ISSUE: 3/2020

  • Volume 24
  • Number 3
  • 2020

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

Rola i znaczenie współpracy gospodarczej państw Grupy Wyszehradzkiej w Unii Europejskiej od 2015 roku

The Role and Importance of Economic Cooperation of the Visegrad Group Countries in the European Union Since 2015

Abstract

The aim of the article is to describe the genesis, role, significance, conditions and effects of economic cooperation of the Visegrad Group countries in the European Union, with particular emphasis on their development after 2015. It presents the distinguishing features and specificity of the Group’s cooperation before accession to NATO and the EU in the context of the situation of Central Europe and other European post-communist countries, as well as the most important aspects of the political and economic potential of the V4 countries against the background of the EU and selected member states. Various aspects of their economic cooperation in the region are discussed, as well as the structural limitations of the role of the Visegrad Group countries in the EU and related controversy. The final part contains conclusions relating to the Group’s activities with regard to the main axes of political and economic divisions in the EU, with particular emphasis placed on economic dimensions.

References

Aiyar S. i inni, Growth Slowdowns and the Middle-Income Trap, IMF, March 2013, DOI: https://doi.org/10.5089/ 9781484330647.001.

Aslund A., Jak budowano kapitalizm. Transformacja Europy Środkowej i Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej, KiW, Warszawa 2010.

Aykut D., Sanghi A., Kosmidou G., What to Do When Foreign Direct Investment is Not Direct or Foreign: FDI Round Tripping, World Bank, 28.04.2017, DOI: https://doi.org/10.1596/1813-9450-8046.

Bałtowski M., Kwiatkowski G., Przedsiębiorstwa państwowe we współczesnej gospodarce, PWN, Warszawa 2018.

Bohle D., Greskovits B., Capitalist Diversity on Europe’s Periphery, Cornell University Press, Ithaca 2012, DOI: https://doi.org/10.7591/9780801465666.

Chojan A, The Visegrad Group and Migration Crises in Europe: A discussion in the context of the Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy, w: Place and Role of the Visegrad Group Countries in the European Union, red. M. Fiszer, A. Chojan, P. Olszewski, IPS PAS, Warsaw 2019.

Farkas B., Models of Capitalism in the European Union. Post-crisis Perspectives, Palgrave, London 2016, DOI: https://doi.org/10.1057/978-1-137-60057-8.

Financial Crisis in Central and Eastern Europe: From Similarity to Diversity, red. G. Gorzelak, Ch.Ch. Goh, Scholar, Warszawa 2010.

Góralczyk B., Partie polityczne państw Grupy Wyszehradzkiej wobec UE: kierunki myślenia i działania w obliczu kryzysu, „Studia Europejskie – Studies in European Affairs”, nr 3/2019.

Góralczyk B., Współpraca Wyszehradzka: geneza, doświadczenia, perspektywy, Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, Warszawa 1999.

https://www.theglobaleconomy.com/rankings/Share_of_industry/European-union/ (dostęp 1.09.2020).

Inicjatywa Trójmorza: geneza cele i funkcjonowanie, red. P. Kowal, A. Orzelska-Stączek, ISP PAN, Warszawa 2019.

Jasiecki K., “Conservative modernization” and the rise of Law and Justice in Poland, w: New Conservatives in Russia and East Central Europe, red. K. Bluhm, M. Varga, London, New York, Routledge 2019, DOI: https:// doi.org/10.4324/9781351020305-7.

Jasiecki K., Kapitalizm po polsku. Między modernizacją a peryferiami Unii Europejskiej, IFiS PAN, Warszawa 2013.

Jasiecki K., Nowa peryferyjność w perspektywie różnorodności kapitalizmu. Przykład posocjalistycznych państw Unii Europejskiej, w: Polska jako peryferie, red. T. Zarycki, Scholar, Warszawa 2016.

Judt T., Wielkie Złudzenie? Esej o Europie, Rebis, Poznań 2011.

