ISSUE: 2/2019

  • Volume 23
  • Number 2
  • 2019

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

Wpływ przyjęcia euro przez Słowację na podstawowe wskaźniki makroekonomiczne. Analiza porównawcza z Czechami jako krajem spoza UGiW

The Influence of the Euro Adoption by Slovakia on Its Basic Macroeconomic Indicators. Comparative Analysis with the Czech Republic as a Country from Outside the EMU

Abstract

The aim of the article is to present the infl uence of the euro adoption by Slovakia on the basic macroeconomic indicators. The study period was assumed to be 2001–2017, with additional division into sub-periods 2001–2008 and 2009–2017, hence before and after the euro adoption by Slovakia. An attempt to verify the following hypotheses was made: 1) the decision on the adoption of the euro by Slovakia was favourable in terms of the main macroeconomic indicators (economic growth, unemployment and growth rates); 2) in the case of Slovakia the theory of endogeneity of the optimal currency area criteria has been confirmed. In order to verify the hypotheses, a comparative analysis was conducted with the Czech Republic – the country neighbouring Slovakia and, until recently, constituting one common state with it. On the basis of the conducted analysis, it was found that these hypotheses should not be verified neither positively nor negatively.

References

Begg I., Is full participation in EMU likely to favour or slow real convergence, Konferencja Naukowa NBP: Successes and failures in real convergence, Warszawa 2003, www.nbp.pl.

Bukowski S.I., Unia monetarna. Teoria i polityka, Difin, Warszawa 2007.

Dudek M., Stępniewski J., Asymetryczność ERM II i nieinflacyjne dostosowanie do realnej gospodarki w procesie akcesji do Unii Walutowej (UE), w: Gospodarka w obliczu eurotransformacji, red. J. Stankiewicz, PWE, Zielona Góra 2004.

Fidrmuc J., Klein C., Price R., Worgotter A., Slovakia: a catching-up euro area member in and out of the crisis, “IZA Policy Paper”, The Institute for the Study of Labor, no. 55/February 2013.

Fidrmuc J., Worgotter A., Slovakia: The consequences of joining the euro area before the crisis for a small catching-up economy, “CESifo Forum”, Ifo Institute for Economic Research, no. 1/2013.

Frankel J.A., Rose A.K., The endogeneity of the optimum currency area criteria, “NBER Working Paper Series”, no. 5700/1996, DOI: https://doi. org/10.3386/w5700.

Gajewski P., Test dla słowackiej gospodarki, „Rzeczpospolita”, 6.05.2013.

Gruszecki T., Rosnące nierównowagi i dezintegracja strefy euro, w: Polityka finansowa w dobie kryzysu integracji europejskiej, red. J.L. Bednarczyk, W. Przybylska-Kapuścińska, CeDeWu.pl, Warszawa 2012.

Hanus M., Krivosik L., Has the euro been worth it?, „Tyzden”, Bratislava, 16.05.2011, https://voxeurop.eu/ en/content/article/656711-has-euro-been-worth-it,

Havlat M., Havrlant D., Kuenzel R., Monks A., Economic convergence in the Czech Republic and Slovakia, „European Economy. Economic Briefs”, European Commission, no. 034/March 2018. http://epp.eurostat.ec.europa.eu.

https://unctad.org/en/Pages/DIAE/World%20Investment%20Report/AnnexTables.aspx. https://stats.oecd.org/#.

Kain P., Klesla J., Slovensko si doslaplo na Uber, Google i Facebook, Rozhovor z Petrem Kazimirem, “Lidove Noviny. Index”, nr 2/2018.

Lalinsky T., Business Competetivness After Euro Adoption in Slovakia, „NBS Occasional Paper, no. 3/2010, Bratislava.

Mały Rocznik Statystyczny 2010, GUS, Warszawa 2010.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2015 r., Narodowy Bank Polski, Warszawa 2016.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2017 r., Narodowy Bank Polski, Warszawa 2018.

Onufer A., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach Grupy Wyszehradzkiej w okresie kryzysu gospodarczego, Materiały z międzynarodowej konferencji, Wrocław, 23–24 kwietnia 2010 r.,

Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław 2011.

Polyak O., Euro adoption and export: a case study of the Czech Republic, Slovakia and old EU member states, “Prague Economic Papers”, vol. 25, no. 4/2016, DOI: https://doi.org/10.18267/j.pep.568.

Raport na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro, NBP, Warszawa 2004. Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, NBP, Warszawa 2009.

Szczepkowski M., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Republice Czeskiej na tle Europy Środkowo-Wschodniej, „Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 439/2016, DOI: https://doi.org/10.15611/pn.2016.439.29.

Wojtyna A., Teoretyczne kontrowersje wokół Unii Gospodarczej i Walutowej, „Gospodarka Narodowa”, nr specjalny/1998.

Wypłosz Ch., Pierwszy rok strefy euro – doświadczenia i perspektywy, Zeszyty BRE Bank – CASE, nr 49, Warszawa 2000.

Zudel B., Melioris L., Five years in a baloon: estimating the effects of euro adoption in Slovakia using synthetic control method, „Economics Department Working Papers”, OECD, no. 1317, July 2016.

Language: Polish

Pages: 65-90

How to Cite:

Harvard

Grabia, T. (2019) "Wpływ przyjęcia euro przez Słowację na podstawowe wskaźniki makroekonomiczne. Analiza porównawcza z Czechami jako krajem spoza UGiW". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 2/2019, pp. 65-90. DOI: 10.33067/SE.2.2019.4

APA
Chicago