ISSUE: 2/2019

  • Volume 23
  • Number 2
  • 2019

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

Regional Policy of the European Union and the Stimulation of Innovation: The Role of the Operational Programmes in Poland

Abstract

The effectiveness of Operational Programmes under the regional policy is a key issue of spending of EU funds in Poland. One of the most importan priorities of the mentioned Programmes in the last financial perspectives is innovation, treated as an essential factor of development. In Poland, we can talk about treating innovation as a priority starting from the period 2007–2013. At that time, about 17% of funds under regional policy (about PLN 49.7 billion) were allocated to activities related to innovativeness and competitiveness of the economy, similarly is in the current perspective for 2014–2020. It can be argued that funds under the EU Regional Policy Operational Programmes in Poland contribute to the achievement of innovation goals in a highly diversifi ed manner. There are areas in which the effects should be assessed negatively (eg some dependence of Business environment institutions on EU funds). There are also such effects that are definitely positive (eg improvement of public research infrastructure).

References

Antosiewicz M. et al., Ewaluacja ex-post wpływu funduszy unijnych w ramach perspektywy finansowej 2007–2013 na podstawowe wskaźniki innowacyjności i działalności B+R,, Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2017.

Bachtler J., Begg I., Charles D., Polverari L., EU Cohesion Policy in Practice: What Does it Achieve?, Rowman & Littlefi eld International, London 2016, DOI: https://doi.org/10.4324/9781315580630.

Bachtler J., Begg I., Charles D., Polverari L., The long-term effectiveness of EU Cohesion Policy Assessing the achievements of the ERDF, 1989–2012, in: EU Cohesion Policy, Reassesing Performance and Direction, eds. J. Bachtler, P. Berkowitz, S. Hardy, T. Muravska, Milton Park, London, New York 2017.

Bachtler J., Ewaluacja regionalnej polityki w Europie: kultura, zaangażowanie, potencjał, in: Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych, eds. K. Olejniczak, M. Kozak, B. Lendzion, Warszawa 2008.

Barca F., An Agenda for a Reformed Cohesion Policy. A place-based approach to meeting European Union challenges and expectations, Independent Report prepared at the request of Danuta Hübner, Commissioner for Regional Policy, April 2009, http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/ documents/regi/dv/barca_report_/barca_report_en.pdf.

Bauer P.T., From Subsistence to Exchange, and Other Essays, Princeton University Press, Princeton, New York 2000.

Baun M., Marek D., Cohesion Policy in the European Union, Palgrave, New York 2014.

Bąkowski A., Marzewska M., Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce Raport, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Poznań–Warszawa 2015.

Bellandi M., Caloffi A., An analysis of regional policies promoting networks for innovation, “European Planning Studies”, no. 18/2010.

Boldrin M., Canova F., Inequality and Convergence in Europe’s Regions: Reconsidering European Regional Policies, “Economic Policy”, no. 32/2001.

Buhr de P., Heider C., European Structural and Cohesion Policy, in: EU Policie an Overview: From Decision-Making to implementation, eds. R.W. Strohmeiet, I. Habetes, Centre for European Studies, Brussels 2013.

Cappelen A., Castellacci F., Fagerberg J., Verspagen B., The Impact of EU Regional Support on Growth and Convergence in the European Union, “Journal of Common Market Studies”, no. 41/2003.

Ciężka B. et al., Wpływ polityki spójności 2007–2013 na konkurencyjność przedsiębiorstw i rozwój przedsiębiorczości w Polsce, Raport końcowy, Wise Europa, Warszawa 2017.

Cooke P., Four minutes to four years: the advantage of recombinant over specialized innovation – RIS3 versus ‘smartspec’, “European Planning Studies”, no. 24/2016.

Doloreux D., What we should know about regional systems of innovation, “Technology in Society”, no. 24/2002. EIS 2018 database, https://ec.europa.eu/docsroom/documents/30282.

European Innovation Scoreboard 2018, Luxembourg 2018.

Farole T., Rodríguez-Pose A., Storper M., Cohesion Policy in the European Union: Growth, Geography, Institutions, “Journal of Common Market Studies”, no. 49/2011.

