ISSUE: 2/2016

  • Volume 78
  • Number 2
  • 2016

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

Unijna kontrola praworządności – uwagi de lege ferenda

European Union Control of the Rule of Law – De Lege Ferenda Remarks

Abstract

On the basis of the Treaty of Nice, the European Union institutions have obtained a crucial right to inspection rule of law in its Member States, encompassing the areas of law being within their exclusive competence. The main aim of the study is to analyze the legitimacy of this extensive intrusion European Union in particular from the point of view of the objectives of this organization. The author indicates that the area in which the European Union has a real interest are the elections to the national authorities that participate in the European Union legislative procedure. Election of this authorities in undemocratic procedure weakens – already undermined – legitimacy of the European Union. The author postulates thereby limiting the scope of this control.

References

Barcz J., Przewodnik po Traktacie z Lizbony, Warszawa 2008.

Jacobs F., Corbett R., Parlament Europejski, tłum. J. Chłopecki, E. Gawron, S. Marczuk, Z. Sobolewski, Rzeszów 1996.

Kochenov D., Free Movement and Participation in the Parliamentary Elections in the Member State of Nationality: An Ignored Link?, “Maastricht
Journal of European and Comparative Law”, Vol. 16/2009.

Kubin T., Postanowienia Traktatu Lizbońskiego a zagadnienie deficytu demokracji w Unii Europejskiej, „Studia Europejskie”, nr 3/2010.

Michalak A., Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, w: External voting w wybranych państwach europejskich, Łódź 2012.

Rulka M., Glosa do wyroku Wysokiego Sądu Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie James Alain Preston przeciwko Radzie Miejskiej
Wandsworth oraz Lordowi Przewodniczącemu Rady, dotyczącego zgodności z zasadami prawa UE ograniczenia w prawie do głosowania obywateli brytyjskich zamieszkujących w innym państwie członkowskim, sygn. CO/3344/2010, „Przegląd Sejmowy”, nr 6/2013.

Wróbel A., Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, Kraków 2005.

Zalewska M., Gstrein O.J., Parlamenty Narodowe i ich rola w integracji europejskiej. Deficyt demokracji w UE w czasach kryzysu ekonomicznego i niepewności politycznej, „Studia Europejskie”, nr 1/2013.

Language: Polish

Pages: 53-69

How to Cite:

Harvard

Rulka, M. (2016) "Unijna kontrola praworządności – uwagi de lege ferenda". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 2/2016, pp. 53-69.

APA
Chicago