ISSUE: 1/2017

  • Volume 81
  • Number 1
  • 2017

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

Znaczenie funduszy Unii Europejskiej w kreowaniu polityk publicznych w Polsce

The Importance of EU Funds in the Creation of Public Policies in Poland

Abstract

The concept of public policy in Polish literature is a relatively new issue. Funds are one (but not only) of the instruments of implementation of
public policies in the EU. In the classical meaning of public policy consists of a sequence of separate activities which should include identification of problems, the defi nition of principles and policy objectives, an indication of the instruments and resources needed to achieve set targets and assess their validity. The aim of this paper is to show how European Union funds affect the implementation of EU public policies in Poland and what are the implications.

References

Bevir M., Rhodes R.A.W., Teoria interpretacjonistyczna, w: Teorie i metody w naukach politycznych, red. D. Marsh, G. Stoker, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.

Buildingpartnerships to improveurbanareas, “Panorama”, nr 58/2016.

Dorożyński T., Rola polityki Unii Europejskiej w usuwaniu regionalnych dysproporcji gospodarczych. Wnioski dla Polski, Ofi cyna Wolters Kluwer business, Łódź 2012.

Geodecki T., Gorzelak G., Górniak J. et al., Kurs na innowacje, jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2013.

Górniak J.G., Mazur S., Polityki publiczne oparte na dowodach i ich zastosowanie do rynku pracy, w: W kierunku polityki rynku pracy opartej na dowodach, red. K. Olejniczak, Z. Sawiński, Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2011.

Grosse T.G., W objęciach europeizacji. Wybrane przykłady z Europy Środkowej i Wschodniej, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2012.

Hausner J., Governance i jego konceptualne podstawy, w: Współzarządzanie publiczne, red. S. Mazur, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015.

Heywood A., Politologia, Oxford, Warszawa 2009.

http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/WPR-po-2013-roku/Aktualnosci-WPR-po-2013-roku/WPR-w-nowej-perspektywie-finansowej-kulisy-finalu-negocjacji (dostęp 10.09.2016).

http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/9116/1/1/FP%202006-2015.xlsx (dostęp 10.09.2016).

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/europejski-fundusz-spoleczny/przeczytaj-o-europejskim-funduszu-spolecznym/ (dostęp 10.09.2016).

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/raporty/raporty-sprawozdania/stan-wdrazania-funduszy-europejskich-w-polsce-w-latach-2014-2020-nabory-wnioski-o-dofi nansowanie-umowywnioski-o-platnosc/ (dostęp 10.09.2016).

Karpińska-Mizielińska W., Instrumenty wspierania przedsiębiorstw ze środków unijnych w latach 2004–2014, w: W. Karpińska-Mizielińska, T. Smuga, Wpływ interwencji z funduszy unijnych na funkcjonowanie przedsiębiorstw i ich konkurencyjność, Cedewu.pl, Warszawa 2015.

Kożuch B., Zarządzanie publiczne jako teoria i praktyka, w: Instrumentarium zarządzania publicznego, red. B. Kożuch, Ł. Sułkowski, Difin, Warszawa 2015.

Krajowe wytyczne dotyczące kwalifi kowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie Programowania 2007–2013, Warszawa, kwiecień 2010.

Kwieciński J., Kalamon B., Stan wykorzystania funduszy europejskich IX raport, Business Centre Club, Warszawa, październik 2015.

Lasswell H.D., Pre-Wiew of Policy Sciences, Springer International Publishing, Madison 1971.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Potencjał administracyjny systemu instytucjonalnego narodowych strategicznych ram odniesienia na lata 2007–2013, Warszawa 2011.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polskie 10 lat w Unii, Warszawa 2014.

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, Warszawa 2007.

Peters G., American Public Policy: Promise and Performance, Sage Publications LTD, London 2012.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, Warszawa, czerwiec 2016.

PSDB, Analiza zapisów linii demarkacyjnej pomiędzy programami operacyjnymi: polityki spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej. Raport końcowy, Warszawa 2008.

Regulski J., Życie splecione z historią, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2014.

Robichau R., Lynn L., The Implementation of Public Policy: Still the Missing Link, “Policy Studies Journal”, nr 37/2009.

Rybiński K., Alwasiak S., Kowalewski, Lewandowska-Kalina O., Możdżeń M., Rola grup interesów w procesie stanowienia prawa w Polsce, Uczelnia Vistula, Warszawa 2012.

Siejda A., System instytucjonalny i system wdrażania nowej perspektywy finansowej, w: Zarządzanie projektem europejskim, red. M. Trocki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015.

Szarfenberg R., Nauki o i dla polityki publicznej: podejścia teoretyczno-metodologiczne, w: Analiza polityki publicznej. Podejścia teoretyczno-metodologiczne, red. A. Wojciuk, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2013.

Świstak M., Fundusze unijne a rozwój podmiotów ekonomii społecznej, w: Jak Polska wykorzystała środki Unii Europejskiej, red. P. Gieorgica, Polskie Stowarzyszenie Prointegracyjne Europa, Warszawa 2014.

Świstak M., Wspólna Polityka Rolna, w: Wybrane polityki publiczne Unii Europejskiej. Stan i perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. M. Świstak, J.W. Tkaczyński, Kraków 2015.

Świstak M., Zintegrowane inwestycje terytorialne jako instrument polityki regionalnej, w: Integracja europejska. Główne obszary badawcze, red. K.A. Wojtaszczyk, J. Tymanowski, P. Stawarz, Warszawa 2015.

Tkaczyński J.W., Świstak M., Encyklopedia polityki regionalnej i funduszy europejskich, C.H. Beck, Warszawa 2013.

Tkaczyński J.W., Świstak M., Sztorc E., Projekty europejskie. Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych, C.H. Beck, Warszawa 2011.

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Weiss E., Pozyskiwanie środków unijnych przez przedsiębiorstwa innowacyjne. Podejście procesowe, C.H. Beck, Warszawa 2011.
Wlaźlak K., Rozwój regionalny jako zadanie administracji publicznej, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.

Woźnicki J., Nauki o polityce publicznej – cztery lata rozwoju w symbiozie z politologią, „Politeja”, nr 36/2015.

Zalecenie Rady w sprawie ustanowienia gwarancji dla młodzieży, z 22.04.2013, Dz. Urz. UE C 2013/120/01.

Zybała A., Polityka publiczna wobec teorii i praktyki w Polsce, „Wrocławskie Studia Politologiczne”, nr 18/2015.

Zybała A., Struktura ryzyk w reformie wybranych elementów polityki rynku pracy, „Zarządzanie Publiczne”, nr 3/2015.

Żuber P., Procesy konwergencji w UE a uczestnictwo Polski w polityce spójności po roku 2020. Wyzwania dla samorządów  terytorialnych, w: Świat współpracy – świat konfrontacji Wybory strategiczne dla Małopolski i Polski w warunkach podwyższonej niepewności, red. J. Woźniak, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2015.

Żuber P., Zmiany w polityce spójności UE i ich wpływ na sposób wykorzystania środków z UE, w: Fundusze UE dla jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007–2013, część I, red. M. Szczepański, Warszawa 2007.

Language: Polish

Pages: 207-227

How to Cite:

Harvard

Świstak, M. (2017) "Znaczenie funduszy Unii Europejskiej w kreowaniu polityk publicznych w Polsce". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 1/2017, pp. 207-227.

APA
Chicago