ISSUE: 3/2015

  • Volume 75
  • Number 3
  • 2015

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

Polska polityka informowania o Unii Europejskiej w latach 2004-2014

The Policy of Informing the Polish Society on the European Union in 2004–2014

Abstract

The article deals with informing of the Polish society on the membership of Poland in the European Union in 2004–2014. Author describes all main public resources of information related to the Polish membership in the European Union and main tools of informing, i.e. campaigns and European content of Polish school curricula. Special attention is given to the attempt to restrict the law on access to information in scope of information on representing of Polish reason of state in the Council of the European Union. Author examines also all main institutions responsible for informing the society and assesses their cooperation with the European
Commission. The analysis allows to estimate the state of the information policy and points out its main challenges.

References

Amended work programme in the fi eld of communication for 2011, 2011, 27 s., http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/annual_work_programme/awp/amend_prog2011_en.pdf [dostęp 10.07.2015].

Annual work programme on grants and contracts in the field of communication for 2009, 2009, 21 s., http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/annual_work_programme/awp/prog2009_en.pdf [dostęp 10.07.2015].

Baza UST, http://bs.sejm.gov.pl/F?func=fi le&file_name=find-t-ust01&local_base=ustw&con_lng=POL [dostęp 10.07.2015].

Biuletyn Europejski, http://www.nsa.gov.pl/biuletyn-europejski.php [dostęp 10.07.2015].

Commission of the European Communities, Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on implementing the information and communication strategy for the European Union, COM(2004) 196 final, Brussels 20.04.2004.

Council of the European Union, Outcome of proceedings of the Working Party on Information on 12 July 2013, Brussels 19.07.2013, 12607/13 INF 137 API 69.

Council of the European Union, Outcome of proceedings of the Working Party on Information on 13 September 2013, Brussels 20.09.2013, 13832/13 API 81 INF 155.

Council of the European Union, Outcome of proceedings of the Working Party on Information on 28 October 2013, Brussels 12.11.2013, 16069/13 API 104 INF 197.

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 492/2011 odnośnie do kojarzenia ofert zatrudnienia i wniosków o zatrudnienie oraz ich równoważenia oraz ponownego ustanowienia EURES, Dz.Urz. L 328 z 28.11.2012, s. 21–26.

Deloitte, Horizontal evaluation of management partnerships. Final report, 2014, 109 s., http://ec.europa.eu/smart-regulation/evaluation/search/download.do?documentId=10529698 [dostęp 10.07.2015].

Dyrektywa Rady 93/109/WE z dnia 6 grudnia 1993 r. ustanawiająca szczegółowe warunki wykonywania prawa głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w Państwie Członkowskim, którego nie są obywatelami, Dz. Urz. L 329 z 30.12.1993, s. 34–38.

EDL-S, http://orka.sejm.gov.pl/SUE7.nsf/GlownyWWW [dostęp 10.07.2015].

e-Step, http://estep.pl/ [dostęp 10.07.2015].

European Commission, Commission decision concerning the adoption of 2012 work programme in the field of communication, Brussels 2011, 30 s., http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/annual_work_programme/awp/progr2012_en.pdf [dostęp 10.07.2015].

European Commission, Commission decision of 18.12.2012 concerning the adoption of the 2013 work programme in the fi eld of Communication serving as a fi nancing decision, Brussels 2012, 40 s., http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/annual_work_programme/awp/c2012-9486-decision-workprogramme2013_en.pdf [dostęp 10.07.2015].

European Commission, Commission decision of 6.10.2010 on the amended annual work programme for grants and public contracts in the field of communication for 2010, Brussels 2010, 28 s., http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/annual_work_programme/awp/c_2010_6827_decision_de_la_commission_en.pdf [dostęp 10.07.2015].

Eurostat, EU citizenship – statistics on cross-border, Eurostat, 2013, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/EU_citizenship_-_statistics_on_cross-border_activities [dostęp 10.07.2015].

Eurydice, Citizenship education at school in Europe, Eurydice, Brussels 2005, 90 s., http://www.indire.it/lucabas/lkmw_fi le/eurydice/Citizenship_schools_Europe_2005_EN.pdf [dostęp 10.07.2015].

Eurydice, Edukacja obywatelska w Europie, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2012, 141 s., http://eurydice.org.pl/wp-content/uploads/2014/11/citizen_PL.pdf [dostęp 10.07.2015].

Gaweł-Luty E., Reforma systemu edukacji w Polsce wobec perspektyw przystąpienia do Unii Europejskiej, w: Edukacja wobec integracji europejskiej, red. J. Kojkoł, P.J. Przybysz, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Gdynia 2004, s. 103–108.

Godlewski M., Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w: Sieci informacyjne Unii Europejskiej w Polsce, red. M. Grabowska, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 269–275.

