ISSUE: 4/2020

  • Volume 24
  • Number 4
  • 2020

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

Social and Economic Aspects of Educational Activity of Elderly People in Poland and Spain – A Comparative Study

Abstract

The major research problem is the comparative study of circumstances of elderly people’s educational activity in Poland and Spain. The object of the research is to pay attention to the issues regarding to educational needs, opportunities for education and developing the cognitive processes in elderly people as well as the methods of organisation of institutions involved into this area of activity. The objective of this article is to at least attempt to present institutional measures offered by the said countries relating to this age group, especially with regard to the support of their cognitive development and the idea of lifelong learning. One of the article’s elements is showing the good practice regarding to these problems, which are well worth being paid attention to and being established in the Polish educational practice toward elderly people.

References

Abellán García A. et al., Un perfi l de las personas mayores en España, 2019. Indicadores estadísticos básicos, Madrid, “Informes Envejecimiento en red”, no. 22/2019, http://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/ enred-indicadoresbasicos2019.pdf (access 2.02.2020).

AEPUM, https://www.aepumayores.org/sites/default/files/diptico_aepum_ castellano.pdf (access 12.02.2020).

Aktywność osób starszych, Opracowania tematyczne, Kancelaria Senatu, Biuro Analiz, dokumentacji i korespondencji, Warszawa 2019, https://statswiki.unece.org (access 25.03.2020).

Amezcua-Aguilar T., Sotomayor-Morales E., La participación social de las personas mayores, una cuestión de estructura de oportunidades. Los casos de Jaén (España) y Esslingen (Alemania) , „Paraninfo Digital”, no. 13(30)/2019, http://ciberindex.com/index.php/pd/article/view/e30090 (access 11.09.2020).

Atendo, http://atendo.es/es/ (access 31.08.2020).

Bru Ronda C., Los Programas Universitarios para Mayores en España: análisis y evaluación de las enseñanzas universitarias para mayores en España y Europa, Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante 2008, https://rua. ua.es/dspace/bitstream/10045/30089/1/bru-programas-01.pdf (access 5.02.2020).

Burdick D.C., Gerontechnology, in: Encyclopedia of Gerontology, ed. J.E. Birren, Academic Press, Oxford 2007, DOI: https://doi.org/10.1016/B0-12-370870-2/00080-9.

Caballero B., 12 proyectos innovadores para un envejecimiento activo y saludable, Sociedad de la Innovación, https://www.sociedaddelainnovacion.es/12-proyectosinnovadores-envejecimiento-activo-saludable/ (access 21.03.2020).

CEATE, http://ceate.es (access 9.02.2020).

Covirán, el supermercado adaptado a los mayores, ABC, https://www.abc.es/familia/consumo/abcicoviran-supermercado-adaptado-mayores-201512091702_noticia.html (access 21.03.2020).

Edukacja na całe życie, Komisja Europejska, https://ec.europa.eu/poland/news/171113_education_pl (access 1.02.2020).

España – Esperanza de vida al nacer, https:// datosmacro.expansion.com/demografia/esperanza-vida/espana (access 24.03.2020).

Eurostat, Adult participation in learning, 2018, https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190517-1 (access 23.02.2020).

Eurostat, Population structure and ageing, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_structure_and_ageing (access 23.02.2020).

Eurostat, Population: structure indication, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do (access 23.02.2020).

Ferenz K., Edukacja całożyciowa człowieka w świetle zadań rozwojowych, in: Edukacja w przebiegu życia od dzieciństwa do starości, eds. M. Kowalski, A. Olczak, Impuls, Kraków 2014.

Gassmann O., Reepmeyer G., Universal design – innovations for all ages, in: The Silver Market Phenomenon. Business Opportunities in an Era of Demographic Change, eds. F. Kohlbacher, C. Herstatt, Springer, Heidelberg 2008, DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-540-75331-5_9.

Gębska M., Polityka edukacyjna Banku Światowego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, Warszawa 2007.

Gołdys A., Krzyżanowska Ł., Stec M., Ostrowski Ł., Zoom na UTW. Raport z badania, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych, Warszawa 2012.

Halicka M., Kramkowska E., Uczestnictwo ludzi starych w życiu społecznym, in: O sytuacji ludzi starszych, ed. J. Hrynkiewicz, Rządowa Rada Ludnościowa, II Kongres Demograficzny 2012, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2012, https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/16118/O_sytuacji_ludzi_starszych.pdf?sequence=1&isAllowed=y (access 6.09.2020).

