ISSUE: 4/2017

  • Volume 84
  • Number 4
  • 2017

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w krajach Unii Europejskiej w kontekście strategii “Europa 2020”. Implikacje dla Polski

Prospects for the Development of Entrepreneurship in the European Union in the Context of the Strategy Europe 2020. Implications for Poland

Abstract

The main factor in improving the level of socio-economic development of the region, its competitiveness and investment attractiveness, in addition to the endogenous growth factors, environmental sustainability
and openness of the region, is a dynamically functioning business sector, which is the core of each of the regional economy – especially the SME sector. Modern economics is based on the paradigm of enterprise economy guardian of the diversity of production, technological progress and innovation. The basis for the economic development of this concept are those small and medium-sized enterprises, which are the source of competitiveness and changes in the environment and social-economic. The European Union has set a concrete plan, which has lead to the implementation over the period 2010–2020 five specific purposes including: innovation, education, employment, social inclusion and climate change/energy. In each of these areas, all Member States have designated, in turn, their own national targets. The Strategy Europe 2020 is equipped with appropriate instruments, which are to contribute to the development of entrepreneurship in the EU. The purpose of this article is therefore to analyze and assess the development of entrepreneurship in selected EU countries after the implementation of the Strategy Europe 2020.

References

Ambrish Dr., Entrepreneurship Development: An Approach to Economic Empowerment of Women, International Journal of Multidisciplinary Approach and Studies.

Global Entrepreneurship Monitor Polska, PARP, Warszawa 2016.

Dziuba R., Rola Innowacyjności i konkurencyjności w rozwoju regionu Bałkanów Zachodnich na przykładzie Czarnogóry, „Gospodarka regionalna i międzynarodowa, Zeszyty Naukowe US z serii Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US”, nr 37, t. 2/2014.

Dziuba R., Możliwości wdrożeniowe założeń hotelu ekologicznego na przykładzie certyfikatu „czysta turystyka” w regionie łódzkim. Częściowe wyniki badań, w: Polityka zrównoważonego i zasobooszczędnego Gospodarowania. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.

Dziuba R., Sustainable Development of Tourism – EU Ecolabel Standards Illustrated Using the Example of Poland, “Comparative Economic Research”, Vol. 19, Issue 2/2016.

Gołębiowski G., Przedsiębiorczość w Polsce w świetle badań Global Entrepreneurship Monitor, „Studia BAS”, nr 1(37)/2014.

Huggins R., Thompson P., Entrepreneurship, innovation and regional growth:
a network theory, “Small Business Economy” 2015.

Janczewski J., Kryteria i miary przedsiębiorczości w małej firmie, w: Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, „PrzedsiębiorczośćEdukacja”, nr 1/2005.

Mikołajczyk B., Innowacje w sektorze publicznym w krajach Unii Europejskiej (wyniki badań), w: Studia Ekonomiczne, Innowacje w bankowości i Finansach, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.

Mikołajczyk B., Pomiar i ocena innowacyjności MSP, „Journal of Management and Finance”, nr 2/2/2013.

Oganisjana K. et al., The Development Of Entrepreneurship In Interdisciplinary Study Environment: First Achievements, Hindrances And Perspectives, International Journal of Business and Society, 2014.

Przedsiębiorczość w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2013.

Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej, red. Z. Zioło, T. Rachwała, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytut Geografii, Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków 2007.

Rogoda B., Poziom rozwoju gospodarczego a przedsiębiorczość – porównania międzynarodowe, w: Makroekonomiczne i sektorowe czynniki rozwoju przedsiębiorczości, red. K. Zieliński, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 2013.

Sudoł S., Przedsiębiorczość – jej pojmowanie, typy i czynniki ją kształtujące, w: Uwarunkowania przedsiębiorczości – różnorodność i zmienność, red. K. Jaremczuk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, Tarnobrzeg 2008.

Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji Europa 2020, Bruksela 3.03.2010.

Walas Trębacz J., Innovation as an enterprises development factor, w: Enterprises Facing New Economic Challenges, red. R. Borowiecki, A. Jaki, Management – Development-Restructuring, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.

Language: Polish

Pages: 119-139

How to Cite:

Harvard

Jabłońska, M. (2017) "Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w krajach Unii Europejskiej w kontekście strategii “Europa 2020”. Implikacje dla Polski". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 4/2017, pp. 119-139.

APA
Chicago