ISSUE: 3/2016

  • Volume 79
  • Number 3
  • 2016

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

Rabaty warunkowe udzielane przez przedsiębiorstwa dominiujące w prawie konkurencji Unii Europejskiej

Conditional Rebates Granted by Dominant Undertakings under European Union Competition Law

Abstract

While the granting of rebates is a common commercial practice largely used by dominant and non-dominant firms, the assessment of debates is one of the most complex and unsettled areas of competition law. In the European Union, the decisional practice of the case-law of the Court of Justice of the European Union has been harshly criticized as unnecessarily strict, following a form-based approach that sits uneasily with modern economic theory. The degree of divergence between US and European case law on the proper legal treatment of loyalty rebates is larger than in almost any other field of international antitrust law. Whereas US jurisprudence has traditionally considered loyalty rebates to be a pro-competitive business practice, the Court of Justice of the European Union has repeatedly held that loyalty rebates are an illegal means of distorting competition.

References

Ahlborn Christian, Grave Carsten, Walter Eucken and Ordoliberalism: An Introduction from a Consumer Welfare Perspective, Competition Policy International”, nr 2/2006, s. 197–217.

Banasiński Cezary, Stawicki Edward, Konkurencja w gospodarce współczesnej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2007.

Brzezińska-Rawa Anna, Dyskryminacja jako przejaw nadużycia pozycji dominującej w unijnym prawie konkurencji, „Państwo i Prawo”, nr 1/2011, s. 83–93.

Decker Christopher, Economics and the enforcement of European competition law, Elgar, Cheltenham 2009.

Decyzja Komisji w sprawie 2002/405 Michelin II z 20.06.2001 r., O.J. L 143 z 31.05.2002, s. 1–53.

Eucken Walter, The Competitive Order and Its Implementation, “Competition Policy International”, nr 2/2006, s. 220–265.

Faella Gianluca, The Antitrust Assessment of Loyalty Discounts and Rebates, ”Journal of Competition Law and Economics”, nr 2/2008, s. 384–391.

Faul Jonathan, Nikpay Ali, The EC Law of Competition, Oxford University Press, Oxford 2007.

Fox Eleanor, We Protect Competition, You Protect Competitors, “World Competition”, nr 26/2003, s. 149–165.

Fox Eleanor, What is Harm to Competition? Exclusionary Practices and Anticompetitive Effect, “Antitrust Law Journal”, nr 70/2002, s. 371–411.

Geradin Damien, Layne-Farrar Anne, Petit Nicolas, EU Competition Law and Economics, Oxford University Press, Oxford 2012.

Geradin Damien, Loyalty Rebates after Intel: Time for The European Court of Justice to overrule Hoffman–La Roche, “Journal of Competition Law & Economics”, nr 11/2015, s. 579–615.

Geradin Damien, Petit Nicolas, Price discrimination under EC Competition Law: Another Antitrust Doctrine in Search of Limiting Principles?, “Journal of Competition Law and Economics”, nr 2/2006, s. 479–531.

Gerber David Jason, Law and Competition in Twentieth Century Europe: Protecting Prometheus, Oxford University Press, Oxford 2001.

Gerber David Jason, Two Forms of Modernization in European Competition Law, “Fordham International Law Journal”, nr 5/2007, s. 1235–1265.

Hildebrand Doris, The emergence of the European School, “Concurrences”, nr 2/2012, s. 4–8.

Hildebrand Doris, The European School in EC Competition Law, “World Competition”, nr 1/2002, s. 3–23.

Hildebrand Doris, The Role of Economic Analysis in the EC Competition Rules, Kluwer Law International, Haga–Londyn–Nowy Jork 2009.

Jebsen Per, Stevens Robert, Assumptions, Goals and Dominant Undertakings: The Regulation of Competition Under Article 86 of the European Union, “Antitrust Law Journal”, nr 64/1996, s. 440–504.

Jones Alison , Sufrin Brenda, EU Competition Law: Text, Cases, and Materials, Oxford University Press, Oxford 2014. Alison , Sufrin Brenda, EU Competition Law: Text, Cases, and Materials, Oxford University Press, Oxford 2014.