Kużelewska E., Bartnicki A.R., Grupa Wyszehradzka – nowe wyzwania bezpieczeństwa i perspektywy współpracy, „Rocznik Integracji Europejskiej”, nr 11/2017, DOI: https://doi.org/10.14746/rie.2017.11.8.

Malova D., Transformation Experiences in Slovakia, Friedrich Ebert Stiftung, Berlin 2017. Markiewicz M., Sektor bankowy w krajach EŚW a wejście do strefy euro, w: Jak żyć z Euro? Doświadczenia krajów Europy Środkowo-Wschodniej, red. W.M. Orłowski, Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Warszawa 2018.

McDonagh K., A view on Central Europe: Does the V4 have a future?, Bratislava – Globes, 16.07.2014. Myant M., Drahokoupil J., Transition Economies: Political Economy in Russia, Eastern Europe and Central Asia, Wiley & Sons, Hoboken 2011, DOI: https://doi.org/10.4000/regulation.13351.

Myant M., The Limits to Dependent Growth in East-Central Europe, Revue de la regulation, Autum 2018, https://journals.openedition.org/ regulation/13351?lang=en (dostęp 12.12.2019).

Nölke A., Vliegenhart A., Enlarging The Varieties of Capitalism: The Emergence of Dependent Market Economies in East Central Europe, “World Politics”, no. 61(4)/2009, DOI: https://doi.org/10.1017/S0043887109990098.

Nowak B., Konsekwencje polityczne wejścia do strefy euro Słowacji i krajów bałtyckich, w: Jak żyć z Euro? Doświadczenia krajów Europy Środkowo- -Wschodniej, red. W.M. Orłowski, Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Warszawa 2018.

Popławski K., Rola Europy Środkowej w gospodarce Niemiec, OSW, Warszawa 2016.

Pula B., Globalization Under and After Socialism. The Evolution of Transnational Capital in Central and Eastern Europe, Stanford University Press, 2018, DOI: https://doi.org/10.11126/stanford/9781503605138.001.000.

Raport polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej. 1 lipca 2016– 30 czerwca 2017, MSZ Warszawa 2017.

Richmond Ch.J. et al., Reassessing the Role of State-Owned Enterprises in Central, Eastern, and Southeastern Europe, 2019, https://www.imf.org/en/Publications/Departmental-Papers-Policy-Papers/Issues/2019/06/17/

Reassessing-the-Role-of-State-Owned-Enterprises-in-Central-Eastern -and-Southeastern-Europe-46859 (dostęp 31.01.2020).

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2017 r., NBP, Warszawa 2018.

Septimiu S., FDI in the Czech Republic: A Visegrád Comparison, Economic Brief 042, EC, February, https://ec.europa.eu/info/publications/foreign-directinvestment-czech-republic-visegrad-comparison_en (dostęp 10.09.2019).

Stępniewski T., Inicjatywa Trójmorza: uwarunkowania geopolityczne i nowy model regionalnej współpracy, „Studia Europejskie”, nr 2/2018.

Świder K., Europa Środkowa jako obszar projektowania geopolitycznego, „Studia Europejskie”, nr 2/2018.

Szanyi M., The emergence of patronage and changing forms of rent-seeking in East Central Europe, “Post-Communist Economies”, DOI: https://doi. org/10.1080/14631377.2019.1693738.

Ukielski P., Inicjatywa Trójmorza w polskiej polityce zagranicznej, „Studia Europejskie”, nr 2/2018.

Zielonka J., Kontrrewolucja. Liberalna Europa w odwrocie, przeł. J. Bednarek, PWN, Warszawa 2018.

Language: Polish

Pages: 183-205

How to Cite:

Harvard

Jasiecki, K. (2020) "Rola i znaczenie współpracy gospodarczej państw Grupy Wyszehradzkiej w Unii Europejskiej od 2015 roku". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 3/2020, pp. 183-205. DOI: 10.33067/SE.3.2020.10

APA
Chicago