s. 83–94.

Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców, Komunikat z Badań nr 1/2017, CBOS, styczeń 2017.

Szkoły wyższe i ich fi nanse [2010–2016], GUS, Warszawa 2011–2016.

The V4 towards migration challenges in Europe. An Analysis and Recommendations, red. R. Łoś, A. Kobierecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017.

Unemployment rate 2005–2016, Eurostat, www.ec.europa.eu (dostęp 13.04.2018).

УНИАН (UNIAN), Hungary Plays Ethnic Card in all Neighboring Countries: experts explain “Language Row” with Ukraine, www.unian.net (dostęp
13.04.2018).

УНИАН, Отношение украинцев к России остается лучше, чем россиян к Украине – опрос (UNIAN, Otnoszienie ukrainciew k Rossii ostaietsja luczsze, czem rossijan k Ukrainie – opros), www.unian.net (dostęp 10.07.2017).

United Nations, International Migration Report 2009: A Global Assessment,United Nations, New York 2011.

United Nations, International Migration Report 2017, United Nations, New York 2017.

Waterbury M.A., Between State and Nation. Diaspora Politics and Kin-state Nationalism in Hungary, Palgrave Macmillan, New York 2010.

Zatrudnienie i przeciwdziałanie bezrobociu. Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców – pytania i odpowiedzi, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej, www.mpips.gov.pl (dostęp 27.12.2017).

Zniesienie wiz dla Ukraińców w UE, to zła wiadomość dla polskiego rynku pracy. Wielu może wyjechać z Polski, IAR, 09.12.2016.

Language: Polish

Pages: 73-96

How to Cite:

Harvard

Szabaciuk, A. (2018) "Migracje zarobkowe z Europy Wschodniej do państw Grupy Wyszehradzkiej po 2014 r.". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 2/2018, pp. 73-96.

APA
Chicago