ISSUE: 4/2015

  • Volume 76
  • Number 4
  • 2015

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

Współpraca państw Grupy Wyszechradzkiej na forum Unii Europejskiej – doświadczenia i wyzwania

Cooperation between the Countries of the Visegrad Group in the European Union – Experiences and Challenges

Abstract

Cooperation between the members of the Visegrad Group in the European Union has its ups and downs. The countries of the Group, which should be bound by geographical proximity and common interests, are not always able to cooperate. This also means that the priorities formulated by the governments in Warsaw, Bratislava, Budapest, and Prague do not always converge. Of course, the countries of the Visegrad Group have much in common, such as their attitude to the Cohesion Policy, their perception of climate goals and visions of the EU subsequent budgets. Unfortunately, there are many divergences between them in important issues: for example foreign policy, especially the attitude to Russia’s aggression on Ukraine. Despite the fact that it has been functioning for a quarter of a century, including a decade in the EU, so far the V4 has not managed to develop a strong European ‘brand’.

References

Adamczyk A., Ewolucja oddziaływania Polski na politykę wschodnią Unii Europejskiej, „Studia Europejskie”, nr 3/2014.

Adamczyk A., The Role of Poland In the Creation Process of the Eastern Partnership, „Yearbook of Polish European Studies”, nr 13/2010.

Barburska O., Milczarek D., Polityka wschodnia Unii Europejskiej: porażka czy sukces?, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.

Barburska O., Relacje Unia Europejska-Federacja Rosyjska: kryzys partnerstwa strategicznego, „Studia Europejskie”, nr 4/2014.

Barburska O., Wpływ polskiej dyplomacji na kształtowanie i realizację polityki wschodniej UE, „Studia Europejskie”, nr 4/2013.

Bukalska P., Bocian M., A New Visegrad Group In the New European Union – possibilities and opportunities for development, Centre for Eastern Studies, Warsaw, June 2003.

Dangerfield M., V4: A new brand for Europe? Ten years of post-accession regional cooperation in Central Europe, “Poznań University of Economic Review”, Vol. 14, No. 4/2014.

Dangerfield M., Visegrad Group Co-operation and Russia, „Journal of Common Market Studies”, Vol. 50, No. 6/2012.

Eberhardt A., Gniazdowski M., Wzrost aktywności Rosji w Europie Środkowej – implikacje dla Polski, „Biuletyn PISM”, nr 16/2006.

Gniazdowski M., Grupa Wyszehradzka a negocjacje Nowej Perspektywy Finansowej UE na lata 2007–2013, „Biuletyn PISM”, nr 71/2005.

Gniazdowski M., Polska polityka w Grupie Wyszehradzkiej: paradoksy skali, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, nr 2/2012.

Gniazdowski M., Wojna B., Grupa Przyjaciół polityki spójności a negocjacje Nowej Perspektywy Finansowej UE na lata 2007–2013, „Biuletyn PISM”, nr 82/2005.

Gniazdowski M., Grupa Wyszehradzka w okresie Prezydencji austriackiej w UE, „Biuletyn PISM”, nr 7/2006.

Góralczyk B., Współpraca Wyszehradzka: geneza, doświadczenia, perspektywy, Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, Warszawa 1999.

Kapuśniak T., Wymiar Wschodni Europejskiej Polityki Sąsiedztwa UE. Inkluzja bez członkostwa?, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2010.

Kohtamaki N., Niemcy wobec konfliktu rosyjsko-gruzińskiego, „Biuletyn PISM”, nr 44/2008.

Kratochvil P., New EU Members and the ENP: Different Agendas, Different Strategies, „Intereconomics”, July/August 2007.

Kuźniar R., My, Europa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013.

Maul H.W., Germany and the Art of Coalition Building, “European Integration”, No. 1/2008.

Milczarek D., Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód – geneza, rezultaty, perspektywy, „Studia Europejskie”, nr 1/2014.

Milczarek D., More gains or losses? Review of the European Union’s Eastern policy, w: European Union on the Global Scene: United or Irrelevant?, red. B. Góralczyk, Centre for Europe, University of Warsaw, Warsaw 2015.

Milczarek D., The Role of Poland in Shaping the European Union’s Eastern Policy, w: The European Union and Poland. Problems and Achievements, red. A. Adamczyk, P. Dubel, Centre for Europe, University of Warsaw, Warsaw 2015.

Szymański A., Plany stworzenia strategii UE na rzecz regionu naddunajskiego, „Biuletyn PISM”, nr 45/2009.

Pietraś M., Międzynarodowy reżim zmian klimatu, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.

Polityka zagraniczna Polski po przystąpieniu do NATO i Unii Europejskiej. Problemy tożsamości i adaptacji, red. S. Bieleń, Difin, Warszawa 2010.

Sadecki A., Grupa Wyszehradzka – środkowoeuropejski przykład współpracy regionalnej, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, z. 1/2013.

Stępniewski T., Partnerstwo Wschodnie Unii Europejskiej: między realizmem a rozczarowaniem, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, z. 2/2012.

Străžay T., Alive and kicking. No dark scenarios regarding the V4’s future, “Visegrad Insight”, 19 November 2014.

Tulmets E., Przygotowania do Prezydencji w UE: udział Czech w tworzeniu Partnerstwa Wschodniego, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, nr 1/2009.

Wagrowska M., Visegrad Security Policy: How to Consolidate its Own Identity, „International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs”, Vol. XVIII, No. 4/2009

Wojna B., Gniazdowski M., Partnerstwo Wschodnie: geneza, możliwości i wyzwania, „Biuletyn PISM”, nr 24/2009.

Zięba R., Polityka zagraniczna Polski w strefie auroatlantyckiej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.

Language: Polish

Pages: 71-89

How to Cite:

Harvard

Adamczyk, A. (2015) "Współpraca państw Grupy Wyszechradzkiej na forum Unii Europejskiej – doświadczenia i wyzwania". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 4/2015, pp. 71-89.

APA
Chicago