ISSUE: 1/2018

  • Volume 85
  • Number 1
  • 2018

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

Pozycja dominująca w UE a jej nadużywanie ze szczególnym uwzględnieniem spółek prawa brytyjskiego

The Dominant Position in the EU and Its Abuse, with Particular Emphasis on British Law Companies

Abstract

The aim of this study is to present the defi nition of a dominant position developed by the European Union authorities and representatives of science, as well as the issue of its abuse in EU on the example of verdicts of the EU Court of Justice with respect to British law companies. For the purposes of this study, verdicts that were of particular importance for the acquis of EU antitrust law have been selected and which, due to the Brexit procedure initiated in the EU at the same time, underline the importance of UK entrepreneurs in the development of EU competition policy.

References

Brzezińska-Rawa A., Zakaz nadużycia pozycji dominującej we wspólnotowym i polskim prawie antymonopolowym, Dom Organizatora, Toruń 2009.

Bailey D., Whish R., Competition Law. Eight edition, Oxford University Press, Oxford 2015.

Europa – Działalność Unii Europejskiej – Konkurencja, https://europa.eu/ european-union/topics/competition_pl (dostęp 11.12.2017).

Kohutek K., Sieradzka M., Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.

Kolasiński M.K., Zarys prawa antymonopolowego Unii Europejskiej na tle prawa Stanów Zjednoczonych i Polski, Dom Organizatora, Toruń 2012.

Komunikat Komisji z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie priorytetów, którymi Komisja będzie się kierować przy stosowaniu art. 82 Traktatu WE w odniesieniu do szkodliwych działań o charakterze praktyk wyłączających,  podejmowanych przez przedsiębiorstwa dominujące, Dz. Urz. UE C 45/7 z 2009 r.

Kurcz B., Prawo i ekonomia konkurencji. Wybrane zagadnienia, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.

Materna G., Pojęcie przedsiębiorcy w polskim i europejskim prawie ochrony konkurencji, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.

Misiejuk E., British American Tobacco Company Limited oraz R.J. Reynolds Industries Inc. v. Komisja Wspólnot Europejskich, w: Orzecznictwo sądów wspólnotowych w sprawach konkurencji w latach 1964–2004, red. A. Jurkowska, T. Skoczny, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.

Obwieszczenie Komisji Europejskiej z dnia 9 grudnia 1997 r. w sprawie definicji rynku właściwego do celów wspólnotowego prawa konkurencji, Dz. Urz. UE C 372 z 1997 r.

Sage E., Radio Telefis Eireann (RTE) i Independent Television Publications Ltd. (ITP) v. Komisja Wspólnot Europejskich, w: Orzecznictwo sądów wspólnotowych w sprawach konkurencji w latach 1964–2004, red. A. Jurkowska, T. Skoczny, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.

Szydło M., Nadużywanie pozycji dominującej w prawie konkurencji, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.

Szydło M., Swobody rynku wewnętrznego a reguły konkurencji. Między konwergencją a dywergencją, Dom Organizatora, Toruń 2006.

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C 326 z 2012 r.

Van Bael I., Competition Law of the European Community, Kluwer Law International, Haga 2005.

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 16 listopada 1995 r., sprawa C-244/94 przeciwko Federation Française des Sociétés d’Assurance.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 17 listopada 1987 r., w połączonych sprawach 142 i 156/84, British American Tobacco Company Limited oraz R.J. Reynolds Industries Inc. przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 6 kwietnia 1995 r., w połączonych sprawachC-241/91 P i C-242/91 P, Radio Telefis Eireann i Independent Television Publications Ltd. przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich.

Zakaz nadużywania pozycji dominującej na rynku unijnym, https://lexplay.pl/artykul/Prawo-Europejskie/zakaz_naduzywania_pozycji_dominujacej_na_rynku_unijnym (dostęp 15.12.2017).

Language: Polish

Pages: 141-157

How to Cite:

Harvard

Proczek, M. and Michałkiewicz, R. (2018) "Pozycja dominująca w UE a jej nadużywanie ze szczególnym uwzględnieniem spółek prawa brytyjskiego". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 1/2018, pp. 141-157.

APA
Chicago