Gautam A., Collaboration networks, structural holes, and innovation: A longitudinal study, “Administrative Science Quarterly”, no. 45/2000.

Gorgol P., Kotrasiński J., Weremiuk A., Metaewaluacja wyników badań ewaluacyjnych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007– 2013, raport końcowy, Warszawa 2012, http://www.poig.2007-http://www.poig.2007-2013.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/Documents/Raport_Koncowy_ Metaewaluacja_12_12_2012.pdf.

Gorzelak G., Cohesion policy and regional develeopment, in: EU Cohesion Policy, Reassesing Performance and Direction, ed. J. Bachtler et al., London–New York 2017.

Hryniewicz J.T., Lokalny rozwój gospodarczy oraz znaczenie środków, in: Polska gmina 2015 (Polishcommune 2015), ed. G. Gorzelak, Warszawa 2016.

IMAPP, Efekty polityki spójności 2007–2013 w Polsce, Warszawa 2015, https://www.ewaluacja.gov.pl/media/47055/raport_synteza_PL.pdf.

Jarosz M., Kozak W.M., Eksplozja nierówności?, Warszawa 2015.

Kinnear S., Ogden I., Planning the innovation agenda for sustainable development in resource regions: A central Queensland case study, “Resources Policy” no. 39/2014, DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-7908-2799-6.

Klimczak T. et al., Ocena wpływu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw. Raport końcowy, http:// www.poig.2007-2013.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/Documents/Raport_Koncowy_inowacyjnosc_POIG_grudzien_2014.7z.

Kozak W.M., Deklarowane czy rzeczywiste priorytety rozwoju, in: Polska europejska czy narodowa, ed. M. Jarosz, Warszawa 2014.

Liu L., Regional institutions and their impact on the connectedness of firm’s innovation networks, “Institutions and Economies”, no. 1/2016.

Michie R., Fitzgerald R., The Evolution of the Structural Funds, in: The Coherence of EU Regional Policy: Contrasting Perspectives on the Structural Funds, eds. J. Bachtler, I. Turok, New York 2013.

Narodowy Plan Rozwoju. Podstawowe informacje, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2004.

National Strategic Reference Framework 2007–2013 in support of growth and jobs, Warsaw 2006. Oxford Dictionaries, https://en.oxforddictionaries.com/definition/innovation.

Ramalingam B., Aid on the Edge of Chaos: Rethinking International Cooperation in a Complex World, Oxford 2012.

Regional Advantage and Innovation: Achieving Australia’s National Outcomes, eds. S. Kinnear, K. Charters, P. Vitartas, Springer, Berlin–Heidelberg 2013.

Regulation No. 1303/2013 establishing common rules on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development, the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) 1083/2006, OJ. L 347, 20.12.2013.

Rodriguez-Pose A., Fratesi U., Between Development and Social Policies: The Impact of European Structural Funds in Objective 1 Regions, “Regional Studies”, no. 38/2004.

Tkaczyński W.J., Świstak M., Encyklopedia polityki regionalnej i funduszy europejskich, Warszawa 2013.

Tkaczyński W.J., Willa R., Świstak M., Fundusze Unii Europejskiej, Cele – działania – środki, Kraków 2008.

Tosun J., Absorption of Regional Funds: A Comparative Analysis, “Journal of Common Market Studies”, no. 52/2014. Wykorzystanie przez przedsiębiorców środków publicznych na innowacje i prace badawczo-rozwojowe, Warszawa 2018.

Wziątek-Kubiak A., Balcerowicz E., Pęczkowski M., Differentiation if innovation strategies of manufacturing firms in the new Member States: cluster analysis on fi rm level data, “Argumenta Oeconomica”, no. 31/2013.

Language: English

Pages: 131-151

How to Cite:

Harvard

Świstak, M. (2019) "Regional Policy of the European Union and the Stimulation of Innovation: The Role of the Operational Programmes in Poland". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 2/2019, pp. 131-151. DOI: 10.33067/SE.2.2019.7

APA
Chicago