ISSUE: 3/2016

  • Volume 79
  • Number 3
  • 2016

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

Polsko-niemiecka wymiana handlowa w latach 2005-2015

Polish–German Trade in the Years 2005–2015

Abstract

Polish and German is considered one of the most important and most interesting economies in the European Union. The paper presents the value and dynamics of trade turnover of Polish and Germany in the years 2005–2015. The general upward trend in export can be noticed with the decline recorded only in 2009. Pro-innovative activites, implementation of new technologies and offering innovative products by Polish and Germany companies constitute a real strength. In addition to that it becomes more and more important for German and Polish enterprises to consider environmental protection and sustainable development requirements.

References

Bank Światowy, http://data,worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS?page=2 (dostęp 16.05.2015).

Chustecki R., Polsko-niemiecka współpraca w wybranych branżach polskiej gospodarki, „BOSS Gospodarka”, nr 40/2001.

Czarny E., Kuźniar A., Śledziewska K., Przepływy kapitałowe a dwustronny handel między Polską a Niemcami po rozszerzeniu Unii Europejskiej, w: Polska-Niemcy po rozszerzeniu Unii Europejskiej. Bilans i perspektywy, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009.

Dudziński J., Kilka dalszych uwag na temat boomu surowcowego w latach 2003–2008, „Firma i Rynek”, nr 1/2009.

Eurostat, htpp://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec001140.

Fuest W., Niemcy jako strategiczny partner Polski, w: Niemcy jako strategiczny partner gospodarczy Polski, red. W. Małachowski, Warszawa 2002.

http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/world_trade__e.pdf (dostęp 16.05.2015).

http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/world_trade_report05_e.pdf (dostęp 16.05.2015).

http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/world_trade_report09_e.pdf (dostęp 16.05.2015).

http://www.cesifo-group.de/deinfoHome/CESifo-Group/info.html (dostęp 18.05.2015).

International Trade, red. Y. Kozak, T. Sporek, CUL, Kiev–Katowice–New York–Tbilisi 2016.

Jasiński L.J., Bliżej centrum czy na peryferiach? Polskie kontakty gospodarcze z zagranicą w XX wieku, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2011.

Kalinowski T., Polska jako miejsce lokowania inwestycji niemieckich. Przewagi lokalizacyjne w stosunku do Niemiec. Ekspertyza dla polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Gdańsk, lipiec 2005 r., w: Wspólna Dekada, Polska Niemcy

10 lat w Unii Europejskiej, red. A. Łada, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2014.

Kotyński J., Zewnętrzne kryzysowe uwarunkowania polityki gospodarczej i zmiany w handlu zagranicznym Polski, w: Polityka gospodarcza polski w integrującej się Europie 2008–2009, Raport roczny, IBR, KiK, Warszawa 2009.

Malinowski K., Przywódcza rola Niemiec w Europie i niemieckim dyskursie naukowym, „Przegląd Zachodni”, nr 2/2013.

Małachowski W., Kapitalizm współczesnych Niemiec, CeDeWu, Warszawa 2013.

Mroczek W., Handel zagraniczny w 2008 r. i na początku 2009 r., w: Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2008 roku, Raport roczny, IBR, KiIK, Warszawa 2009.

MSZ, Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa polski w Unii Europejskiej, notatka w związku z jedenastą rocznicą przystąpienia Polski do UE, Warszawa 2015.

Nakonieczna-Kisiel H., Nowe zjawiska w polsko-niemieckiej wymianie handlowej, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 18, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010.

Orłowski K., Kontrolowana współzależność, „Businessman Magazine”, nr 11/2005.

Orłowski W., Czy Polska dogoni Niemcy, PWN, Warszawa 2015.

Otto P., Kontrahenta warto sprawdzić, „Rzeczpospolita”, 8.03.2016.

Rocznik Handlu Zagranicznego 2014, GUS, Warszawa.

Sporek T., Ugrupowanie międzynarodowe kształtujące architekturę jednoczącej się Europy u progu XXI wieku, Akademia  Ekonomiczna, Katowice 2004.

Sporek T., Wpływ kryzysu finansowego na globalizację gospodarki światowej, Katowice 2010.

Strzelecki J., Czas na „aufwiedershen”? „Rynki Zagraniczne”, 4–18.05. 2009.

Woźniak A., Polski eksport wciąż napędowy, „Rzeczpospolita”, 15.03.2016.

Wspólna dekada, Polska i Niemcy 10 lat w Unii Europejskiej, red. A. Łada, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2014.

Współpraca gospodarcza Polska-Niemcy, red. B. Wyżnikiewicz, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce, Warszawa 2014.

Language: Polish

Pages: 79-105

How to Cite:

Harvard

Sporek, T. (2016) "Polsko-niemiecka wymiana handlowa w latach 2005-2015". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 3/2016, pp. 79-105.

APA
Chicago