ISSUE: 3/2015

  • Volume 75
  • Number 3
  • 2015

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

Źródła finansowania reform w państwach Partnerstwa Wschodniego

Sources of Reforms’ Financing in the Eastern Partnership Countries

Abstract

The Eastern Partnership program was established in May of 2009 and became a part of EU external policy. It contains a complex concept addressed to all countries participating in the Program. Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine have established a wide range of close political and economic cooperation with the European Union. Under Eastern Partnership cooperation the beneficiary countries can count on financial and organizational support in the implementation of the wide range reforms in their economies. This article aims to present the main sources of financial support addressed to the Eastern Partnership countries and the current state of implementation of the Eastern Partnership objectives. The article shows the nature and purpose of the establishment of the Eastern Partnership, presents the specificity of programs addressed to the Partnership countries by the European Union, the European Investment Bank and the Visegrad Group countries.

References

Ananicz Szymon, Partnerstwo Wschodnie, „Infos”, Biuro Analiz Sejmowych, nr 17 (64), 24.09.2009 r., s. 1–2.

Ananicz Szymon, „Armenia odwraca się od UE”, 04.09.2013, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2013-09-4/armenia-odwraca-sie-odue [dostęp 4.07.2015]

Bruksela: umowy stowarzyszeniowe z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą podpisane, https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/bruksela-umowy-stowarzyszeniowe-z-gruzja-moldawia-i-ukraina-podpisane.html [dostęp 4.07.2015]

Dziuba Joanna, „Partnerstwo Wschodnie na Kauazie Południowym – potencjał a rzeczywistość”, 09.02.2010, http://www.psz.pl/168-archiwum/partnerstwo-wschodnie-na-kaukazie-poludniowym-potencjal-a-rzeczywistosc [dostęp 4.07.2015]

Eastern Partnership Technical Assistance Trust Fund (EPTATF), EBI, http://www.eib.org/projects/regions/eastern-neighbours/instruments/technical-assistance/index.htm [dostęp 4.07.2015]

Guardian: “Unia Europejska zawaliła program Partnerstwa Wschodniego”, 21.05.2015, http://pl.sputniknews.com/opinie/20150521/407998.html [dostęp 4.07.2015]

Grzyb Andrzej, „Dylematy Europejskiego Funduszu na Rzecz Demokracji – refleksje sprawozdawcy PE”, http://andrzejgrzyb.eu/europejskiegofunduszu-na-rzecz-demokracji-refleksje-sprawozdawcy-parlamentueuropejskiego/ [dostęp 4.07.2015].

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=CA19681B5C7A4DA8C1257D9E002F1B3D [dostęp 4.07.2015]

EU to unlock €2 billion worth of investment for small businesses in Georgia, Moldova and Ukraine, European Commission, Brussels, 21 May 2015.

EU and Ukraine sign Memorandum of Understanding for €1.8 billion in financial assistance, European Commission, Ryga, 22 May 2015.

Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa 2007–2013, Departament Współpracy Terytorialnej, Ministerstwo rozwoju Regionalnego, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NR/rdonlyres/A90E2814-68B6-4F0B-B2C1-9B5257177B46/34481/07 [dostęp 4.07.2015].

Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (2007–2013), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV:r17101 [dostęp 04.07.2015].

Europejski Fundusz na rzecz Demokracji (EED) gotowy do działania, http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polska_pomoc/europejski_fundusz_na_rzecz_demokracji__eed__gotowy_do_dzialania [dostęp 4.07.2015].

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=CA19681B5C7A4DA8C1257D9E002F1B3D [dostęp 4.07.2015].

http://www.easternpartnership.org/community/interview/no-politicalmomentum-eastern-partnership [dostęp 4.07.2015].

http://old.visegradfund.org/v4eap/ [dostęp 4.07.2015].

http://eastbook.eu/faq-o-partnerstwie-wschodnim/# [dostęp 4.07.2015].

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/internationalaffairs/eastern-partnership/index_en.htm [dostęp 4.07.2015].

Instrument finansowy na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie (2007–2013), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV:l14172 [dostęp 4.07.2015].

Komunikat prasowy EBI, BEI/11/139, Luksemburg/Warszawa, 29 września 2011 r.

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego: Unia Europejska i sąsiednie regiony: nowa koncepcja współpracy w dziedzinie transportu,52011DC0415, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX :52011DC0415 [dostęp 4.07.2015].

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Budżet z perspektywy Europy 2020 – Część II: poszczególne dziedziny polityki, KOM(2011) 500 wersja ostateczna, Bruksela, dnia 29.6.2011.

Komisja Europejska, EU Neighbourhood & Russia – Neighbourhood Investment Facility, https://ec.europa.eu/europeaid/regions/eu-neighbourhood-region-and-russia/interregional-cooperation/neighbourhood-investment_en [dostęp 4.07.2015].

Partnerstwo Wschodnie, http://eastern-partnership.pl/pw_pl/MSZ%20PW%20PL.pdf [dostęp 4.07.2015], s. 10, 39–40.

Partnerstwo wschodnie – UE otwiera nowy, ambitny rozdział w stosunkach z sąsiadami ze Wschodu, IP/08/1858, Bruksela, 3 grudnia 2008 r., http://europa.eu/rapid/press-release_IP-08-1858_pl.htm [dostęp 4.07.2015].

Szczyt Partnerstwa Wschodniego Ryga 21–22.05.2015 r., Rada Europejska, http://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/international-summit/2015/05 /21-22/ [dostęp 4.07.2015].

Trzaskowski: szczyt w Rydze powinien dać sygnał, że UE chce wzmacniać PW, depesza PAP z 4 marca 2015, https://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/msz_w_mediach/trzaskowski__szczyt_w_rydze_powinien_dac_sygnal__ze_ue_chce_wzmacniac_pw;jsessionid=705031FEFDC56756CA57A27142FC5DAD.cmsap4p [dostęp 4.07.2015].

Wspólna deklaracja przyjęta podczas szczytu Partnerstwa Wschodniego w Pradze, Bruksela, 7.05.2009 r.

Language: Polish

Pages: 77-99

How to Cite:

Harvard

Latoszek, E. and Kłos, A. (2015) "Źródła finansowania reform w państwach Partnerstwa Wschodniego". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 3/2015, pp. 77-99.

APA
Chicago