ISSUE: 1/2018

  • Volume 85
  • Number 1
  • 2018

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

Inwestycje społeczne w Polsce na tle wybranych rozwiązań europejskich

Social Investment in Poland Compared to the Selected European Solutions

Abstract

The paper presents the research results of the Innovative Social Investment Strenghtening Communities in Europe (InnoSI) project. The main objective of the paper is to analyse the social investment approach implemented in the practice of social policy in Poland. The social investment instruments established in other selected European countries are also included in this article. After introducing the theoretical and conceptual background of social investment, the following models of social policy in Europe are described: Anglo-Saxon, Continental, Mediterranean and  Nordic. The typology proposed by G. Esping-Andersen is used to present the approaches to social investment in four European countries represent four models: the Great Britain, Germany, Greece and Finland. Then the Polish social policy case study is analysed. The results of scientifi c literature review and policy analysis show that Poland represents another type of social policy model, named as paternalistic-market hybrid, inspired by different European solutions. In this model the social investment instruments like for instance parental leaves, vocational trainings, and social activation of elderly people go together with traditional social compensation and benefi ts.

References

Anioł W., Dylematy polityki rodzinnej w Europie na przykładzie doświadczeń skandynawskich, „Studia Europejskie”, nr 65/2013, s. 113–134.

Anioł W., Kryzys finansowy w Europie – reperkusje dla polityki społecznej, „Polityka Społeczna”, nr 4/2011, s. 1–6.

Anioł W., Szlak Norden. Modernizacja po skandynawsku, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2012.

Arts W., Gelissen J., Three worlds of welfare capitalism or more? A state-of -the-art report, „Journal of European Social Policy”, no. 12(2)/2002, s. 137–158.

Barnett S.J., Bailey G., Fox C., A provisional overview of public policy according to ‘social investment’ from institutional perspective according to policy instruments analysis and public policy analysis, D2.3. Report on best practices according to “social investment”, European Commission, Research Executive Agency, Brussels 2015.

Bonoli G., Classifying Welfare States: a Two-dimension Approach, „Journal of Social Policy”, no. 26(3)/1997, s. 351–372.

Ciepielewska-Kowalik A., Usługi opieki i edukacji przedszkolnej w Polsce. Pytania o rolę organizacji non profi t w budowaniu spójności społecznej, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje”, nr 24(1)/2014, s. 63–80.

Dinan S., Tracing the European Union’s Social Policy: The Social Investment Perspective, https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/047649ea-f102-4d43-9e06-a0dffaa5403e.pdfhttps://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/047649ea
-f102-4d43-9e06-a0dffaa5403e.pdf (dostęp 29.01.2018).

Dingeldey I., Aktivierender Wohlfahrtsstaat und sozialpolitische Steuerung, „Aus Politik und Zeitgeschichte”, nr 3–9/2006, http://www.bpb.de/apuz/29901/ aktivierender-wohlfahrtsstaat-und-sozialpolitische-steuerung?p=all (dostę p 26.06.2017).

Esping-Andersen G., The Three Worlds of Welfare Capitalism, Polity Press, Oxford 1990.

Esping-Andersen G., Gallie D., Hemerijck A., Myles J., Why We Need a New Welfare State, Oxford University Press, Oxford 2002.

Ferrera M., The “Southern” Model of Welfare in Social Europe, „Journal of European Social Policy”, no. 6(1)/1996, s. 17–37.

Gabryszak R., Przeobrażenia europejskich państw opiekuńczych (welfare state), w: Europejska polityka społeczna, red. R. Gabryszak, D. Magierek, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.

Golinowska S., Polityka społeczna adresowana do grup ludności w cyklu życia.

Wyzwania dla teorii i praktyki, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje”, nr 28(1)/2015, s. 15–43.

Grewiński M., Inwestycyjna polityka społeczna oparta na usługach – w kierunku nowego modelu welfare state, w: Innowacyjna polityka społeczna, red. M. Grewiński, A. Karwacki, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka, Warszawa 2015, s. 58–76.

Grewiński M., Inwestycyjna polityka społeczna. Nowy paradygmat państwa dobrobytu? w: Praca socjalna wobec wyzwań współczesności, red. M. Kawińska, E. Bojanowska, t. 1, KONTRAST, Warszawa 2015, s. 291–309.

