ISSUE: 4/2015

  • Volume 76
  • Number 4
  • 2015

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

Źródła i konteksty separatyzmu w Donbasie

Sources and Contexts of Separatism in the Donbas

Abstract

This article deals with the sources and contexts of Donbas separatism. This phenomenon has its roots in the history of this region. Adjusted, especially in the second half of the twentieth century, local identity, drifting more towards a transnational consciousness, which can be called industry (professional) or nostalgic (post-Soviet). While, there is a trace Ukrainian identity (in the sense of national).

References

Studenna-Skrukwa M., Ukraiński Donbas. Oblicza tożsamości regionalnej, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2014.

Wynn Ch., Workers, Strikers and Pogroms. The Donbass–Dnepr Bend in Late Imperial Russia, 1870–1905, Princeton Legacy Library, Princeton (N. J.) 1992.

Алфьоров М., Міграцийні процеси та їх вплив на соціально-економічний позвиток Донбасу (1939–1959 рр.), Український культурологічний центр, Донецьке відділення Наукового товариства ім. Шевченка, Донецьк 2008.

Белова Е., Миграционная политика на юге Российской империи и переселение болгар в Новороссийский край и Бессарабию (1751–1871 гг.), РГОТУПС, Москва 2004.

Богачев В., Очерки географіи Всевеликаго Войска Донского, Изданіе Отдѣла Народнаго Просвѣщенія Всевеликаго Войска Донского, Новочеркасскъ 1919.

Борысëнок Е., Украина и Россия: спор о границах в 1920-е годы, w: Регионы и границы Украины в исторической ретроспективе, red. Л. Горизонтов, Институт славяноведения РАН, Москва 2005.

Борысëнок Е., Феномен советской украинизации. 1920–1930-е годы, Издательство „Европа”, Москва 2006.

Веременич Я., Донбас у контексті теорій порубіжжя: соціогуманітарний аналіз, „Український історичний журнал”, nr 1/2015.

Веременич Я., Донбас як порубіжний регіон: територіальний вимір, Інститут історії України НАН України, Київ 2015.

Гайдук В.А., Ляшенко В.Г., Мозговий В.І., Навка І.П., Юз і Юзівка, Фірма „Кардинал”, Донецьк 2000.

Галкин Ю., Сборник документов о пограничном споре между Россией и Украиной в 1920–1925 гг. за таганрогско-шахтинскую территорию Донской области, Щербинская типография, Москва 2007

Грицак Я., Історія двох міст: Львів і Донецьк у порівнялній перспективі, „Україна Модерна. Спеціяльний випуск”, Львів – Донецьк: соціялні ідентичності в сучасній Україні, red. Я. Грицак, А. Портнов, Віктор Сусак, Київ–Львів 2007.

Донік О., З історії індустріального освоєння Донбасу, Інститут історії України НАН України, Київ 2014.

Дружинина Е., Южная Украина в 1800–1825 гг., Наука, Москва 1970.

Етнічний довідник. Етнічні меншини в України, red. B. Євтух та ін., Центр етносоціологічних та етнополітичних досліджень Інституту соціології НАН України, Київ 1996.

Єфіменко Г., Статус УСРР та її взаємовідносини з РСФРР: довгий 1920 рік, Інститут історії України НАН України, Київ 2012.

Кабузан В., Заселение Новороссии (екатеринославской и херсонской губерний) в XVIII – первой половине XIX века (1719–1858 гг.), Наука, Москва 1976.

Касьянов Г., Україна 1991–2007. Нариси новітньої історії, Наш час, Київ 2008.

Коржов Г., Региональная идентичность Донбаса: генезис и тенденции развития в условиях общественной трансформации, „Социология: теория, методы, маркетинг”, nr 4/2006.

Кулага И.И., Зуэв В.В., Органи державної безпеки в Донецькій області: спогади, факти, документи, ТОВ „Алан”, Донецьк 2002.

Кульчицький С., Радянська індустріалізація на Донбасі: 1926–1938, Інститут історії України НАН України, Київ 2015.

Куромія Г., Свобода і террор у Донбасі. Українсько-російське прикордоння, 1870–1990-і роки, пер. з англійської Г. Кьорян, В. Анеев, Видавництво Соломії Павличко „ОСНОВИ”, Київ 2002.

Макидонов А., К светской и церковной истории Новороссии (XVIII–XIX вв.), Просвіта, Запорожье 2008

Марочко В., Голодомор 1932–1933 років на Донбасі, Інститут історії України НАН України, Київ 2015.

Мартин Т., Імперія національного вирівнювання. Нації та націоналізм у Радянському Союзі (1923–1939 роки), пер. з англійської С. Вакуленко, Критика, Київ 2013.

Модестов В., Рабочие Донбаса в трех русских революциях, Издательство „Мысль”, Москва 1974.

Молчанов В., Донбас у системі соціально-демографічних та економічних процесів (XIX – початок XX ст.), Інститут історії України НАН України, Київ 2015.

Промышленнось и рабочие Донбасса. Сборник документов: октябрь 1917 – июнь 1941, сост. В.С. Высоцкая и др., Донбасс, Донецк 1989.

Романцов B., Населення України і його рідна мова за часів радянської влади та незалежності (XX – початок XXI століття), Видавництво імені Олени Теліги, Київ 2003.

Скалковский А., Хронологическое обозрѣніе исторіи Новороссійскаго края 1730–1823, ч. 2, Съ 1796 по 1823, Печатано въ Городской Типографіи, Одесса 1838.

Cкляp B., Етнiчний склaд нaселення Укpaїни 1959–1989 pp.: етнoмoвнi нaслiдки poсiйщення, Видавничий центр „Просвіта”, Київ 2008.

Тарнавський І., Стратегія виживання інтелігенції Південно-Східної України в умовах окупації (1941–1943 рр.), w: Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри. Матеріали V міжнародної наукової конференції (м. Одеса, 24–25 квітня 2015 р.), red. М. Михайлуца, Одеський національний морський університет, Одеса 2015.

Циганенко Л., Дворянство півдня України (друга половина XVIII ст. –1917 р.), Издательств о СМИЛ, Ізмаїл 2009.

Шандра В., Генерал-губернаторства в Україні: XIX – початок XX століття, Київ 2005.

Шандра В., Донеччина: адміністративно-територіальний і відомий поділ (кінець XVIII – початок XX ст.), Інститут історії України НАН України, Київ 2015.

Language: Polish

Pages: 119-132

How to Cite:

Harvard

Gil, A. (2015) "Źródła i konteksty separatyzmu w Donbasie". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 4/2015, pp. 119-132.

APA
Chicago