ISSUE: 2/2018

  • Volume 22
  • Number 2
  • 2018

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

Wpływ transformacji ustrojowej na sytuację demograficzną państw Grupy Wyszehradzkiej

The Impact of Political Transformation on the Demographic Situation of the Visegrad Group Countries

Abstract

The main aim of the paper is to present the demographic situation of countries, which are members of the Visegrad Group, and how big was the influence of political transformation on it, after the United States of Soviet Russia’s collapse in 1991. To analyze this, there were used data from Central Statistical Office of all V4 countries. Demographic situation is very important part of policy, which is often neglected by authorities. It is necessary to undertake some actions, to stop depopulation process not only in V4 countries, but also in all Europe. Political transformation is not only factor, which determines that situation – it is the second demographic transition theory, which had impact on people’s perception on building the family. Our future and future of our “successors” – sons, daughters, granddaughters and grandsons depends on stable demographic situation – it is worth to discuss about this problems.

References

Atlas Demografi czny Polski, Główny Urząd Statystyczny, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2017.

„Biuletyn Statystyczny GUS”, nr 1/2018.

Central Intelligence Agency (CIA) , The World Factbook, htttps://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/.

Dzieciuchowicz J., Janiszewska A., Changes of Demographical Behaviour During Socio-Economic Transformation Period, University of Łódź, Department of Spatial Economy and Spatial Planning, Łódź 2003.

Magyar Statisztikai Evkonyv, KSH, 2016.

Marples D.R., Historia ZSRR. Od Rewolucji do rozpadu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław 2006.

Okólski M., Demografi a, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.

Potrykowska A., Strzelecki Z., Polska w Europie – Przyszłość demograficzna. Sesja Inauguracyjna, t. I, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2012.

Rocznik demograficzny Głównego Urzędu Statystycznego, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2017.

Statisticka Rocenka Ceske Republiky, Český statistický úřad, 2017.

Statisticka Rocenka Slovenskej Republiky, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Veda 2016.

Strzelecki Z., Demographic problems of Poland before the Accession to the European Union, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.

Strzelecki Z., Szymborski J., Zachorowalność i umieralność na choroby układu krążenia a sytuacja demograficzna Polski, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2015.

Sytuacja demograficzna Polski, raport opracowany przez Rządową Komisje Ludnościową (1990), Centralny Urząd Planowania, Warszawa 1990.

Language: Polish

Pages: 97-112

How to Cite:

Harvard

Moliński, A. (2018) "Wpływ transformacji ustrojowej na sytuację demograficzną państw Grupy Wyszehradzkiej". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 2/2018, pp. 97-112.

APA
Chicago