ISSUE: 3/2018

  • Volume 22
  • Number 3
  • 2018

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

Powiązania gospodarcze między Stanami Zjednoczonymi Ameryki i Unią Europejską w latach 2006-2016

Economic Relations Between the United States of America and the European Union in the 2006–2016 Period

Abstract

European Union is one of the United States of America’s most important economic partners. The article aims to analyze the causes, value and directions of the trade policy as well as direct foreign investments of the USA. The USA had several reasons to invest abroad that changed over time. These included: the strong appreciation of the high rate of growth of real wages, the Chinese trade surplus, which put pressure on foreign partners to reduce exports and undertake the production in their countries, the abundance of capital in the domestic market, the low level of real interest rates and fi nally the search for less expensive direct investment in the USA. The value of trade between these entities began to grow rapidly in 2007, and the trend continues today. The peak occurred in 2015, when the annual value of the stream exceeded 300 billion dollars.

References

Adamczyk M., Współczesny kryzys finansowy – przyczyny i konsekwencje dla gospodarki światowej, w: Wyzwania gospodarki globalnej, „Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego”, nr 31/2012, s. 25.

Adamowicz T., Przyczyny i skutki I fazy kryzysu fi nansowego lat 2007–2009 w wybranych krajach na świecie, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, „Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”, nr 9(58)/2013, s. 15.

Allison G., China vs America, „Foreign Affairs”, no. 5, September/October 2017, s. 80–85.

Amadeo K., U.S. Trade Defi cit: Causes, Effects, Trade Partners, https://www.thebalance.com/u-s-trade-defi cit-causes-effects-trade-partners3306276.

Baker P., Trump Abandons Trans-Pacifi c Partnership, Obama’s Signature Trade Deal, https://www.nytimes.com/2017/01/23/us/politics/tpp-trumptrade-nafta.html?_r=0.

Bryl Ł., Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP), Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, http://ue.poznan.pl/pl/transatlantyckiepartnerstwo-w-dziedzinie-handlu-i,a26635.html.

Campbell K.M., Ratner E., The China Reckoning, „Foreign Affairs”, no. 2, March/April 2018, s. 60–66.

Chandra S., U.S. Trade Gap Widens in 2016 as Exports, Imports Both Shrink, https://www/bloomberg.com/news/articles/2017-02-07/sma;;er-december-u-s-trade-defi cit-caps-worst-year-in-four.

Dane Banku Światowego, http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD?end=2015&locations=US&start=2000&view=chart.

Dzun A., Globalizacja a współczesny handel międzynarodowy, „Studia Ekonomiczne”, nr 139/2013, s. 89.

Foreign Direct Investment in the United States, Report 2016, Organization for International Investment, http://ofi i.org.sites/default/Foreign%20Direct%20Investment%20in%20the%20United%20States%202016%20

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1613.

http://www.tradingeconomics.com/united-sttes/forecast.

https://www.mfat.govt.nz/assets/_securedfi les/Trans-Pacifi c-Partnership/TPP12-summary-of-the-Agreement.pdf.

https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/współpraca-międzynarodowa/wspolpraca-gospodarcza/ttip/.

Jackson J.K., U.S. Direct Investment Abroad: trends and Current Issues, Congressional Research Service, 21.03.2017, s. 6.

Kiwerska J., Donald Trump i co dalej?, „Biuletyn Instytutu Zachodniego”, nr 277/2017, s. 4.

Konopczak M., Sieradzki R., Wiernicki M., Kryzys na światowych rynkach finansowych – wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego, „Bank i Kredyt”, nr 41(6)/2010, s. 51.

Lewicki Z., Dyrektywy prezydenckie Donalda Trumpa, „Sprawy Międzynarodowe” 2017, nr 4, s. 40–44.

Moritz S., Thomson A., Verizon Communications wykupi od Vodafone udziały w Verizon Wireless, http://biznes.onet.pl/wiadomosci/teleinformatyka/verizon-communications-wykupi-od-vodafone-udzialu-w-verizonwireless.f4g6m.

Narękiewicz J., Globalny kryzys gospodarczy a sytuacja w polskim handlu zagranicznym w 2009 roku, w: Problemy handlu zagranicznego i gospodarki światowej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarzadzania”, nr 23/2011, s. 83.