Kallaugher John, Sher Brian, Rebates revisited: anti–competitive effects and exclusionary conduct abuse under Article 82, “European Competition Law Review”, nr 5/2004, s. 263–275.

Kamińska Katarzyna, Wpływ ordoliberalizmu na rozwój polityki konkurencji w RFN i Unii Europejskiej, „Ekonomia i Prawo”, nr 2/2013,
s. 233–243.

Kępiński Marian, Prawo konkurencji. System Prawa Prywatnego, Tom 15, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2013.

Klehr Karolina, Polityka rabatowa przedsiębiorców dominujących w świetle orzecznictwa z zakresu prawa konkurencji – przegląd orzecznictwa, „Glosa – Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach”, nr 4/2012, s. 87–93.

Kohutek Konrad, Drapieżnictwo cenowe jako przejaw nadużycia pozycji dominującej w prawie konkurencji – Wytyczne KE z 2009 r. a stanowisko sądów wspólnotowych, „Europejski Przegląd Sądowy”, nr 3/2010, s. 4–10.

Kohutek Konrad, Nadużycie pozycji dominującej – glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 15.03.2007 r. w sprawie C–95/04

Kohutek Konrad, Praktyki wykluczające przedsiębiorstw dominujących, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.

Kohutek Konrad, Rabaty udzielane przez przedsiębiorstwa dominujące w świetle prawa konkurencji, „Przegląd Prawa Handlowego”, nr 7/2010, s. 35–41.

Kohutek Konrad, Zachowanie formalnego podejścia do oceny rabatów stosowanych dominantów oraz deprecjacja testu równie efektywnego konkurenta – glosa do wyroku Sądu z 12.06.2014 r. w sprawie T–286/09, Intel Corp. przeciwko Komisji, „Glosa – Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach”, nr 4/2014, s. 79–87.

Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 5.12.2008, Przewodnik po priorytetach, którymi Komisja będzie się kierować przy stosowaniu art. 82 Traktatu WE w odniesieniu do szkodliwych działań o charakterze praktyki wyłączającej, podejmowanych przez

Kovacic William, Shapiro Carl, Antitrust Policy: A Century of Economic and Legal Thinking, “Journal of Economic Perspectives”, nr 1/2000, s. 43–60.

Małobęcki Iwo, Sprzedaż wiązana i pakietowa jako potencjalne naruszenie europejskiego prawa konkurencji – ekonomiczna i prawna analiza problemu, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2013.

Miszewski Maciej, Ordoliberalizm jako podstawa polityki gospodarczej dla współczesnej Europy, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”, nr 190/2011, s. 9–23.

Moszyński Michał, Problemy teorii i polityki konkurencji w myśli ordoliberalnej, „Ekonomia i Prawo”, nr 2/2013, s. 221–232.

Motta Massimo, Competition Policy: Theory and Practice, Cambridge University Press, Cambridge 2004.

Nazzini Renato, Anticompetitive Rebates in EC Competition Law: A Way Forward?, “The Online Magazine for Competition Policy”, nr 6/2008, s. 4–20.

Niels Gunnar, Jenkins Helen, Kavanaghs James, Economics for Competition Lawyers, Oxford University Press, Oxford 2011, s. 640.
Hovenkamp Herbert, Discounts and Exclusions, “Utah Law Review”, nr 3/2006, s. 409–432.

Nihoul Paul, The Ruling of the General Court in Intel: Towards the End of an Effect–based Approach in European Competition Law?, “Journal of European Competition Law & Practice”, nr 5/2014, s. 521–530.

O’Donoghue Robert, Jorge Padilla Atilano, The Law and Economics of Article 82 EC, Hart Publishing, Oxford 2006.

Petit Nicolas, From Formalism to Effects? The Commission’s communication on Enforcement Priorities in Applying Article 82 EC, “World Competition: Law and Economics Review”, nr 4/2009, s. 485–503.

Petit Nicolas, Intel, Leveraging Rebates and the Goals of Article 102 TFEU, “University of Liege – School of Law” 2015, s. 1–35.

