ISSUE: 3/2020

  • Volume 24
  • Number 3
  • 2020

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

The Role of Cities in the Integration of Immigrants in Europe

Abstract

In the era of migration, cities play an important role in integrating immigrants and promoting social cohesion. Sometimes they create and implement integration policies different from these at a national level. The state-run civic integration programs question the thesis of the growing role of cities as these programs have resulted in centralizing integration policies and reducing their role. In recent years, large European cities have been implementing a cultural diversity management model referred to as “intercultural integration”. They have also adopted mainstream policies targeted at the entirepopulation. In terms of immigrant integration policy Polish large cities have recently been following a pattern set by their Western European counterparts. This results from the availability of European funds and trends towards cultural diversity rather than challenges.

References

Alexander M.A., Local Policies toward Migrants as an Expression of HostStranger Relations: A Proposed Typology, “Journal of Ethnic and Migration Studies”, no. 29 (3)/2003, DOI: https://doi.org/10.1080/13691830305610.

Ambrosini M., Boccagni P., Urban Multiculturalism beyond the ‘Backlash’. New Discourses and Different Practices in Immigrant Policies across European Cities, “Journal of Intercultural Studies”, no. 36(1)/2015, DOI: https://doi.org/10.1080/07256868.2014.990362.

Banting K., Kymlicka W., Is There Really a Backlash Against Multiculturalism Policies? New Evidence from the Multiculturalism Policy Index, “GRITIM Working Paper Series”, no. 14/2012.

Borkert M., Caponio T., Introduction: the local dimension of migration policymaking, in: The Local Dimension of Migration Policymaking, eds. T. Caponio, M. Borkert, Amsterdam University Press, Amsterdam 2010, DOI: https://doi.org/10.5117/9789089642325.

Borkert M. et al., Local integration policies for migrants in Europe, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin 2007.

Collett E., Petrovic M., The Future of Immigrant Integration in Europe. Mainstreaming Approaches for Inclusion, Migration Policy Institute, Brussels 2014.

Dekker R. et al., A Local Dimension of Integration Policies? A Comparative Study of Berlin, Malmö, and Rotterdam, “International Migration Review”, no. 49 (3)/2015, pp. 633–658, DOI: https://doi.org/10.1111/imre.12133.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 277, Opinia Komitetu Regionów „Globalne podejście do kwestii migracji i mobilności” (2012/C 277/02), 13. 9. 2012.

Cities and Migrants. Implementing the Eurocities Integrating Cities Charter, Brussels 2013. European Parliament, Resolution of 14 March 2013 on the Integration of Migrants, Its Effects on the Labour Market and the External Dimension of Social Security Coordination, 2012/2131(INI), Strasbourg 14.3.2013.

Florczak A., Ewolucja polityki azylowej Polski. Od internacjonalizacji do przeciweuropeizacji, „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”, vol. 27, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019. Fundacja Inna Przestrzeń, Miasta otwarte – Open Cities, http://www.politykimigracyjne.pl/images/fora/Raport_Miasta_Otwarte.pdf (access 6.02.2018).

Gebhardt D., Re-thinking urban citizenship for immigrants from a policy perspective: the case of Barcelona, “Citizenship Studies”, vol. 20, no. 6–7/2016, DOI: https://doi.org/10.1080/1369183X.2015.1111132.

Gebhardt D., When the state takes over: civic integration programmes and the role of cities in immigrant integration, “Journal of Ethnic and Migration Studies”, vol. 42, no. 5/2016.

Gońda M., Lesińska M., Pachocka M., Relations between immigration and integration policies in postwar Europe, in: Relations between Immigration and Integration Policies in Europe, eds. M. Duszczyk, M. Pachocka, D. Pszczółkowska, Routledge, London 2020.

Graauw de E., Vermeulen F., Cities and the politics of immigrant integration: a comparison of Berlin, Amsterdam, New York City, and San Francisco, “Journal of Ethnic and Migration Studies”, vol. 42, no. 6/2016, DOI: https://doi.org/10.1080/1369183X.2015.1126089.

Grzymała-Kazłowska A., Weinar A., The Polish Approach to Integration, “Canadian Diversity”, vol. 5(1)/2006.

Lesińska M., Polityka integracyjna, in: Transformacja nieoczywista. Polska jako kraj imigracji, eds. A. Górny et al., Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.

Marzorati R., Quassoli F., Governing diversity in Milan „città mondo”: political discourse and policies towards 2015 EXPO, http://www.rc21.org/en/wp-content/uploads/2014/12/G3-Marzorati.Quassoli.pdf (access 20.04.2018).

