ISSUE: 3/2016

  • Volume 79
  • Number 3
  • 2016

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

Polityka zagraniczna Unii Europejskiej: aspekty teoretyczne i metodologiczne

Foreign Policy of the European Union: Theoretical and Methodological Aspects

Abstract

Article is devoted to theoretical and methodological aspects of the foreign policy of the European Union. These reflections come from the basic assumption that the EU, as a unique participant of international relations, has developed a specifi c sphere of regulating its relations with the outside world, which essentially corresponds to the foreign policy of the state. This sphere, as an unprecedented phenomenon in the international arena, however, is characterized by great indefiniteness in terms of both theoretical and methodological, as well as political practice, which include, interalia, such basic issues as the scope and conceptual definition of this policy. The article attempts to explore the most important issues related to the specifi city of EU foreign policy (in particular the relationship between the EU institutions and Member States) and proposes a defi nition of this policy, treated as so-called European Union’s external policy.

References

Adamczyk A., Barburska O., Milczarek D., Biurokracja unijna: klasa rządząca w Unii Europejskiej?, „Studia Europejskie”, nr 1/2011.

Aggestam L., Role Conception and the Politics of Identity in Foreign Policy, “ARENA Working Paper”, nr 99/8.

Allen D., Smith M., External Policy Developments, „Journal of Common Market Studies”, No. 3/2000.

Allen D., ‘Who Speaks for Europe?’ The search for an effective and coherent external policy, w: A Common Foreign Policy for Europe? Competing Visions of the CFSP, red. J. Peterson, H. Sjursen, London 1998.

Barburska O., Milczarek D., Historia integracji europejskiej w zarysie, Warszawa 2013.

Balmond L., Bourrinet J., Les relations extérieures de l’Union européenne, Paris 1995.

Barcz J., Podstawy prawne Unii Europejskiej. Traktat z Lizbony, Warszawa 2010.

Bogdandy A. von, The European Union as a Human Rights Organization? Human Rights and the Core of the European Union, „Common Market
Law Review”, Vol. 37/2000.

Borkowski P.J., Polityczne teorie integracji międzynarodowej, Warszawa 2007.

Bógdał-Brzezińska A., Neofunkcjonalne i neorealistyczne koncepcje Unii Europejskiej oraz ich krytyka, w: Unia Europejska nowy typ wspólnoty Międzynarodowej, red. E. Haliżak, S. Parzymies, Warszawa 2002.

Czaputowicz J., Teoretyczne wyjaśnienia Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, „Stosunki Międzynarodowe”, nr 2/2013.

Czaputowicz J., Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej – wyjaśnienie liberalne i realistyczne, w: Bilans polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, red. M. Witkowska, Warszawa 2015.

Czapliński W., Fundamental Problems of the EU Legal System, w: Introduction to European Studies. A New Approach to Uniting Europe, red. D. Milczarek, A. Adamczyk, K. Zajączkowski, Warsaw 2013.

Damro Ch., Market power Europe, „Journal of European Public Policy”, No. 5/2012.

Dinan D., Ever Closer Union. An Introduction to European Integration, 4th ed., London 2010.

Duchêne F., Europe’s Role in World Peace, w: Europe Tomorrow: Sixteen Europeans Look Ahead, red. R. Mayne, Fontana, London 1972.

Ginsberg R.H., Conceptualizing the European Union as an International Actor. Narrowing the Theoretical Capability-Expectations Gap, „Journal of Common Market Studies”, No. 3/1999.

Ginsberg R.H., Foreign Policy Actions of the European Community. The Politics of Scale, Boulder 1989.

Glarbo K., Wide-awake diplomacy: reconstructing the common foreign and security policy of the European Union, „Journal of European Public Policy” 1999, special issue.

Gordon P.H., Europe’s Uncommon Foreign Policy. Prospects for Foreign and Security Policy Integration in the European Union, New York 1996.

Gordon P.H., Europe’s Uncommon Foreign Policy, „International Security”, Winter 1997/1998.

