ISSUE: 2/2016

  • Volume 78
  • Number 2
  • 2016

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

Wyniki badań poziomu wiedzy polskich przedsiębiorców w zakresie europejskich postępowań sądowych

Research Results of the Level of the Knowledge of Polish Entrepreneurs About European Litigation

Abstract

In the article various aspects of European court proceedings have been discussed, including legal context and research results with regard to the surveys which were conducted among Polish entrepreneurs. The discussion of the results was divided into three points dedicated to the entrepreneurs who cooperated with international counterpart, entrepreneurs who didn’t cooperate with international counterpart and both of these two groups. The main goal of indicated research was defi ning the level of knowledge of Polish entrepreneurs in cross-border court proceedings.

References

Łuczak L., Mamrot S., Analiza wybranych transgranicznych procedur pilotażowych – europejskiego postępowania nakazowego oraz europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń – realizowanych w ramach projektu e-Codex, ”Studia Europejskie”, nr 1/2014.

Rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (Dz. Urz. UE L 399 z 30.12.2006 r., s. 1).

Rozporządzenie (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń (Dz. Urz. UE L 199 z 31.07.2007 r., s. 1).

Rozporządzenie nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. dotyczące doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych („doręczanie dokumentów”) oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1348/2000 (Dz. Urz. UE L 324 z 10.12.2007 r., s. 79).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług
zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014 r., s. 73).

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego dotyczące stosowania
rozporządzenia (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady, ustanawiającego europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CEL EX:52013DC0795&qid=1409578250363&from=PL.

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komittu Ekonomiczno-Społecznego dotyczące stosowania
rozporządzenia (WE) 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/082dbcc5505e49430150607c17ce006c.do.

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (DzU z 2014 r., poz. 101 ze zm.).

Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (DzU z 2013 r., poz. 262 ze zm.).

Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 218).

http://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/nazwa/2678_u/$fi le/2678_u.pdf.

http://net-ankiety.pl/ankieta.php?id=vqzkj2jzv7fzj7wzivxvvbu5.

http://www.e-codex.pl/pilotaz.html.

http://www.e-codex.pl/warsztaty.html.

http://www.administrator24.info/artykul/id7881,lista-ustaw-podpisanych-przez-ustepujacego-prezydenta-r.p.-bronislawa-komorowskiego-wlipcu-2015-r.

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/vers_consolide_pl_1896.pdf.

https://pl.wikipedia.org/wiki/CAWI.

Language: Polish

Pages: 127-140

How to Cite:

Harvard

Łuczak-Noworolnik, L. and Mamrot, S. (2016) "Wyniki badań poziomu wiedzy polskich przedsiębiorców w zakresie europejskich postępowań sądowych". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 2/2016, pp. 127-140.

APA
Chicago