ISSUE: 3/2021

  • Volume 25
  • Number 3
  • 2021

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

The Evolution of the Approach to the Integration of Immigrants in Poland

Abstract

The aim of the paper is to present issues related to the approach to the integration of immigrants in Poland in the last three decades. The article is seeking an answer to the question of how the approach to immigrant integration has evolved? Does the evolving approach reflect the rising tide of change taking place in Europe? First, the article discusses the issues of migration to Poland. It is essential to consider cultural conditions related to the national identity and migration history of a given country in an attempt to explain the evolution of the integration policy. The subsequent parts analyze the Polish integration policy until 2015 and the integration policy after 2015. The results of the research show that in Poland, the approach to the integration of immigrants has evolved in a short time: from the “strategy of abandonment” to “integration” understood as a two-way process of adaptation to the concept of assimilation.

References

Ambrosini M., Boccagni P., Urban Multiculturalism beyond the ‘Backlash’: New Discourses and Different Practices in Immigrant Policies across European Cities, “Journal of Intercultural Studies”, no. 36(1)/2015, DOI: https://doi.org/10.1080/07256868.2014.990362.

Anthias F., Moving beyond the Janus face of integration and diversity discourses: towards an intersectional framing, “The Sociological Review”, no. 61(2)/2013, DOI: https://doi.org/10.1111/1467-954X.12001.

Asylum seekers and benefi ciaries of international protection in V4 Countrie. (Updated Report), https://www.isp.org.pl (access 10.10.2020).

Banting K., Kymlicka W., Is There Really a Backlash Against Multiculturalism Policies? New Evidence from the Multiculturalism Policy Index, Universitat Pompeu Fabra, Working Paper Series, no. 14/2012.

CBOS, Stosunek Polaków i Czechów do uchodźców, Komunikat z Badań, no. 87/2018.

CBOS, Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców, Komunikat z Badań, no. 24/2016.

CBOS, Polacy wobec problemu uchodźstwa, Komunikat z Badań, no. 81/2015.

Duszczyk M., Pachocka M., Pszczółkowska D., Introduction, in: Relations between Immigration and Integration Policies in Europe. Challenges, Opportunities and Perspectives in Selected EU Member States, eds. M. Duszczyk, M. Pachocka, D. Pszczółkowska, Tylor and Francis, London 2020, DOI: https://doi.org/10.4324/9780429263736.

Duszczyk M., Pachocka M., Pszczółkowska D., Conclusion, in: Relations between Immigration and Integration Policies in Europe. Challenges, Opportunities and Perspectives in Selected EU Member States, eds. M. Duszczyk, M. Pachocka, D. Pszczółkowska, Tylor and Francis, London 2020, DOI: https://doi.org/10.4324/9780429263736.

Duszczyk M., Góra M., Active Inclusion of Immigrants in Poland, IZA Discussion Paper, no. 6427, Bonn 2012.

Duszczyk M., Polska polityka imigracyjna a rynek pracy, ASPRA-JR, Warsaw 2012.

European Commission, Communication on Immigration, Integration and Employment, COM(2003) 336 final. Eurostat, Migration and migrant population statistics/pl, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/14236.pdf (access 12.12.2020).

Eurostat, Residence permits – statistics on first permits issued during the year, November 2020, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics (access 30.12.2020).

Gebhardt D., When the state takes over: civic integration programmes and the role of cities in immigrant integration, “Journal of Ethnic and Migration Studies”, no. 42(5)/2016, DOI: https://doi.org/10.1080/1369183X.2015 .1111132.

GUS, Populacja cudzoziemców w Polsce w czasie COVID-19, https://stat. gov.pl/statystyki (access 10.12.2020).

Grzymała-Kazłowska A., Weinar A., The Polish Approach to Integration, “Canadian Diversity”, no. 5(1)/2006.

W stronę krajowego mechanizmu ewaluacji integracji. Diagnoza sytuacji beneficjentów ochrony międzynarodowej w Polsce, eds. A. Górska, M. Koss Goryszewska, J. Kucharczyk, Instytut Spraw Publicznych, Warsaw 2019.

Joppke C., The Role of the State in Cultural Integration. Trends, Challenges and Ways Ahead, Migration Policy Institute, Washington 2012.

Łodziński S., Szonert M., „Niepolityczna polityka”? Kształtowanie się polityki migracyjnej w Polsce w latach 1989–2016 (kwiecień), CMR Working Papers, no. 90/148, Warsaw 2016.

Łodziński S., Grzymała-Kazłowska A., Koncepcje, badania i praktyki integracji imigrantów. Doświadczenia polskie w europejskim kontekście, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, no. 37/2011, z. 2(140).

Okólski M, Wach D., Immigration and integration policies in the absence of immigrants. A case study of Poland, in: Relations between Immigration and Integration Policies in Europe. Challenges, Opportunities and Perspectives in Selected EU Member States, eds. M. Duszczyk, M. Pachocka, D. Pszczółkowska, Tylor and Francis, London 2020 DOI: https://doi. org/10.4324/9780429263736-9.

Oświadczenie Komitetu Badań nad Migracjami PAN, http://www.kbnm. pan.pl/42-uncategorised/109-oswiadczenie-komitetu-badan-nadmigracjami-pan (access 20.12.2020).

Pawlak M., Imitacja przy tworzeniu polskiej polityki integracji cudzoziemców, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, no. 39(3)/2013.

Polityka migracyjna Polski, Project of June 9, 2019, Team for Migration. Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012. MSW, Warszawa 2012.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Polska polityka integracji cudzoziemców – założenia i wytyczne, Projekt, Warszawa 25.09.2013, DOI: https:// doi.org/10.33067/SE.3.2020.9.

Rajca L., Integracja imigrantów w Polsce w dobie kryzysu migracyjno uchodźczego, „Chorzowskie Studia Polityczne”, no. 10/2015.

Schiller M., Paradigmatic Pragmatism and the Politics of Diversity, “Ethnic and Racial Studies”, no. 38(7)/2015, DOI: https://doi.org/10.1080/014 19870.2014.992925.

Szelewa D., Model integracji społecznej imigrantów z krajów trzecich: dostęp do usług społecznych i przegląd polityki społecznej, Raporty i Analizy, Warszawa 2010.

Ślęzak J., Polityka migracyjna Unii Europejskiej a problem integracji imigrantów w Niemczech, Francji i Holandii, „Cywilizacja i Polityka”, no. 16(16)/2018, DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.1598.

Vertovec S., Towards post-multiculturalism? Changing communities, conditions and contexts of diversity, “International Social Science Journal”, no. 61(199)/2010, DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-2451.2010.01749.x.

Urząd do spraw Cudzoziemców, Napływ cudzoziemców ubiegających się o objęcie ochroną międzynarodową do Polski w latach 2009–2015, https://udsc.gov.pl/statystyki/raporty-specjalne/ochrona-miedzynarodowatrendy/ (access 29.12.2020).

Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 item 753).

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 item 858).

Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. 2000 no. 106 item 1118 with subsequent amendments).

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. 2018 item 1272 i 1669 with subsequent amendments).

Wach D., Ewolucja polskiej polityki integracji cudzoziemców po 1989 roku, in: Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań. Teoria i praktyka, eds. H. Chałupczak, M. Lesińska, E. Pogorzała, T. Browarek, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018.

Language: English

Pages: 83-97

How to Cite:

Harvard

Rajca, L. (2021) "The Evolution of the Approach to the Integration of Immigrants in Poland". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 3/2021, pp. 83-97. DOI: 10.33067/SE.3.2021.5

APA
Chicago