Matusz-Protasiewicz P., Rosnąca rola poziomu lokalnego w kreowaniu polityki integracji imigrantów w Unii Europejskiej, „Central and Eastern European Migration Review”, vol. 2, no. 2/2013.

Matusz-Protasiewicz P., Sposób kształtowania relacji międzygrupowych na poziomie lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności muzułmańskiej na przykładzie Antwerpii (Belgia) i Amsterdamu (Holandia). Doświadczenia z badania CLIP 2009−2011 in: Wokół problematyki migracyjnej. Kultura przyjęcia, eds. J. Balicki, M. Chamarczuk, Vol. 7, Międzyinstytutowy Zakład Badań nad Migracją Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2013.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Polska polityka integracji cudzoziemców – założenia i wytyczne, Projekt, Warszawa 25.9.2013.

Okólski M., Wach D., Immigration and integration policies in the absence of immigrants. A case study of Poland, in: Relations between Immigration and Integration Policies in Europe, eds. M. Duszczyk, M. Pachocka, D. Pszczółkowska, Routledge, London 2020.

Pawlak M., Bieniecki M., Wspólnie przeciw wykluczeniu imigrantów, „Biuletyn Migracyjny”, no. 33/2012.

Penninx R., Decentralizacja polityk integracyjnych. Zarządzanie migracją w miastach, regionach i społecznościach lokalnych, in: Laboratoria integracji. Obserwacje i notatki praktyczne, eds. M. Bieniecki, M. Pawlak, ZW CHEMPRESS-SITPChem, Gliwice 2012.

Raco M., Kesten J., Colomb C., Urban Policies on Diversity in London, Bartlett School of Planning, University College London, London 2014.

Rajca L., Rola miast w integracji imigrantów – koncepcje miejskiej polityki integracyjnej, „Samorząd Terytorialny”, no. 7–8/2018.

Schiller M., Paradigmatic Pragmatism and the Politics of Diversity, “Ethnic and Racial Studies”, no. 38 (7)/2015, DOI: https://doi.org/10.1080/014 19870.2014.992925.

Schiller M., European Cities, Municipal Organizations and Diversity. The New Politics of Difference, Palgrave, London 2016, DOI: https://doi. org/10.1057/978-1-137-52185-9.

Scholten P.W.A., Agenda Dynamics and the Multi-Level Governance of Intractable Policy Controversies: The Case of Migrant Integration Policies in the Netherlands, “Policy Sciences”, no. 46 (3)/2013, DOI: https://doi. org/10.1007/s11077-012-9170-x.

Scholten P.W.A, The Multilevel Governance of Migrant Integration: A Multilevel Governance Perspective on Dutch Migrant Integration Policies, in: The Discourses and Politics of Migration in Europe, eds. U. Korkut et al., Palgrave, New York 2013, DOI: https://doi.org/10.1057/9781137310903_9.

Scuzzarello S., Policy Actors’ Narrative Constructions of Migrants’ Integration in Malmö and Bologna, “Ethnic and Racial Studies”, no. 38 (1)/2015, DOI: https://doi.org/10.1080/01419870.2013.848287.

Stefańska R., Integration Policy and Activities in Poland, Migration Policy Centre, INTERACT Research Report, Country Reports, 2015/07.

Stefańska R., Między multikulturalizmem a asymilacją? Polityki integracyjne w Europie, in: Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki, eds. A. Grzymała-Kazłowska, S. Łodziński, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.

Uitermark J., Rossi U., Hank van H., Reinventing Multiculturalism: Urban Citizenship and the Negotiation of Ethnic Diversity in Amsterdam, “International Journal of Urban and Regional Research”, vol. 29(3)/2005, DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-2427.2005.00614.x.

Wach D., Evolution of Polish integration policy after 1989, in: Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań. Teoria i praktyka, eds. H. Chałupczak, M. Lesińska, E. Pogorzała, T. Browarek, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2018.

Zespół ds. Modelu Integracji Imigrantów w Gdańsku, Model Integracji Imigrantów, http://www.gdansk.pl/urzad/ prasa,1060,39669.html (access 1.03.2018).

Language: English

Pages: 165-181

How to Cite:

Harvard

Rajca, L. (2020) "The Role of Cities in the Integration of Immigrants in Europe". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 3/2020, pp. 165-181. DOI: 10.33067/SE.3.2020.9

APA
Chicago