ISSUE: 4/2016

  • Volume 80
  • Number 4
  • 2016

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

Wizerunek Polski w Europie i świecie: problemy europejskich peryferii

Image of Poland in Europe and the World: Problems of the European Periphery

Abstract

The article is an attempt to demonstrate opportunities for analysing the constructing of Poland’s “soft” power, especially the image of Poland in Europe and the world, arising from Polish post-colonial studies, in particular its post-dependence variation. Basing on Tomasz Zarycki’s theory, the author discusses centre-periphery relations with focus on long-term structural conditions affecting Poland and other Central-Eastern European countries. Using historical materials from the inter-war period, she characterises two basic strategies of constructing representations of Polish cultural identity aimed at the international public. One consists of emphasising peripheral specifi city, primaririly national identity and its roots. The other “occidentalises” it, demonstrating connections with the past and present of the Western civilisation, mostly European cultural traditions and modernisation. In the conclusion the author argues that contemporary Polish cultural diplomacy still relies on these two strategies, the former being associated with the concept of “ethnodesign” and the latter – a national brand.

References

Acosi, Komisarz Pawilonu Polskiego usprawiedliwia się przed polonią paryską. Jak to ma przejść do potomności nowy „styl” polski, „Ilustrowany Kuryer Codzienny”, nr 196/1937.

Applebaum A., Does Eastern Europe Still Exists?, wykład wygłoszony w London School of Economics 12.03.2013, https://www.youtube.com/
watch?v=p6Awd2iU1rw (dostęp 26.08.2016).

Bakuła B., Europa Środkowo-Wschodnia i jej (post)kolonialny świat, w: Dyskurs postkolonialny we współczesnej literaturze i kulturze Europy Środkowo-Wschodniej, red. B. Bakuła, Wydawnictwo „Bonami”, Poznań 2015.

Bakuła B., Studia postkolonialne w Europie Środkowej oraz Wschodniej. Kwerenda wybranych problemów (1991–2014), w: Dyskurs postkolonialny we współczesnej literaturze i kulturze Europy Środkowo-Wschodniej, red. B. Bakuła, Wydawnictwo „Bonami”, Poznań 2015.

Berger P., Luckmann Th., Społeczne tworzenie rzeczywistości: traktat z socjologii wiedzy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Blumer H., Interakcjonizm symboliczny. Perspektywa i metoda, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2007.

Buchowski M., Tożsamości Europejczyków: jedność i podziały, w: Dylematy tożsamości europejskich pod koniec drugiego tysiąclecia, red. J. Mucha, W. Olszewski, Wydawnictwo UMK, Toruń 1997.

Chmielewska A., Czy i jak możemy korzystać z badań postkolonialnych? w: Perspektywa (post)kolonialna w kulturze [Studia Komparatystyczne Instytutu Sztuki PAN. Teatr. Sztuka. Kultura 4], red. E. Partyga, J.M. Sosnowska, T. Zadrożny, Oficyna Wydawnicza Errata, Warszawa 2012.

Chmielewska A., Czym jesteśmy, czym być możemy i chcemy w rodzinie narodów?, w: Wystawa paryska 1925. Materiały z sesji naukowej Instytutu
Sztuki PAN, Warszawa, 16–17 listopada 2005 roku, red. J.M. Sosnowska, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2007.

Chmielewska A., Ludowe jako narodowe: reprezentacja Drugiej Rzeczpospolitej na wystawach międzynarodowych i związane z nią problemy w: Lokalne, narodowe i inne… Księga dla Profesor Joanny Kurczewskiej, red. P. Binder, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2014.

Chmielewska A., Odrębność kulturowa Narodu, jego duch i siła, czyli reprezentacja Polski na wystawie paryskiej 1937 roku, w: Wystawa paryska 1937. Materiały z sesji naukowej Instytutu Sztuki PAN, Warszawa, 22–23 października 2007 roku, red. J.M. Sosnowska, Instytut Sztuki
PAN, Warszawa 2009.

Chmielewska A., W służbie państwa, społeczeństwa i narodu. „Państwowotwórczy” artyści plastycy w II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo IFiS PAN,
Warszawa 2006.

Czy sztuka dekoracyjna?, „Blok”, nr 10/1925.

Davies N., Europa – między Wschodem a Zachodem, Wydawnictwo „Znak”, Kraków 2007.

Davies N., Europa: rozprawa historyka z historią, Wydawnictwo „Znak”, Kraków 2003.

Drexlerowa A.M., Olszewski A.K., Polska i Polacy na powszechnych wystawach światowych, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2005.

Gandhi L., Teoria postkolonialna: wprowadzenie krytyczne, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008.

Gosk H., Opowieści „skolonizowanego/kolonizatora”: w kręgu studiów postzależnościowych nad literaturą polską XX i XXI wieku, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2010.

Gosk H., Wychodzenie z „cienia imperium”: wątki postzależnościowe w literaturze polskiej XX i XXI wieku, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac
Naukowych Universitas, Kraków 2015.

Hereźniak M., Marka narodowa: jak skutecznie budować wizerunek i reputację kraju, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.

Iwaszkiewicz J., Polska na wystawie sztuki dekoracyjnej w Paryżu, „Wiadomości Literackie”, nr 25/1925.

Jurkiewicz-Eckert D., The Polska Brand as a Challenge for Polish Cultural Diplomacy: Old Determinants, New Strategies, „Yearbook of Polish European Studies”, nr 17/2014.

Kleczyński J., Styl europejski i style narodowe, „Kurier Warszawski”, nr 173/1925, [wyd. wieczorne].

Kledzik E., Polski postkolonializm – strategie udomowienia, w: Dyskurs postkolonialny we współczesnej literaturze i kulturze Europy Środkowo-Wschodniej, red. B. Bakuła, Wydawnictwo „Bonami”, Poznań 2015.