Nosek A., Pietrzak A., Efekt domina czyli międzynarodowa transmisja kryzysów – na przykładzie współczesnego kryzysu finansowego, w: Wybrane problemy gospodarki światowej pierwszej dekady nowego wieku, red. W. Michalczyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 88.

Organiściak-Krzykowska A., Rola Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych w kształtowaniu sytuacji na regionalnym rynku pracy, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica”, nr 268/12, s. 172.

Pawlas I., Rozwój międzynarodowych powiązań handlowych i kapitałowych Chin na początki XXI w., „Studia Ekonomiczne”, 187/2015, s. 253.

Pera B., Skutki globalnego kryzysu finansowego dla wymiany handlowej grupy G-20, w: Wyzwania gospodarki globalnej, „Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego”, nr 31/2012, s. 121.

Posen A.S., The Post-American World Economy, „Foreign Affairs”, no. 2, March/April 2018, s. 28–38.

Półciennik S., Zapowiedzi polityki gospodarczej Donalda Trumpa – konsekwencje dla Niemiec, „Biuletyn PISM”, nr 90(1440), 15.12.2016, s. 1–2. „Rzeczpospolita”, 19–20.05.2018.

Socha J., Orłowski W., Sekowski J., Kryzys na rynkach fi nansowych. Wyzwania stojące przed spółkami, PricewaterhouseCoopers, htpps://www.pwc.pl/pl/publikacje/raport-kryzysowy.pdf, s. 2.

Sporek T., Polsko-niemiecka wymiana handlowa w latach 2005–2015, „Studia Europejskie”, nr 3/2016, s. 85–90.

Sporek T., Atrakcyjność inwestycyjna Polski z latach 1990–2016 – Trendy, struktura i perspektywy, „Studia Europejskie”, nr 4/2017, s. 95–105.

Sporek T., Stany Zjednoczone dominującym mocarstwem we współczesnym świecie, w: Handel międzynarodowy w rozwoju społeczno-ekonomicznym, red. St. Wydymus, M. Maciejewski, CeDeWu, Warszawa 2016, s. 263–278.

Sporek T., Uwagi na temat gospodarki niemieckiej w pierwszej dekadzie XXI wieku, w: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze – Nowe wyzwania współczesnej gospodarki światowej, red. T. Sporek, S. Talar, „Studia Ekonomiczne” nr 184/2014, s. 20–35.

Szymanowski R., Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) w kontekście europejskiego bezpieczeństwa ekonomicznego, w: I. Andruszkiewicz, M. Skarżyński, Jednostka wobec wyzwań zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2015, s. 88.

Theil S., Berlins Balancing Act, „Foreign Affairs”, no. 5, September/October 2017, s. 9–15.

Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP), Trans- Pacific Partnership Agreement: Likely Imact on the U.S. Economy and on Specific Industry Sectors, United States International Trade e Commission, May 2016, Publication Number: 4607. U.S. Trade Overview 2016, International Trade Administration, April 2017, http://trade.gov/mas/ian/build/groups/public@tg_ian/documents/webcontent/tg_ian_005537.pdf.

Wąsiński M., Europa pozostawiona w tyle: Partnerstwo Transpacyficzne i jego znaczenia dla UE, „Biuletyn PISM”, nr 89(1326), 19.10.2015, s. 1.

Wąsiński M., Polityka zagraniczna w kampanii wyborczej Donalda Trumpa, „Biuletyn PISM”, nr 38(1388).

Weresa M.A., Skutki inwestycji zagranicznych dla gospodarki kraju przyjmującego – doświadczenia Polski, w: Rola inwestycji zagranicznych w gospodarce, „Zeszyty PBR-CASE” 2012, s. 8.

Wielkopolska A., Coraz więcej chińskiego kapitału w USA, https://www.obserwatorefi nansowy.pl/forma/rotator/coraz-wiecej-chinskiego-kapitalu-w-usa/.

Workman D., United States Top 10 Exports, http://www.worldstopexports.com/united-states-top-10-exports/.

World Investment Report 2015, Reforming International Investment Governance, New York and Geneva 2015, s. 30.

World Investment Report 2017, New York and Geneva 2017, s. 28.

Language: Polish

Pages: 153-184

How to Cite:

Harvard

Sporek, T. (2018) "Powiązania gospodarcze między Stanami Zjednoczonymi Ameryki i Unią Europejską w latach 2006-2016". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 3/2018, pp. 153-184.

APA
Chicago