ISSUE: 1/2017

  • Volume 81
  • Number 1
  • 2017

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

Powstanie Nadniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej i jego implikacje

The Rise of the Pridnestrovian Moldavian Republic and Its Implication

Abstract

Since the secession of Transnistria in 1990 and creation of the independent Pridnestrovian Moldavian Republic the legal status of the region has still remained unclear and ambiguous. On one hand it has been a de facto state for more than 25 years, while on the other hand its separation has not been commonly recognized by the international community yet. As a consequence, Transnistria is still formally treated as an autonomous region of a special status within the borders of the Republic of Moldavia. The hereby paper is a certain starting phase of the research over the legal status of Transnistria and aims at deriving the genesis and evolution of its statehood. The subject of the work is the historical, as well as formal and legal analysis of the process of creating an independent state, its development, along with the implications and future perspectives, which might allow to make reliable conclusions concerning the region’s legal status in the further research stages.

References

Czachor R., Niepodległe, nieuznawane. Perspektywy rozwiązania problemu statusu nieuznawanych republik na obszarze ostradzieckim, „Stosunki Międzynarodowe”, nr 69–70/2011.

Demirdirek H., The Painful Past Retold Social Memory in Azerbaijan and Gagauzia, w: A. Lieven, Chechnya: Tombstone of Russian Power, New Haven 1999.

Gil A., Naddniestrzańska Republika Mołdawska jako element przestrzeni politycznej Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2005.

Hare P., Who are the Moldovans?, w: Reconstituting the Market: the Political Economy of Microeconomic Transformation. Competition Policy, Privatization and the Regulation of Public Utilities in Central Europe, the Baltics, Russia, Ukraine and Moldova, red. P. Hare, J. Batt, S. Estrin, Amsterdam 1999.

Janusz-Pawletta B., Separatystyczne dążenia Naddniestrza, Abchazji i Osetii Południowej a prawo międzynarodowe, „Bezpieczeństwo Narodowe”, nr 2/2006.

Konstytucja Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej z 2 września 1991 r. – Конституция Приднестровской Молдавской Республики co 2 сентября 1991 г. по состоянию на ноябрь 1995 года, http://zakonpmr.com/DetailDoc.aspx?document=36582.

Konstytucja Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej z 24 grudnia 1994 r. – Конституция Приднестровской Молдавской Республики (принята на всенародном референдуме 24 декабря 1995 г., подписана Президентом Приднестровской Молдавской Республики 17 января 1996 г.), http://www.vspmr.org/legislation/constitution/.

Kosienkowski M., Federacja Rosyjska wobec Naddniestrza, seria wydawnicza: Analizy Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, t. 21, red. J. Kłoczowski, A. Gil, Lublin 2009.

Kosienkowski M., Naddniestrzańska Republika Mołdawska: determinanty przetrwania, Toruń 2010.

Kosienkowski M., Ukraina wobec Naddniestrza, seria wydawnicza: Analizy Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, t. 27, red. J. Kłoczowski, A. Gil, Lublin 2009.

Kymlicka W., Opalski M., Can Liberal Pluralism Be Exported?, Oxford 2001, s. 208.

Solak J., Mołdawia – republika na trzy pęknięta: historyczno-społeczny, militarny i geopolityczny wymiar „zamrożonego konfl iktu” o Naddniestrze, Toruń 2009.

Kurczab-Redlich K., Głową o mur Kremla, Warszawa 2007.

Naddniestrze też chce do Rosji. Separatyści apelują do Moskwy o zmianę prawa, TVN24, 18.03.2014 r., http://www.tvn24.pl.
Naddniestrze też chce przyłączyć się do Rosji, WPmoney.pl, 18.03.2014, http://news.money.pl/artykul/naddniestrze;tez;chce;przylaczyc;sie;do;rosji,165,0,1498021.html.

Poczobut A., Ukraińsko-mołdawska blokada Naddniestrza, „Gazeta Wyborcza”, 1.09.2015 r., http://wyborcza.pl/1,76842,18667003,ukrainskomoldawska-blokada-naddniestrza.html.

“Postkommunismens Antropologi”, University of Copenhagen, 12–14.04.1996.

Radziwinowicz W., Putin chce powiększyć Rosję, „Gazeta.pl”, 2.06.2006 r.

Rajczak R., System konstytucyjny Mołdawii, Warszawa 2014.

Solak J., Konsekwencje zamrożonego konfl iktu o Naddniestrze dla bezpieczeństwa europejskiego, dodatek do „Zeszytów Naukowych Akademii Obrony Narodowej”, Warszawa 2010.

Ustawa nr 691 o Deklaracji Niepodległości Republiki Mołdowa przyjęta 27 sierpnia 1991 r. – Закон О Декларации о независимости Республики Молдова, Monitorul Ofi cial № 011 z 30.12.91 r., www.presedinte.md/rus/declaration.Ustawa nr 173 o podstawowych przepisach specjalnego stratusu miejscowości lewobrzeżnego Dniestru (Naddniestrza) – Lege Nr. 173 din 22.07.2005 cu privire la prevederile de bază ale statutului juridic special allocalităţilor din stînga Nistrului (Transnistria), http://lex.justice.md/.

Бабилунга Н.В., Бомешко Б.Г., Шорников П.М., Государственность Приднестровья: история и современность, Бендеры 2007.

Бессарабский вопрос и образование Приднестровской Молдавской Республики, red. В.Н. Яковлев, Тирасполь 1993.

Брусалинская Г.С., Органы законодательной и исполнительной власти Приднестровской Молдавской Республики на современном этапе, Москва 2007.

Головченко Л.Н., Приднестровье: проблема реализации права на самоопределение народа, проживающего на территории Республики, „Наука и современность”, № 27/2014, s. 270–274.

Девятков А.В., Международно-политические последствия «Де-факто государственности» Приднестровья, „Вестник Тюменского государственного университета”, № 2/2014.

Сквозников А.Н., Феномен непризнанных и частично признанных государств и особенности их правосубъектности, „Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Право”, № 2/2011.

Федякина А., Приднестровье заживет по российским законам, „Российская газета” Nr 6268 z 26.12.2013 r.

Феномен Приднестровья, red. Н.В. Бабилунга, Тирасполь 2003.

Language: Polish

Pages: 253-269

How to Cite:

Harvard

Serzhanova, V. (2017) "Powstanie Nadniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej i jego implikacje". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 1/2017, pp. 253-269.

APA
Chicago