ISSUE: 3/2015

  • Volume 75
  • Number 3
  • 2015

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

Znaczenie regionalnych porozumień handlowych Unii Europejskiej w handlu zagranicznym Polski na tle wybranych państw członkowskich

An Impact of the European Union Regional Trade Agreements on Polish Foreign Trade. A Comparative Analysis with Other Member States

Abstract

The aim of the paper is to present the impact of EU preferential agreements on Polish and selected Member States trade exchange. The EU preferential agreements compared to main states participating in global trade were reviewed at the beginning. Afterwards the influence of these regulations on EU export and import was included in the paper. The empirical research based on statistical data on Polish, Czech, Austrian and Swedish export and import with non-member countries that signed the preferential agreements was presented in the paper. The study covered the period 2007–2013 and included trade flows with developed and developing countries. Moreover the goods were divided intotwo groups: primary and manufactured products. The EU regional trade agreements being currently under negotiations were considered in the paper as well. The countries which concluded preferential agreements have rather low share in Polish export and import comparing to Austrian and Swedish foreign trade.

References

Ahearn Raymond J., Europe’s Preferential Trade Agreements: Status, Content, and Implications, Congressional Research Service 7-5700, March 3, 2011, 41 s., http://fas.org/sgp/crs/row/R41143.pdf [dostęp 10.12.2014].

Ambroziak Adam A., Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta, Traktatowe stosunki handlowe Wspólnoty Europejskiej z państwami trzecimi, w: Unia Europejska, red. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Ewa Synowiec, t. I, IKCHZ, Warszawa 2004, s. 205–243.

Crawford Jo-Ann, Fiorentino Roberto V., The Changing Landscape of Regional Trade Agreements, „World Trade Organization Discussion Paper” No. 8/2005, 38 s.

Crawford Jo-Ann, Market Access Provisions on Trade in Goods in Regional Trade Agreements, Staff Working Paper ERSD-2012-20, World Trade Organization, Economic Research and Statistics Division, date: 31. Oct., 2012, 44 s., http://www.wto.org/english/res_e/reser_e/ersd201220_e.pdf [dostęp 5.12.2014].

Dodziński Jerzy, Narękiewicz Jarosław, Nowe relacje cen w handlu międzynarodowym a eksport krajów Wspólnoty Niepodległych Państw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2013, nr 756, s. 119–134.

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ext_lt_intratrd&lang=en [dostęp 10.12.2014].

http://unctadstat.unctad.org [dostęp 10.12.2014].

http://www.wto.org/english/tratop_e/-region_e/region_e.htm [dostęp 10.12.2014].

Knade-Plaskacz Agnieszka, Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej, w: Zarys prawa swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, red. Marek K. Kolasiński, Wyd. TNOiK, Toruń 2013, s. 55–69.

Michalski Bartosz, Międzyregionalne porozumienia handlowe. Transpacyficzny regionalizm jako alternatywa dla wolnego handlu?, Difin, Warszawa 2014, 253 s.

Neufeld Nora, Trade Facilitation Provissions in Regional Trade Agreements.

Traits and Treads, Staff Working Paper ERSD-2014-01, World Trade Organization, Economic Research and Statistical Divsion, Date: Jan. 16., 2014, 60 s., http://www.wto.org/english-/res_e/reser_e/ersd201401_e.pdf [dostęp 10.12.2014].

Regional Trade Agreements Information System, http://rtais.wto.org [dostęp 10.12.2014].

Sozański Jarosław, Umowy międzynarodowe Unii Europejskiej po traktacie z Lizbony, Polskie Wydawnictwa Prawnicze Iuris Sp. z o.o., Warszawa–Poznań 2011, 505 s.

Śledziewska Katarzyna, Regionalizm handlowy w XXI w. Przesłanki teoretyczne i analiza empiryczna, Wyd. UW, Warszawa 2012, 258 s.

Woolcock Stephen, European Union policy towards Free Trade Agreements, “ECIPE Working Papers” No. 3/2007,15 s., http://www.ecipe.org/media/publication_pdfs/european-union-policy-towards-free-trade-agreements.pdf [dostęp 5.12.2014].

Wróbel Anna, Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej, Wyd. Rambler, Warszawa 2014, 214 s.

Language: Polish

Pages: 101-119

How to Cite:

Harvard

Pera, B. (2015) "Znaczenie regionalnych porozumień handlowych Unii Europejskiej w handlu zagranicznym Polski na tle wybranych państw członkowskich". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 3/2015, pp. 101-119.

APA
Chicago