ISSUE: 4/2016

  • Volume 80
  • Number 4
  • 2016

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

Regulacje systemu finansowego w Unii Europejskiej a Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej – wybrane zagadnienia

Regulations of Financial System in the European Union and the Constitution of Republic of Poland – Selected Issues

Abstract

The aim of this article is to find out whether – and if so – to what extent, provisions included in the Polish Constitution are a barrier in the process of harmonization of the Polish law with the EU law and in the process of full achievement of the objectives of the European regulator. Looking for the answer to this question, this paper includes analysis of changes introduced by the Act of the 5th of August 2015 on macroprudential supervision of financial system and crisis management in the financial system. This act transposes the directive No 2013/26/EU of the European Parliament and of the Council of the 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC, to the Polish legal Framework. This act also introduces adjustments of Polish law to provisions included in Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012. The analysis conducted in this article leads to the conclusion that provisions included in the Constitution of Republic of Poland are a barrier in the process of harmonization and gives opportunity to put forward de lege ferenda implications.

References

Barcz J., Grzelak A., Siwek A., Wytyczne polityki legislacyjnej i techniki prawodawczej. Zapewnienie efektywności prawu Unii Europejskiej w polskim
prawie krajowym, Warszawa 2009, s. 40, www.rcl.gov.pl/079_Wytyczne_v04_2009.pdf (dostęp 15.10.2016).

Działocha K., Komentarz do art. 87 Konstytucji RP – uwaga 2, w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, tom 1, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1999, s. 1.

Jurkowska-Zeidler A., Nowe organy i instytucje bezpieczeństwa rynku fi nansowego Unii Europejskiej, w: Przyszłość Unii Europejskiej w świetle ustroju walutowego i fi nansowego, red. C. Kosikowski, Temida2, Białystok 2013, s. 283–326.

Kosikowski C., Akty wykonawcze w prawie bankowym jako problem konstytucyjny, w: Konstytucja. Ustrój. System fi nansowy państwa. Księga pamiątkowa ku czci Profesor Natalii Gajl, red. T. Dębowska-Romanowska, A. Jankiewicz, Studia i Materiały, Trybunał Konstytucyjny, t. 10, Warszawa 1999.

Kosikowski C., Prawo finansowe. Część ogólna, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.

Kosikowski C., Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej, wyd. 1, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2014.

Olszak M., Bankowe normy ostrożnościowe, Temida2, Białystok 2011.

Olszak M., Zmiany dotychczasowych rozwiązań prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej – wybrane problemy, w: Przyszłość Unii Europejskiej w świetle ustroju walutowego i finansowego, red. C. Kosikowski, Temida2, Białystok 2013, s. 259–281.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, Uzasadnienie, druk Sejmu VII kadencji nr 3595.

Winczorek P., Źródła prawa w projekcie Konstytucji Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, „Przegląd Legislacyjny”, nr 4/1996, s. 20–21.

Wronkowska S., System źródeł prawa w nowej Konstytucji RP, „Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich”, z. 38/2000.

Language: Polish

Pages: 185-201

How to Cite:

Harvard

Olszak, M. (2016) "Regulacje systemu finansowego w Unii Europejskiej a Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej – wybrane zagadnienia". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 4/2016, pp. 185-201.

APA
Chicago