ISSUE: 1/2017

  • Volume 81
  • Number 1
  • 2017

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

Powrót Historii, czyli rewolucja antyliberalna

The Return of History – or The Anti-Liberal Revolution

Abstract

The European Union, an unique entity on the global scene, is at the crossroads. Original blueprint to create supranational subject is broken, under the pressure of Constitutional crisis (2005) and later economic and financial one (a spectre of Grexit). The process has speeded up in 2014 when external security went to the agenda, followed by unprecedented migrant wave coming to the EU in 2015. As result former euroenthusiasm has been replaced by euroskeptic forces, mostly of populist or nationalist nature what was so strongly confirmed by the British Brexit vote in June 2016. Those accumulated crises brought about many new division lines within the EU, well defi ned in this study – of political, economic, social, but even religious and cultural nature. Dominating till now liberal mainstream is retreating, while ‘illiberal democracy’, however meant, or even authoritarian solutions are starting to flourish. This is an extraordinary era when the whole project of European integration is at stake. Time to react and to sacrifi ce a lot to save it, if we don’t want to retreat under the new challenges surrounding us. The EU can be saved, even if it be different than before – the Author claims.

References

Borkowski P., Unia Europejska – Kryzys egzystencjalny, „Rocznik Strategiczny”, t. 21/2015/16, s. 182–202.

Cichocki M., Grosse T.G., Oblicza kryzysu. Analiza zarządzania kryzysowego z perspektywy ekonomicznej i politycznej, Centrum Europejskie Natolin,
Warszawa 2016.

Czachór Z., Kryzys i zaburzona dynamika Unii Europejskiej, Elipsa, Warszawa 2013.

Demokracja w obliczu populizmu, red. Y. Mény, Y. Surel, J. Szacki, Oficyna Naukowa, Warszawa 2007.

European Union on the Global scene. United or Irrelevant?, red. B. Góralczyk, Center for Europe, University of Warsaw, Warsaw 2015.

Geopolityczne powiązania Europy, a system, polityczny Unii Europejskiej i możliwe kierunki jego ewolucji, red. J. Niżnik, Komitet Prognoz PAN,
Warszawa 2016.

Gibbon E., Zmierzch Cesarstwa Rzymskiego, t. 1 i 2, PIW, Warszawa 1975.

Giscard d’Estaing V., Nowa Unia na półmetku, „Gazeta Wyborcza”, 23.01.2003.

Góralczyk B., Axiological Disintegration of the EU? The Case of Hungary, “Yearbook of Polish European Studies”, vol. 18/2015, s. 81–109.

Góralczyk B., Turcja Erdogana: islamizacja, autokracja i antyzachodni dryf, „Instytut Idei”, jesień 2016.

Grosse T.G., Can “Differentiated Integration” Lead to a Federation in Europe?, “Yearbook of Polish European Studies”, vol. 18/2015, s. 15–38.

Haliżak E., Ideowe problemy globalnego ładu liberalnego w gospodarce światowej – rola i znaczenie Washington Consensus, w: Globalizacja a stosunki międzynarodowe, red. E. Haliżak, R. Kuźniar, J. Symonides, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Warszawa 2004.

Hopp L., Az „antemurale” és „conformitas” humanista esyméje a magyar-lengyel hagyományban (Humanistyczne idee „Antemurale” i „Conformitas” w tradycji polsko-węgierskiej), Balassi Kiadó, Budapest 1992.

Italian movement that could remake Europe, “Politico”, 1.12.2016.

Janicki M., Władyka W., Bunt prowincji, „Polityka”, nr 52/53/2016.

Jasiecki K., Kapitalizm po polsku. Między modernizacją a peryferiami Unii Europejskiej, IFiS PAN, Warszawa 2013.

Kawalec S., Pytlarczyk E., Paradoks euro. Jak wyjść z pułapki wspólnej waluty?, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2016.

Korski D., Why we lost the Brexit votes, “Politico”, 24.10.2016.

Kuźniar R., Europa w porządku międzynarodowym, PISM, Warszawa 2016.

Menon A., Europa stan unii, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2013.

Milanovic B., Global Inequality. A New Approach for the Age of Globalization, The Belknap Press, Cambridge Massachusetts–London 2016.

Milczarek D., Pozycja i rola Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych, Centrum Europejskie UW, Warszawa 2003.

Mishra P., The Globalization of Rage, “Foreign Affairs”, November/December 2016.

Piketty T., Kapitał w XXI wieku, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2013.

Populizm w Europie. Defekt i przejaw demokracji?, red. J.-M. De Waele, A. Pacześniak, Oficyna Nowa, Warszawa 2010.

Soros G., Schmitz G.P., The Tragedy of the European Union. Disintegration or Revival? Public Affairs, New York 2014.

Stiglitz J., The EURO. How a Common Currency Threatens the Future of Europe, W.W. Norton & Company, New York–London 2016.

Stiglitz J., The Great Divide, Penguin Books, London–New York 2015.

Szacki J., Liberalizm po komunizmie, Znak, Kraków 1993.

The year of living dangerously, “The Economist”, 24.12.2016–6.01.2017.

Varoufakis Y., And The Weaken Suffer What They Must? Europe, Austerity And The Threat to Global Stability, The Bodely Head, London 2016.

Varoufakis Y., Globalny Minotaur. Europa, Ameryka i przyszłość światowej gospodarki, PWN, Warszawa 2015.

Varoufakis Y., Greece’s Perpetual Crisis, “Project Syndicate”, 20.12.2016.

Verhofstadt G., Europe’s Leadership Crisis, “Project Syndicate”, 22.09.2016.

Wallerstein I., The Essential Wallerstein, The New Press, New York 2000.

Woś R., Dziecięca choroba liberalizmu, Studio Emka, Warszawa 2014.

W poszukiwaniu finalitépolitique Unii Europejskiej. Aspekty teoretyczne i praktyczne, red. L. Wojnicz, D. Rdzanek, M. Potkańska, Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin–Warszawa 2015.

Language: Polish

Pages: 9-31

How to Cite:

Harvard

Góralczyk, B. (2017) "Powrót Historii, czyli rewolucja antyliberalna". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 1/2017, pp. 9-31.

APA
Chicago