Grosse T.G., O słabości polityki zagranicznej Unii Europejskiej, „Analizy natolińskie”, nr 8/2009.

Haliżak E., Pojęcie i istota geoekonomii, w: Geoekonomia, red. E. Haliżak, Warszawa 2012.

Haliżak E., Współzależność integracji ekonomicznej i politycznej w Unii Europejskiej – przyczynek do rozważań o istocie ekonomii politycznej Stosunków międzynarodowych, w: Unia Europejska nowy typ wspólnoty międzynarodowej, red. E. Haliżak, S. Parzymies, Warszawa 2002.

Hill Ch., The Capability-Expectations Gap, or Conceptualizing Europe’s International Role, „Journal of Common Market Studies”, No. 3/1993.

Hill Ch., M. Smith, International Relations and the European Union: Themes and Issues, w: International Relations and the European Union, red. Ch. Hill, M. Smith, 2nd ed., Cambridge 2011.

Kołodziejczyk K., Ekonomiczne aspekty zewnętrznej polityki UE, w: Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, red.
S. Parzymies, Warszawa 2009.

Kuźniar R., Międzynarodowa tożsamość Europy (UE), w: Unia Europejska nowy typ wspólnoty międzynarodowej, red. E. Haliżak, S. Parzymies,
Warszawa 2002.

Leonard M., Will Europe Run the 21st Century?, London 2005.

Liszczyk D., Common Foreign and Security Policy: Can the Big Three Be Harnessed, w: Is This the Future of Europe? Opportunities and Risks for Poland in a Union of Insiders and Outsiders, red. R. Parkes, Warsaw 2014.

Lyubashenko I., Postawy normatywne Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, w: Europejska Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej, red. M. Pietraś,
K. Stachurska-Szczesiak, J. Misiągiewicz, Lublin 2012.

Łoś-Nowak T., Stosunki międzynarodowe. Teorie – systemy – uczestnicy, Wrocław 2000.

Malinowski K., Analiza polityki zagranicznej i teoria ról. Możliwości zastosowania do badań nad zaangażowaniem międzynarodowym Unii Europejskiej, w: Teorie w studiach europejskich. W kierunku nowej agendy badawczej, red. J. Ruszkowski, L. Wojnicz, Szczecin–Warszawa 2012.

Manners I., The EU’s Normative Power in Changing World Politics, w: Normative Power Europe in Changing World: A Discussion, red. A. Gerrits,
NIIR, Clingendael, December 2009.

Milczarek D., Pozycja i rola Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych. Wybrane aspekty teoretyczne, Warszawa 2003.

Milczarek D., Rola międzynarodowa Unii Europejskiej jako ‘mocarstwa niewojskowego’, „Studia Europejskie”, nr 1/2003.

Milczarek D., Unia Europejska we współczesnym świecie, Warszawa 2005.

Moravcsik A., Negotiating the Single European Act: national interests and conventional statecraft in the European Community, „International Organization”, No. 1/1991.

Moravcsik A., Preferences and Power in the European Community: A Liberal Intergovernmentalist Approach, „Journal of Common Market Studies”,
No. 4/1993.

Normatywna potęga Unii Europejskiej w obliczu umiędzynarodowionych konfl iktów wewnętrznych, red. A. Skolimowska, Warszawa 2015.

Nuttall S., European Political Co-operation, Oxford 1992.

Nye J.S., Soft power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej, Warszawa 2007.

Nye J.S., Przyszłość siły, Warszawa 2011.

Parzymies S., Polityka zagraniczna Unii Europejskiej, w: Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy międzynarodowej w Europie, red. S.  Parzymies, R. Zięba, Warszawa 2004.

Peterson J., Sjursen H., Conclusions. The myth of the CFSP? w: A Common Foreign Policy for Europe? Competing Visions of the CFSP, red. J. Peterson, H. Sjursen, London–New York 1998.

Pijpers A., European Political Co-operation and the Realist Paradigm, w: The Future of European Political Co-operation. Essays in Theory and Practice, red. M. Holland, New York 1991.