Ridyard Derek, Exclusionary Pricing and Price Discrimination Abuses Under Article 82 – an Economic Analysis, “European  Competition Law Review”, nr 23/2002, s. 286–303.

Skoczny Tadeusz, Jurkowska Agata, Miąsik Dawid, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2009.

Spector David, Loyalty Rebates: An Assessment of Competition Concerns and a Proposed Structured Rule of Reason, “Competition Policy International”, nr 1/2005, s. 89–114.

Sroczyński Jarosław, Rabat retroaktywny a tzw. oplata półkowa: potrzeba racjonalizacji, „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny”, nr 2/2013, s. 90–100.

Venit James, Case T–286/09 Intel v Commission – The Judgment of the General Court: All Steps Backward and No Steps Forward, “European Competition Journal”, nr 2/2014, s. 203–230.

Walker Mike, The Importance of a Theory of Harm, ,,European Competition Law Review”, nr 10/2010, s. 392–415.

Whish Richard, Competition Law, Oxford University Press, Oxford 2009.

Willis Peter, Introduction to EU Competition Law, Londyn 2013.

Wyrok w sprawie 322/81 Nederlandsche Banden–Industrie Michelin przeciwko Komisji Europejskiej („Michelin I”) z 9.11.1983 r., ECR 1983, s. 3461,
pkt 57.

Wyrok w sprawie 40/73 Suiker Unie przeciwko Komisji z 16.12.1975 r., ECR 1975, s. 1663.

Wyrok w sprawie 6/72 Continental Can przeciwko Komisji z 21.02.1973 r., ECR 1973, s. 215.

Wyrok w sprawie 85/76 Hoffmann–La Roche & Co. AG przeciwko Komisji z 13.02.1979 r., ECR 1979, s. 461.

Wyrok w sprawie Barry Wright Corp. przeciwko ITT Grinnell Corp., 724 F.2d 227, 1st Cir. 1983.

Wyrok w sprawie C–209/10 Post Danmark A/S przeciwko Konkurrencerådet z 27.03.2012 r., EU:C:2012:172.

Wyrok w sprawie C–280/08 P Deutsche Telekom przeciwko Komisji z 14.10.2010 r., Zb. Orz. 2010, s. I–9555.

Wyrok w sprawie C–397/03 P Archer Daniels Midland i Archer Daniels Midland Ingredients przeciwko Komisji z 18.05.2006 r., Zb. Orz. 2006,
s. I–4429, pkt 91.

Wyrok w sprawie C–52/09 Konkurrensverkt przeciwko TeliaSonera Sverige AB z 17.02.2011 r., Zb. Orz. 2011, s. I–527.

Wyrok w sprawie C–95/04 P British Airways przeciwko Komisji z 15.03.2007 r., Zb. Orz. 2007, s. 2331.

Wyrok w sprawie Concord Boat Corp. przeciwko Brunswick Corp., 207 F.3d 1039, 8th Cir. 2000.

Wyrok w sprawie T–18/03 CD–Contact Data GmbH przeciwko Komisji z 30.04.2009 r., Zb. Orz. 2009, s. II–1021.

Wyrok w sprawie T–203/01 Manufacture française des pneumatiques Michelin przeciwko Komisji („Michelin II”) z 30.09.2003 r., ECR 2003, s. II–4071.

Wyrok w sprawie T–219/99 British Airways przeciwko Komisji z 17.12.2003 r., ECR 2003, s. II–5917.

Wyrok w sprawie T–286/09 Intel Corp. przeciwko Komisji z 12.06.2014 r., EU:T:2014:547.

Wyrok w sprawie T–65/89 BPB Industries Plc oraz British Gypsum Ltd przeciwko Komisji z 1.04.1993 r., ECR 1993, s. II–389.

Wyrok w sprawie Virgin Atlantic Airways Ltd. przeciwko British Airways PLC, 257 F.3d 256, 2nd Cir. 2001, pkt 265.

Language: Polish

Pages: 169-192

How to Cite:

Harvard

Szmigielski, A. (2016) "Rabaty warunkowe udzielane przez przedsiębiorstwa dominiujące w prawie konkurencji Unii Europejskiej". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 3/2016, pp. 169-192.

APA
Chicago