Klekot E., Etnodizajn – kolejne konfi guracje sztuki ludowej, „Etnografia Nowa”, nr 4/2012, s. 39–46.

Kochanowicz J., Cud europejski i zacofanie gospodarcze Europy Wschodniej, w: Cywilizacja europejska: różnorodność i podziały, t. III, red. M. Koźmiński, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2014.

Krowicki P., Dyplomacja publiczna i branding narodowy w służbie pozytywnego wizerunku kraju – casus Polski, w: Promocja Polski w świecie:  Kultura – dyplomacja – marka narodowa, Collegium Civitas Press, Instytut Adama Mickiewicza, Warszawa 2010.

Loomba A., Kolonializm/postkolonializm, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2011.

Luba I., Szuka jako reprezentacja. Pawilon jako wizerunek państwa. Polska i państwa ościenne w Paryżu w 1937 roku, w: Wystawa paryska
1937. Materiały z sesji naukowej Instytutu Sztuki PAN, Warszawa, 22–23 października 2007 roku, red. J.M. Sosnowska, Instytut Sztuki
PAN, Warszawa 2009.

Markowski M.P., Postkolonializm, w: A. Burzyńska, M.P. Markowski, Teorie literatury XX wieku: podręcznik, Wydawnictwo „Znak”, Kraków 2007.
Niemojewski L., „Opis polskiej ekspozycji w języku francuskim”, Archiwum PAN, sygn. III-67, j. 78, k. 85–86.

Nycz R., Polish Post-Colonial and/or Post-Dependence Studies, „Teksty Drugie”, nr 1/2014 [Special edition], http://tekstydrugie.pl/fi le/fm/Dokumenty/t2en_2014_1webCOMB.pdf (dostęp 14.09.2016).

Nycz R., Wprowadzenie. „Nie leczony, chroniczny pogłos” Trzy uwagi o polskim dyskursie postzależnosciowym, w: Kultura po przejściach, osoby z przeszłoscią: polski dyskurs postzależnościowy – konteksty i perspektywy badawcze, red. R. Nycz, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2011.

Olins W., Teraz jest czas na Polskę! (rozmowa z A. Kaniewską), Instytut Obywatelski, 2014, http://www.instytutobywatelski.pl/3448/komentarze/teraz-jest-czas-na-polske (dostęp: 20.09.2016).

Omilanowska M., Architektura pawilonu polskiego w oczach historyków i krytyków sztuki, w: Wystawa paryska 1925. Materiały z sesji naukowej Instytutu Sztuki PAN, Warszawa, 16–17 listopada 2005 roku, red. J.M. Sosnowska, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2007.

[Piasecki S.] (st.p.), Wycinanki. Polska na Wystawie Paryskiej, „Prosto z Mostu”, nr 36/1937.

Piotrowski P., Art and Independence: Polish Art in the 1920s, „Artium Questiones”, 1993.

Potocki A., Udział Polski w Wystawie, „Gazeta Polska”, nr 167/1937.

Potocki A., Wystawa Sztuki Dekoracyjnej w Paryżu, „Sztuki Piękne”, nr 12/1924–1925.

Raftowicz M., „Twórcze napięcie” – zasadność i implikacje dla polskiej marki narodowej, „Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne
i Ekonomiczne”, nr 4/2006.

Rogoyska M., Paryskie zwycięstwo sztuki polskiej w roku 1925, w: Z zagadnień plastyki polskiej w latach 1918–1939, red. J. Starzyński, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków 1963.

Said E., Orientalizm, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2005.

Skórczewski D., Teoria – literatura – dyskurs: pejzaż postkolonialny, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.

Sosnowska J.M., Polska w Paryżu była… kobietą, w: Wystawa paryska 1937.

Materiały z sesji naukowej Instytutu Sztuki PAN, Warszawa, 22–23 października 2007 roku, red. J.M. Sosnowska, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2009.

Szczerek Z., Wszystkie drogi prowadzą na Wschód, „Gazeta Wyborcza”, 27.02.2016.

Szczerski A., Nowa Europa – nowe państwa na Międzynarodowej Wystawie Sztuk Dekoracyjnych i Nowoczesnego Przemysłu w Paryżu w 1925 roku, w: Wystawa paryska 1925. Materiały z sesji naukowej Instytutu Sztuki PAN, Warszawa, 16–17 listopada 2005 roku, red. J.M. Sosnowska, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2007.

Warchałowski J., Polska sztuka dekoracyjna, Wydawnictwo J. Mortkowicza, Warszawa–Kraków 1928.

W-icz R., Artystyczne rezultaty wystawy sztuki dekoracyjnej w Paryżu, „Sztuka w Rzemiośle”, nr 10/1925.

Wolff L., Inventing Eastern Europe: the Map of Civilisation on the Mind of the Enlightenment, Stanford University Press, Stanford 1994.
Wystawa paryska 1925. Materiały z sesji naukowej Instytutu Sztuki PAN, Warszawa, 16–17 listopada 2005 roku, red. J.M. Sosnowska, Instytut
Sztuki PAN, Warszawa 2007.

Wystawa paryska 1937. Materiały z sesji naukowej Instytutu Sztuki PAN, Warszawa, 22–23 października 2007 roku, red. J.M. Sosnowska, Instytut
Sztuki PAN, Warszawa 2009.

Young R.J.C., Postkolonializm: wprowadzenie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.

Zarycki T., Peryferie: nowe ujęcie zależności centro-peryferyjnych, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2009.

Language: Polish

Pages: 161-184

How to Cite:

Harvard

Chmielewska, A. (2016) "Wizerunek Polski w Europie i świecie: problemy europejskich peryferii". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 4/2016, pp. 161-184.

APA
Chicago