Polityka zagraniczna i wewnętrzna państwa w procesie integracji europejskiej, red. E. Haliżak, Bydgoszcz–Warszawa 2004.

Rewizorski M., Przybylska-Maszner B., System instytucjonalny Unii Europejskiej po traktacie z Lizbony. Aspekty polityczne i prawne, Warszawa 2012.

Skolimowska A., Teoretyczne i empiryczne zastosowanie konstruktywizmu do analizy zewnętrznych relacji UE, w: Zastosowanie konstruktywizmu w studiach europejskich, red. J. Czaputowicz, Warszawa 2016.

Skolimowska A., Uwarunkowania kryzysu tożsamości Unii Europejskiej w zakresie polityki zewnętrznej, „Przegląd Europejski”, nr 3/2014.
Smith K.E., The EU, Human Rights and Relations with Third Countries: ‘Foreign Policy’ with an Ethical Dimension, w: Ethics and Foreign Policy,
red. K. Smith, M. Light, Cambridge 2001.

Smith K.E., Paradoxes of European Foreign Policy. The Instruments of European Union Foreign Policy, “EUI Working Papers”, No. 68/1997.

Smith M.E., Diplomacy by Decree: The Legalization of EU Foreign Policy, „Journal of Common Market Studies”, No. 1/2001.

Smith M.E., Does the fl ag follow trade?: ‘politicisiation’ and emergence of a European foreign policy, w: A Common Foreign Policy for Europe? Competing Visions of the CFSP, red. J. Peterson, H. Sjursen, London–New York 1998.

Smith M.E., The ‘Europeanization’ of European Political Co-operation. Trust, Transgovernmental Relations, and the Power of International Norms, Berkeley 1996.

Soetendorp B., Foreign policy in the European Union. Theory, history and practice, London–New York 1999.

Starzyk J., Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Warszawa 2001.

Sus M., Unia Europejska jako siła transformacyjna na Wschodzie w latach 2009–2013. Przypadek Ukrainy, „Zeszyty Natolińskie”, nr 56/2014.

Toje A., Normative Power in Europe after the Post-Cold War, w: Normative Power Europe in Changing World: A Discussion, red. A. Gerrits, Netherlands Institute of International Relations, Clingendael, December 2009.

Thym D., Reforming Europe’s Common Foreign and Security Policy, „European Law Journal”, January 2004.

Weiler J., Wessels W., EPC and the Challenge of Theory, w: European Political Cooperation in the 1980s. A Common Foreign Policy for Europe?, red. A. Pjipers, E. Regelsberger, W. Wessels, Boston–London 1988.

White B., Understanding European Foreign Policy, Basingstoke–New York 2001.

Whitman R., Creating a Foreign Policy for Europe? Implementing the Common Foreign and Security Policy from Maastricht to Amsterdam, Australian Journal of International Affairs”, No. 2/1998.

Whitman R.G., From Civilian Power to Superpower? The International Identity of the European Union, Basingstoke–London 1998.Zajączkowski J., Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych. Wymiar polityczny, Warszawa 2006.

Zajączkowski K., O brakach i niedostatkach w polityce zagranicznej UE, „Studia Europejskie”, nr 3/2014.

Zięba R., Polityka zagraniczna Unii Europejskiej, w: Polityka zagraniczna. Aktorzy, potencjały, strategie, red. T. Łoś-Nowak, Warszawa 2011.

Zięba R., Traktatowe uwarunkowania polityki zagranicznej Unii Europejskiej: między polityką wspólną a interesami państw członkowskich, w: Unia Europejska w regionie śródziemnomorskim: między polityką wspólną a interesami państw członkowskich, red. J. Zając, Warszawa 2014.

Zięba R., Unia Europejska jako aktor stosunków międzynarodowych, Warszawa 2003.

Language: Polish

Pages: 9-41

How to Cite:

Harvard

Barburska, O. (2016) "Polityka zagraniczna Unii Europejskiej: aspekty teoretyczne i metodologiczne". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 3/2016, pp. 9-41.

APA
Chicago