Hix S., Marsh M., Second-order effects plus pan-European political swings: An analysis of European Parliament elections across time, „Electoral Studies” No. 1/2011, s. 4–15.

Information and communication strategy of DG Communication for the 2009 European elections, 2008, 3 s., http://www.bpb.de/fi les/G3DVG5.pdf [dostęp 10.07.2015].

IPEX, http://www.ipex.eu/ [dostęp 10.07.2015].

Jak Polska wydaje unijne pieniądze, http://www.nik.gov.pl/nik-o-funduszach-unijnych/jak-polska-wydaje-unijne-pieniadze.html [dostęp 10.07.2015].

Komisja Europejska, Partnerstwo w zarządzaniu. Umowa o delegację. Dotyczy: GCI-PG-A-PL-COMM-01, Warszawa 2009, 39 s.

Komitet Europejski Rady Ministrów (2004–2009), 2010, https://polskawue.gov.pl/Komitet,Europejski,Rady,Ministrow,(2004,,2009),56.html [dostęp 10.07.2015].

Krajowy program reform, http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Strategia+Europa+2020/Krajowy+Program+Reform [dostęp 10.07.2015].

Litewska I., Europejskie Służby Zatrudnienia (EURES) w Polsce, w: Sieci informacyjne Unii Europejskiej w Polsce, red. Marta Grabowska, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 131–142.

Marciniak M., Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich dla rozwoju obszarów wiejskich, w: Sieci informacyjne Unii Europejskiej w Polsce, red. M. Grabowska, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 277–287.

Mazur J., Działalność kontrolna NIK w sprawach dotyczących UE, „Kontrola Państwowa”, numer jubileuszowy 2014, s. 131–158.

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego. Tom 1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, 2011, 72 s., http://men.gov.pl/wp-content/uploads/2011/02/men_tom_1.pdf [dostęp 10.07.2015].

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, 2011, 167 s., http://men.gov.pl/wp-content/uploads/2011/02/men_tom_4.pdf [dostęp 10.07.2015].

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Adama Mickiewicza, Narodowy Instytut Audiowizualny, Strategiczne założenia programu kulturalnego polskiej prezydencji w II połowie 2011, 2009, 17 s., https://web.archive.org/web/20100327021010/http://www.prezydencjaue.gov.pl/files/pliki/do_pobrania/kulturalny_program.pdf [dostęp 10.07.2015].

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Informowanie społeczeństwa polskiego o prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 roku. Założenia działań, Warszawa 2010, 29 s.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Wytyczne dotyczące polityki komunikacyjnej polskiej prezydencji w Radzie UE w 2011 r., Warszawa 2010, 15 s.

Najczęściej zadawane pytania w sprawie denominacji, „Dziennik Polski”, 24.12.2010, s. 3, http://www.nbp.pl/edukacja/dodatki_edukacyjne/dziennik_polski/odc_1_doe_03_241210_c1.pdf [dostęp 10.07.2015].

Najwyższa Izba Kontroli, Raport zbiorczy o wynikach kontroli NIK w zakresie wykorzystania środków z budżetu Wspólnot Europejskich w ramach polityki spójności w Polsce, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2009, 53 s.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 czerwca 2004 r. o wynikach wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2004 r., Dz.U. z 2004 r. nr 137, poz. 1460.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 maja 2014 r. o wynikach wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r., Dz.U. z 2014 r., poz. 692.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2009 r. o wynikach wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009 r., Dz.U. z 2009 r. nr 88, poz. 729.

Ogonowska A., Kampanie informacyjne programu PRINCE Unii Europejskiej, „Studia Europejskie”, nr 1/2010, s. 139–159.

Ogonowska A., Polityka informacyjna państw członkowskich o Unii Europejskiej na przykładach okresów wzmożonej działalności informacyjnej, „Studia Europejskie”, nr 3/2011, s. 113–133.

Ośrodek Informacji i Dokumentacji Europejskiej, http://oide.sejm.gov.pl/oide/ [dostęp 10.07.2015].

Parlament Europejski, Wyniki wyborów do PE. Frekwencja, 2014, http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/pl/turnout.html [dostęp 10.07.2015].

Pełnomocnik Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską, Ministerstwo Finansów, 2012, http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/integracja-ze-strefa-euro/pelnomocnik-rzaduds-euro# [dostęp 10.07.2015].

Pełnomocnik Rządu ds. Euro, http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/integracja-ze-strefa-euro/pelnomocnik-rzadu-ds-euro [dostęp 10.07.2015].

Polska w UE, http://www.polskawue.gov.pl [dostęp 10.07.2015].

Polska Prezydencja w Radzie UE. Wymiar parlamentarny, http://www.parl2011.pl/ [dostęp 10.07.2015].

Portal Funduszy Europejskich, http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl [dostęp 10.07.2015].

