ISSUE: 3/2018

  • Volume 22
  • Number 3
  • 2018

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

Wspólna waluta euro a poziom inflacji w państwach Europy Środkowo-Wschodniej

Common Currency and Inflation Level in the Central and Eastern Europe Countries

Abstract

The aim of the article is to assess the impact of the euro adoption on the inflation level in the countries of Central and Eastern Europe, i.e. Slovenia, Slovakia, Estonia, Latvia and Lithuania. The hypothesis was adopted that the average price level increase – within the framework of the inflation targeting – is a fixed element of the monetary policy of all central banks, including the European Central Bank. If, after the introduction of a single currency, the rate of inflation is close to the inflation target, then the common monetary policy brings positive effects, and the excessive price increase is only an illusion. As a result of the review of the literature, as well as the analysis of statistical data, it was found that in some of the surveyed countries (Estonia and Slovenia), in the first years after the adoption of the single currency, the price rose above the ECB inflation target, however, this result cannot be attributed solely to the introduction of the single currency (euro). The occurring level of infl ation, which is contained in the inflation target of the central bank is acceptable, because its impact on the economy is positive. The discrepancy between perceived inflation and its actual level in the new euro area member states may also result from the experience of countries in which – as a result of the price rounding effects – there was an increase in the prices of some consumer goods.

References

Bordo M.D., Schwartz A.J., IS-LM and Monetarism, “NBER Working Paper”, no. 9713/2003.

Brzoza-Brzezina M., Kolasa M., Szetela M., Is Poland at risk of the zero lower bound?, „Bank i Kredyt”, nr 47(3)/2016.

CBOS, Jakiej Unii chcą Polacy?, Komunikat z badań nr 50/2017, Warszawa, kwiecień 2017.

Eurobarometer, Public opinion in the European Union, Standard Eurobarometer nr 87, Brussels, June 2017.

European Commission, The eurozone, 5 years after the introduction of the euro banknotes and coins, “Flash Eurobarometer”, no. 191/2006.

Goodfriend M., King R., The New Neoclassical Synthesis and the Role of Monetary Policy, “Federal Reserve Bank of Richmond Working Paper”, no. 98.-05/1997.

Godłów-Legiędź J., Główny nurt współczesnej ekonomii: od formalizmu do nowego instytucjonalizmu, w: H. Landreth, D.C. Colander, Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005,
s. 549–575.

Gorzelak G., GÖtz M., Nowak B., Nowak-Far A., Orłowski W.M. (koordynator), Co dalej z Euro? Trzy scenariusze dla Polski, Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Warszawa 2017.

Gruzevskis B., Euro przychodzi na Litwę. Litwa 19-stym członkiem strefy euro, Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Wilno–Warszawa 2015.

Heller J., Kotliński K., Finanse publiczne w krajach UE-15 a uczestnictwo w strefie euro, „Ekonomista”, nr 2/2012, s. 227–241.

Howitt P., Looking Inside Labor Market: A Review Article, “Journal of Economic Literature” 2002, s. 125–138.

Kokoszczyński R., Współczesna polityka pieniężna w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.

Konopczak K., Przegląd literatury w zakresie efektów cenowych wprowadzenia wspólnej waluty do obiegu gotówkowego w krajach strefy euro, w: Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, Narodowy Bank Polski, Projekty badawcze część VIII, Warszawa 2008.

Konopczak K., Rozkrut M., Jakubik J., Efekty zaokrągleń w Polsce po wprowadzeniu euro do obiegu bezgotówkowego, w: Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej
i Walutowej, Narodowy Bank Polski, Projekty badawcze część VIII, Warszawa 2008.

Kotliński K., Makroekonomiczne efekty wprowadzenia euro na Litwie, w: Wyzwania integracji gospodarczej w Unii Europejskiej, red. K. Opolski, J. Górski, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, s. 67–75.

Kuroda S., Yamamoto I., Why are Nominal Wages Downwardly Rigid, but Less So in Japan?: An Explanation based on Behavioral Economics and Labor Market/Macroeconomic Differences, “IMES Discussion Paper”, no. E-28/2006.

Marszałek P., Koordynacja polityki pieniężnej i fiskalnej jako przesłanka stabilności poziomu cen, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Przygotowania Łotwy do członkostwa w strefie euro i pierwsze doświadczenia związane z wprowadzeniem wspólnej waluty, red. M. Kloc-Konkołowicz, NBP, Warszawa 2014.

Przygotowania Litwy do członkostwa w strefie euro i pierwsze doświadczenia związane z wprowadzeniem wspólnej waluty, red. M. Kloc-Konkołowicz, A. Marnic, A. Stążka-Gawrysiak, NBP, Warszawa 2015.

Pufnik A., Effects of the Adoption of the Euro on Consumer Prices and Inflation Perceptions: An Overview of Experiences and Assessment of the Possible Impact in Croatia, Croatian National Bank, Zagreb 2017.

Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2009.

Roczne wskaźniki makroekonomiczne (cz. III aktualizacja 22.03.18), GUS, Warszawa 2018.

Raport środowiska naukowego PAN dotyczący integracji europejskiej i miejsca Polski w tym procesie. Raport przedstawiony na 135. Sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN w dniu 7 grudnia 2017 roku, red. J. Wilkin (maszynopis).

Włodarczyk B., Makroekonomiczne skutki wprowadzenia waluty euro w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia”, vol. L, 4/2016, s. 559–568.

Wojtyna A., Szkice o polityce pieniężnej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.

Yates A., Monetary Policy and the Zero Bound to the Interest Rates: A Review, ”Working Paper, ECB”, no. 190/2002.

Language: Polish

Pages: 185-202

How to Cite:

Harvard

Heller, J. and Warżała, R. and Kotliński, K. (2018) "Wspólna waluta euro a poziom inflacji w państwach Europy Środkowo-Wschodniej". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 3/2018, pp. 185-202.

APA
Chicago