ISSUE: 4/2017

  • Volume 84
  • Number 4
  • 2017

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

Wybrane problemy Republiki Mołdawii w świetle zmian w ładzie międzynarodowym

Selected Problems of the Republic of Moldova in the Light of the Changes in the International Order

Abstract

The Republic of Moldova which is situated between the geopolitical west and east is still searching for its identity and faces a variety of economic and demographic problems. It has been looking for a model, vision and the direction of its development and transformation. After twenty five years of its independence the Republic of Moldova does not have an effective political and legal system or even a coherent idea of statehood. In the perspective of a changing role of a state in the international order the task of fi nding its place in the system of multidimensional global and European order seems to be even more complicated.

References

Baluk W., Geopolityczny wybór państw Europy Wschodniej, w: Bezpieczeństwo obszaru poradzieckiego. Księga poświęcona pamięci Profesora Kazimierza Malaka, red. A. Bryc, A. Legucka, A. Włodkowska-Bagan, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.

Bieleń S., Ład hegemoniczny w XXI wieku, w: Tendencje i procesy rozwojowe współczesnych stosunków międzynarodowych, red. M.F. Gawrycki, E. Haliżak, R. Kuźniar, G. Michałowska, D. Popławski, J. Zajączkowski, R. Zięba, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2016.

Bieleń S., Rosyjski rewizjonizm geopolityczny w stosunkach międzynarodowych, w: Rosja. Rozważania imperiologiczne, red. S. Bieleń, A. Skrzypek, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2015.

Całus K., Państwo niedokończone. 25 lat mołdawskiej niepodległości, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa 2016.

Cziomer E., Zyblikiewicz L.W., Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Deklaracja szczytu walijskiego złożona przez Szefów Państw i Rządów uczestniczących w posiedzeniu Rady Północnoatlantyckiej w Walii 5 września 2014 r. opublikowana na stronie internetowej Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Dominikowska E., Naddniestrzańska Republika Mołdawska – pozostałość historyczna czy „uboczny efekt” transformacji systemowej w Europie Środkowo-Wschodniej? w: Procesy integracyjne i dezintegracyjne na obszarze poradzieckim. Próba bilansu, red. T. Ambroziak, A. Czwołek, Sz. Gajewski, M. Nowak-Paralusz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015.

Grela M., Polityka wschodnia Unii Europejskiej: stara nazwa – nowe parametry? w: Partnerstwo Wschodnie Unii Europejskiej, red. M. Grela, Z. Rapacki, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa 2016. https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2017-05-31/napiecia-moldawsko-rosyjskie (dostęp 11.08.2017).

Kissinger H., Porządek światowy, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2017.

Kłysiński K., Iwański T., Całus K., Ukraina, Mołdawia i Białoruś wobec Partnerstwa Wschodniego, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2017-11-22/ukraina-moldawia-i-bialorus-wobec-partnerstwawschodniego (dostęp 30.11.2017).

Konstytucja Republiki Mołdawii, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014, http://biblioteka.sejm.gov.pl/wp-content/uploads/2017/06/Moldawia_pol_01014.pdf (dostęp 5.08.2017).

Kukułka J., Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Fundacja Studiów Międzynarodowych, Warszawa 2003.

Kuźniar R., Europa w porządku międzynarodowym, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2016.

Legucka A., Geopolityczne uwarunkowania i konsekwencje konfliktów zbrojnych na obszarze poradzieckim, Difi n, Warszawa 2013.

Muś J., Smogorzewski, Nikomu nie zależy na Mołdawii na tyle, żeby istotnie zmienić jej położenie, obserwatorfi nansowy.pl, https://www.obserwatorfi nansowy.pl/tematyka/makroekonomia/nikomu-nie-zalezy-na-moldawii-na-tyle-zeby-istotnie-zmienic-jej-polozenie/ (dostęp 12.08.2017).

Program Rządu Republiki Mołdawii na lata 2016-2018 opublikowany na oficjalnej stronie internetowej Republiki Mołdawii, http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/government_of_republic_of_moldova_-_action_programme_of_the_government_of_republic_of_moldova_for_2016-2018.pdf (dostęp 10.08.2017).

Rajczyk R., Economic and Social Factors Influencing Moldovan Foreign and Domestic Policy, w: Georgia and Moldova in the Context of Russian Imperialistic Foreign Policy: Domestic and Geopolitical Implications, red. A. Czajkowski, M. Herbut, R. Kunert-Milcarz, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017.

Solak J., Mołdawia. Republika na trzy pęknięta Historyczno-społeczny, militarny i geopolityczny wymiar zamrożonego konfl iktu o Naddniestrze, Europejskie Centrum Edukacyjne, Toruń 2009.

Umowa Stowarzyszeniowa Między Unią Europejską a Republiką Mołdawii, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014A0830(01) (dostęp 11.08.2017).

Language: Polish

Pages: 187-202

How to Cite:

Harvard

Kamińska, A. (2017) "Wybrane problemy Republiki Mołdawii w świetle zmian w ładzie międzynarodowym". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 4/2017, pp. 187-202.

APA
Chicago