Portal Funduszy Europejskich. Ewaluacja, http://www.ewaluacja.gov.pl [dostęp 10.07.2015].

Program konwergencji, http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/sytuacja-makroekonomiczna-i-finansepubliczne/program-konwergencji/ [dostęp 10.07.2015].

Przegląd Orzecznictwa Europejskiego dotyczącego Spraw Karnych, http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Biuletyny.aspx?ListName=Orzecz_Euro_Karne [dostęp 10.07.2015].

Przegląd Spraw Europejskich, http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/publikacje/pse/pse.html [dostęp 10.07.2015].

Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/publikacje/o_euro/re.html [dostęp 10.07.2015].

Referendum ogólnokrajowe w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, http://referendum2003.pkw.gov.pl [dostęp 10.07.2015].

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Dz. Urz. L 371 z 27.12.2006,
s. 1–169.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.
ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Dz. Urz. L 368 z 23.12.2006, s. 15–73.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra – członka Rady Ministrów Lecha Nikolskiego, Dz.U. z 2003 r. nr 1, poz. 6.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, Dz. Urz. L 210 z 31.03.2006, s. 25–78.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Dz. Urz. L 277 z 21.10.2005, s. 1–40.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Informacji Europejskiej, Dz.U. z 2001 r. nr 144, poz. 1618.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską, Dz.U. z 2009 r. nr 11, poz. 60.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw, 2011, http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/4434.htm [dostęp 10.07.2015].

Senat i UE, http://www.senat.gov.pl/senat-i-ue/ [dostęp 10.07.2015].

Sprawozdania roczne, http://www.nsa.gov.pl/sprawozdania-roczne.php [dostęp 10.07.2015].

Sprawozdania z działalności Sądu Najwyższego, http://www.sn.pl/osadzienajwyzszym/SitePages/Sprawozdania_z_dzialalnosci.aspx [dostęp 10.07.2015].

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw, 2011, http://ww2.senat.pl/k7/pos/083/083porz.htm [dostęp 10.07.2015].

Strategia komunikacji funduszy europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007–2013, 2012, 153 s., https://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/ZPFE/Documents/finStrate-
gia_komunikacji_modyfikacja%2016_01_2012_tekst_jednolity.pdf [dostęp 10.07.2015].

Transfery finansowe Polska – Unia Europejska, http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/unia-europejska/transfery-finansowe-polska-ue [dostęp 10.07.2015].

Trechsel A.H., How much second-order were the European Parliament elections 2009?, w: The 2009 Elections to the European Parliament. Country Reports, red. W. Gagatek, European University Institute, Florence 2010, s. 3–11.
Trybunał Konstytucyjny, Wyrok w sprawie: K 33/11, 2012, http://trybunal.gov.pl/rozprawy/wyroki/art/4660-dostep-do-informacji-publicznejograniczenie-prawa-do-informacji-z-uwagi-na-wazny-interes-panstw/ [dostęp 10.07.2015].

Tuz A., Regionalne Centra Informacji Europejskiej w Polsce, w: Sieci informacyjne Unii Europejskiej w Polsce, red. Marta Grabowska, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 289–301.

Uchwała nr 15 Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie upoważnienia Komitetu do Spraw Europejskich do rozpatrywania, rozstrzygania lub uzgadniania w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, MP z 2010 r. nr 6, poz. 53.

Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, sporządzony w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r., Dz.U. z 1994 r. nr 11, poz. 38.

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Program informowania społeczeństwa, Warszawa 2009, 31 s.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Komitecie do Spraw Europejskich, Dz.U. z 2009 r. nr 161, poz. 1277.

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz.U. z 2001 r. nr 112, poz. 1198.

Wybory do Parlamentu Europejskiego, http://pkw.gov.pl/wybory-do-parlamentu-europejskiego/ [dostęp 10.07.2015].

Wyszukiwarka wyników kontroli, http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/ [dostęp 10.07.2015].

Vidal-Quadras A., Introduction to the main principles of the EP communication strategy for the 2009 European elections, 2009, 5 s., http://stockholm.adagio4.eu/ressource/static/fi les/VQ-opening_address-17-03-09_Final.pdf [dostęp 10.07.2015].

Waćko-Jasińska K., Poparcie dla wprowadzenia euro, „Monitor Opinii Publicznej”, nr 6/2014, s. 2–2.

Wybrane orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego związane z prawem Unii Europejskiej (2003–2014), Biuro Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2014, 465 s., http://trybunal.gov.pl/uploads/media/SiM_L_PL_calosc.pdf [dostęp 10.07.2015].

Language: Polish

Pages: 137-165

How to Cite:

Harvard

Ogonowska, A. (2015) "Polska polityka informowania o Unii Europejskiej w latach 2004-2014". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 3/2015, pp. 137-165.

APA
Chicago