Hipólito Ruiz N., Moreno López R., Arias Fernández E., Experiencias innovadoras y buenas prácticas en Educación Social, Nau Llibres, Valencia 2017,

https://books.google.pl/books?id=PU0oDwAAQBAJ&pg=PA77&lpg=PA77&dq=proyectos+educativos+innovadores+para+personas+mayores+espa%C3%B1a&source=bl&ots=oYmHuTNAJP&sig=ACfU3U3k1wBSmJ6au6R4dchlQsi80Cf-7w&hl =pl&sa=X&ved=2ahUKEwjY1-yQnJ3oAhXppIsKHRETD8kQ6 AEwAXoECAsQAQ#v=onepage&q=proyectos%20educativos%20innovadores%20para%20personas%20mayores%20espa%C3% B1a&f=false (access 21.03.2020).

Jeruszka U., Edukacyjne wspieranie zatrudnienia osób w wieku 55, „Education of Economists & Managers / Edukacja Ekonomistow i Menedzerow”, vol. 53, no. 3/2019, DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.5256.

Kapitał ludzki w Polsce w latach 2014–2018, Analizy statystyczne GUS, Urząd Statystyczny w Gdańsku, Ośrodek Statystyki Edukacji i Kapitału Ludzkiego, Warszawa–Gdańsk 2019, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/ (access 23.03.2020).

Kettner A. M., Zdrowie seniorów jako element wpływający na jakość życia i potencjał intelektualny, in: UTW przeciw wykluczeniu, dla społeczeństwa wiedzy, ed. J. Gulanowski, Wrocław 2012.

Klimczuk A., Modele „srebrnej gospodarki” w Unii Europejskiej w ujęciu porównawczym. Próba wprowadzenia do dyskusji, „Problemy Zarządzania”, vol. 14, no. 2(59)/2016, DOI: https://doi.org/10.7172/1644-9584.59.3.

Klimczuk A., Modele wielosektorowej polityki społecznej wobec ludzi starych i starości w kontekście zmiany technologicznej, „Public Governance / Zarzadzanie Publiczne”, vol. 32, no. 2/2015, http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid =1&sid=8f01fe25-69f2-49e6-888c-826c50586bdb%40sessionmgr103 (access 8.08.2020).

La participación social de las Personas Mayores, Colección Estudios Serie Personas Mayores, Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, Madrid 2008, https://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/11005partsocialmay.pdf (access 12.09.2020).

Leszczyńska-Rejchert A., Człowiek starszy i jego wspomaganie – w stronę pedagogiki starości, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2010.

Lis M., Potoczna M., Zagrożenie ubóstwem w Polsce w ujęciu dynamicznym: badania budżetów gospodarstw domowych z lat 2002–2011, „Polityka Społeczna”, no. 3(492)/2015, https://politykaspoleczna.ipiss.com.pl/resources/html/article/details?id =202062 (access 25.10.2020).

Mørk T., Vidje G., Focus on Welfare Technology, Nordens Välfärdscenter, Stockholm–Dronninglund 2010.

Morón Marchena J.A., Educación y personas mayores, „Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado”, no. 17(1)/2014, DOI: https://doi.org/10.6018/reifop. 17.1.198871.

Pinilla Rojas C., Adultos mayores y programas universitarios: el envejecimiento activo, Congreso Internacional de Pedagogía Social, Pedagogía Social y Desarollo Humano, XXX Seminario Interuniversitario de Pedagogía Social, Sevilla 2017, https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/74431/Adultos%20mayores%20y%20programas%20universitarios%20el%20envejecimiento%20activo.pdf;jsessionid=62B2BBA16AD6533719448291 FDE9854E (access 5.02.2020)

Polakowski M., Społeczne i ekonomiczne konsekwencje starzenia się społeczeństw a główne kierunki reform systemów emerytalnych w Europie, „Studia BAS”, no. 2(30)/2012, http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=f0a41695-8b28-46bf-8b3f-44- ae88d3f7fb%40pdc-v-sessmgr02 (access 8.08.2020).

Programy senioralne (Senior programs), Zdrowy-Senior, https://zdrowy-senior.org/kategoria/programy-senioralne/# (access 23.08.2020).

PwC Golden Age index, 2018, https://www.pwc.co.uk/economic-services/golden-age/golden-age-index-2018-fi nal-sanitised.pdf (access 6.09.2020).

Resumen. Aspectos económicos y financieros del aprendizaje a lo largo de la vida, OECD 2002, https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264195868-sum-es.pdf?expires=1582490801&id=id&accname=guest&checksum=EA6B8EFD2AA8BC24E9C39DB8A510EB0B (access 23.02.2020).