Innovative Social Investment Strenghtening Communities in Europe, http://innosi.eu/ (dostęp 29.01.2018).

Innosi policy review and cross European comparative research. Finland, D2.3 Report on best practices, European Commission, Research Executive Agency, Brussels 2015.

Koronaiou A., Alexias G., Sakellariou A., Vayias G., WP2: Policy And Policy Instruments Review. Greece, European Commission, Research Executive Agency, Brussels 2015.

Kotowska I., Uwagi o reorientacji podejścia do procesu dostosowań do zmiany demograficznej w Europie, „Wieś i Rolnictwo”, nr 1(162)/2014, s. 35–44.

Księżopolski M., Dokąd zmierza polityka społeczna w Polsce?, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje”, nr 16/2011, s. 15–37.

Księżopolski M., Modele polityki społecznej, IPiSS, Warszawa 1999.

Lehndor S., Motor der Entwicklung – oder fün es Rad am Wagen? So- ziale Dienstleistungen als gesellscha liche Investitionen, w: Das Politische in der Arbeitspolitik. Ansatzpunkte für eine nachhaltige Arbeits- und Arbeitszeitgestaltung, red. Lehndor, Edition Sigma, Berlin 2006.

Michalewska-Pawlak M., Unia Europejska wobec paradygmatu inwestycji społecznych, „Wrocławskie Studia Politologiczne”, nr 23/2017, s. 93–107.

Morel N., Palier B., Palme J., Polityka społeczna jako inwestycja, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka, Warszawa 2015.

Morel N., Palier B., Palme J., Social investment: a paradigm in search of a new economic model and political mobilisation, w: N. Morel, B. Palier, J. Palme, Towards a social investment welfare state?, Policy Press, Bristol 2012.

Pazderski F., Innowacyjne inwestycje społeczne. W poszukiwaniu efektywnych odpowiedzi na wyzwania naszych czasów, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2017.

Sabel C.F., Globalisation, New Public Services, Local Democracy: What’s the Connection?, OECD, 2005.

Suchecka J., Skrzypczak Z., Inwestycje w zdrowie publiczne z perspektywy płatnika trzeciej strony, „Problemy Zarządzania”, nr 11/2012, s. 204–226.

Surdej A., Brzozowski J., Rozwój systemu usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych we Francji: implikacje dla Polski, „Polityka Społeczna”, nr 1/2012, s. 8–13.

Vandenbroucke F., Vleminckx K., Disappointing poverty trends: is the social investment state to blame?, „Journal of European Social Policy”, no. 21(5)/2011, s. 450–471.

Wiktorska-Święcka A., Klimowicz M., Michalewska-Pawlak M., Moroń D., Inwestycje społeczne jako paradygmat polityk publicznych w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2017.

Wiktorska-Święcka, A., Klimowicz M., Michalewska-Pawlak M., Moroń D., Pazderski F., Innosi policy review and cross European comparative research: Poland, D2.3 Report on best practices, European Commission, Research Executive Agency, Brussels 2015.

Zgliczyński W.S., Polityka społeczna w państwach UE – wydatki i rozwiązania modelowe, „INFOS Zagadnienia społeczno-gospodarcze”, nr 10/2017, http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/1F477741D5BACEFDC12581980041F5DA/$fi le/Infos_233.pdf (dostęp 4.01.2018).

Zimmer A., Freise M., Schönert C., Innosi policy review and cross European comparative research. Germany, D2.3 Report on best practices, European Commission, Research Executive Agency, Brussels 2015.

Żukowski M., Social policy regimes in the European countries, w: Diversity and Commonality in European Social Policies: The Forging of a European Social Model, red. S. Golinowska, P. Hengstenberg, M. Żukowski,  Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2009.

Language: Polish

Pages: 161-178

How to Cite:

Harvard

Klimowicz, M. and Michalewska-Pawlak, M. and Moroń, D. (2018) "Inwestycje społeczne w Polsce na tle wybranych rozwiązań europejskich". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 1/2018, pp. 161-178.

APA
Chicago