ISSUE: 2/2017

  • Volume 82
  • Number 2
  • 2017

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

Regulacje dotyczące bezzałogowych statków powietrznych w prawie Unii Europejskiej w kontekście międzynarodowym

Unmanned Aerial Vehicles in European and International Law

Abstract

The paper covers the topic of unmanned aerial vehicles in European and international law. Proposed changes and planned new regulations are also included in the overview. After introducing the basic terminology, the article tackles the problem of international responsibility and legal collision. Further analysis presents the division of legal competencies connected with unmanned aviation in the international legal system. In this context the current status of EASA consultation process has also been presented. The aim of this process is to deliver new regulations for unmanned aerial vehicles in the European Union. The article summarizes current legal status of unmanned aviation, including also ongoing legislation processes.

References

AAP-6, Słownik terminów i defi nicji NATO zawierający wojskowe terminy i ich definicje stosowane w NATO, Agencja Standaryzacyjna NATO, Bruksela 2011.

Bedard P., Drone sales surge 167% to 4.3 million, U.S. leads but China catching up, „Washington Examiner”, 29.05.2015.
Cannizzaro E., Palchetti P., Wessel R.A., International Law as Law of the European Union, Martinus Nijhoff Publishers, 2011.

Crespo D.C., Mendes de Leon P., Achieving the Single European Sky: Goals and Challenges, Kluwer Law International, 2011.

Czapliński W., Zarys prawa europejskiego, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2002.

Czapliński W., Wyrozumska A., Prawo międzynarodowe publiczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1999.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek, CELEX 32009L0048.

EASA, Proposal to create common rules for operating drones in Europe (A-NPA 2015-10), Kolonia 2015, https://www.easa.europa.eu/system/files/dfu/A-NPA%202015-10.pdf (dostęp 12.04.2016).

EASA, Prototype Commission Regulation on Unmanned Aircraft Operations, 22.08.2016.

EASA, Technical Opinion. Introduction of a regulatory framework for the operation of unmanned aircraft, 18.12.2015. EASA, Transposition of Amendment 43 to Annex 2 to the Chicago Convention on remotely piloted aircraft systems (RPAS) into common rules of the air, 3.04.2014.

EUROCONTROL, Integration of Unmanned Aerial Vehicles into future Air Traffic Management, 22.01.2008.

European RPAS Steering Group, Roadmap for the integration of civil Remotely-Piloted Aircraft Systems into the European Aviation System. Final report from the European RPAS Steering Group, June 2013.

Federal Aviation Administration, Section 336 of Public Law 112-95.

Gregorski M., Regulacje dotyczące bezzałogowych statków powietrznych w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.

ICAO, Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, 7 grudnia 1944 r., Chicago (Dz.U. z 1959 r. nr 35, poz. 212 ze zm.).

ICAO, Manual on Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS), First Edition, Quebec 2015. https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/doc_10019_manual_on_rpas.pdf (dostęp 4.08.2016).

ICAO, Przepisy ruchu lotniczego, Załącznik 2 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, wydanie dziesiąte, lipiec 2005 r. (Dz.U. z 1959 r. nr 35, poz. 212 ze zm.).

ICAO, Unmanned Aircraft Systems (UAS), Cir.328.AN/190, Montreal 2011.

Komisja Europejska, Remotely Piloted Aviation Systems (RPAS) – Frequently Asked Questions, Bruksela 2014.

Komisja Europejska, Nowa era w dziejach lotnictwa. Otwarcie rynku lotniczego na cywilne wykorzystanie systemów zdalnie pilotowanych statków powietrznych w bezpieczny i zrównoważony sposób, KOM(2014) 207, 9 kwietnia 2014 r.

Konwencja Wiedeńska o prawie traktatów z 23 maja 1969 r. (Dz.U. z 1990 r., nr 74, poz. 439).

Levin A., Santa Delivering Drones for Christmas Amid Rising Safety Concern, “Bloomberg Business”, 17.12.2014.

Levy-Abegnoli J., Europe could set global standards with world’s first civil drones rules, The Parliament, 20.10.2015.

Parlament Europejski, Privacy and Data Protection implications of the civil use of drones, PE 519.221, 2015.

Petras C., The Legal Framework for RPAS/UAS. Suitability of the Chicago Convention and its Annexes, ICAO, 25.03.2015.

Posaner J., EU looks to expand drone regulations, 15.10.2016.

Rada Unii Europejskiej, Towards a European strategy for the development of civil applications of Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS). Commission Staff Working Document, Brussels 2012.

Riga Declaration on Remotely Piloted Aircraft “Framing the Future of Aviation”, Ryga, 6 marca 2015.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE, Dz. Urz. UE L 79/1 z 19.3.2008.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012 z dnia 26 września 2012 r. ustanawiające wspólne zasady w odniesieniu do przepisów lotniczych i operacyjnych dotyczących służb i procedur żeglugi powietrznej oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (WE) nr 1035/2011 oraz rozporządzenia (WE) nr 1265/2007, (WE) nr 1794/2006, (WE) nr
730/2006, (WE) nr 1033/2006 i (UE) nr 255/2010, Dz. Urz. UE L 281/1 z 13.10.2012.

Rozporządzenie WE nr 785/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych, Dz. Urz. UE L 138 z 30.04.2004.

Savić I., Kapetanović A., Reaching for the European Sky, PPP god. 50 (2011), 165, Air Transport in the European Union.
Sciacchitano S., Evolving ICAO’s Regional Support, Montreal, 24.11.2015.

Thomas M., Transport lotniczy: Jednolita europejska przestrzeń powietrzna, Parlament Europejski, 2015.

Tytgat L., RPAS – EASA Update, Montreal 2015.

Urząd Lotnictwa Cywilnego, Bezzałogowe statki powietrzne w Polsce, Warszawa 2013.

Wyrok Trybunału z dnia 15 lipca 1964 r. w sprawie C-6/64 pomiędzy: Flaminio Costa a E.N.E.L, CELEX 61964J0006.

Wyrok Trybunału z dnia 10 września 1996 r., Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec. Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego. Sprawa C-61/94, CELEX 61994J0061.

Završnik A., Drones and Unmanned Aerial Systems: Legal and Social Implications for Security and Surveillance, Springer 2016.

Zieliński T., Funkcjonowanie bezzałogowych systemów powietrznych w sferze cywilnej, Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM, Poznań 2014.

Language: Polish

Pages:

How to Cite:

Harvard

Gregorski, M. (2017) "Regulacje dotyczące bezzałogowych statków powietrznych w prawie Unii Europejskiej w kontekście międzynarodowym". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 2/2017, pp. .

APA
Chicago