Rokicki A., Starość nie znaczy bierność – współczesne metody aktywizowania seniorów, „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska Lublin Polonia”, Sectio J, vol. 29, no. 1/2016, DOI: https://doi. org/10.17951/j.2016.29.1.185.

Senda Startup, http://www.sendastartup.es/es/actualidad/luis-barros-silver-economy; http://www.sendastartup.es/es/actualidad/silver-economy (access 31.08.2020).

Skoczyńska-Prokopowicz B., Funkcjonowanie społeczne współczesnych seniorów – perspektywa aksjologiczna i wybrane regulacje prawne, „Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization & Management / Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie”, no. 85/2015, http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=d0e51c96-674d-4f7e-a153- c7655d5397b8%40pdc-v-sessmgr04 (dostęp 8.08.2020).

Starzenie się społeczeństwa polskiego i jego skutki, Opracowania Tematyczne, Biuro Analiz i Dokumentacji, Kancelaria Senatu Kwiecień 2011, https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/15/plik/ot-601.pdf (access 12.09.2020).

Stimulus, App profesional de estimulación cognitiva, https://stimuluspro.com/ (access 21.03.2020).

Strengthening European Identity through Education and Culture. Education: contributing to skills and jobs, The Commission’s Contribution to the Leaders’ Working Lunch, Gothenburg, 17 November 2017, https://ec.europa. eu/commission/sites/beta-political/files/leaders-working-lunch-education_en.pdf (access 1.02.2020).

Strengthening European Identity through Education and Culture. Innovation and digital in education, The Commission’s Contribution to the Leaders’ Working Lunch, Gothenburg, 17 November 2017, https://ec.europa.eu/ commission/sites/beta-political/files/leaders-working-lunch-innovation_en.pdf (access 1.02.2020).

Strengthening European Identity through Education and Culture. Learning throughout our lives, The Commission’s Contribution to the Leaders’ Working Lunch, Gothenburg, 17 November 2017, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/leaders-working-lunch-lifelong-learning_en.pdf (access 1.02.2020).

Sytuacja osób starszych w Polsce w 2018 r., Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Białymstoku, Warszawa–Białystok 2020, https://stat.gov.pl/obszarytematyczne/osoby-starsze/osoby-starsze/sytuacja-osob-starszych-wpolsce-w-2018-roku,2,1.html (access 16.02.2020).

Szopa B., Konsekwencje procesu starzenia się społeczeństwa. Wybrane problemy, „Problemy Zarządzania”, vol. 14, no. 2(59)/2016, DOI: https://doi.org/10.7172/1644-9584.59.2.

Tomczyk Ł., Edukacja osób starszych. Seniorzy w przestrzeni nowych mediów, Difin, Warszawa 2015.

Trafiałek E., Edukacja, integracja i aktywizacja ludzi w starszym wieku. Polska a Europa, in: Seniorzy w rodzinie, instytucji i społeczeństwie, Wyd. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, Sosnowiec 2005.

Uniwersytety Trzeciego Wieku w roku akademickim 2017/2018, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Gdańsku, Warszawa, Gdańsk 2019, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/uniwersytety-trzeciego-wieku-w-roku-akademickim-20172018,11,2.html (access 21.02.2020).

Valle Aparicio J.E., Educación permanente: los programas universitarios para mayores en España como respuesta a una nueva realidad social, „Revista de la Educación Superior”, vol. XLIII (3), no. 171/2014, DOI: https://doi.org/10.1016/j.resu.2015.03.003.

Vidal Domínguez M.J., Labeaga Azcona J.M., Casado Durandez P., Madrigal Muñoz A., López Doblas J., Montero Navarro A., Meil Landwerlin G., Informe 2016, Las Personas Mayores en España. Datos Estadísticos Estatales y por Comunidades Autónomas, Colección Personas Mayores, Serie Documentos Técnicos y Estadísticos, Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), Madrid 2017, https://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/ binario/112017001_informe-2016-persona.pdf (access 5.02.2020).

Włoch A., Edukacja Europejska. Założenia, perspektywy, funkcje społeczne. Krytyczne spojrzenie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2016.

Wnuk W., Potencjał osób starszych, in: Wyzwania współczesnej gerontologii, eds. P. Błędowski, A. Stogowski, K. Wieczorowska-Tobis, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2013.

Language: English

Pages: 125-149

How to Cite:

Harvard

Marcinkowska, N. and Święcicka, A. (2020) "Social and Economic Aspects of Educational Activity of Elderly People in Poland and Spain – A Comparative Study". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 4/2020, pp. 125-149. DOI: 10.33067/SE.4.2020.7

APA
Chicago