ISSUE: 2/2018

  • Volume 22
  • Number 2
  • 2018

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

Paradygmat bezpieczeństwa w polityce integracyjnej UE

‘Security’ Paradigm in the EU’s Immigration Policy

Abstract

The aim of the article is the reconstruction of a nature of EU’s immigration policy that emerges from EU’s activities and reaction on migration crisis, understood as an effect of the unprecedented inflow of economic migrants and asylum seekers in 2015–2016. The analysis is focused on presenting the impact of the concept of security on the nature and scope of legislative and political measures adopted by the EU in the scope of migration policy. The article underlines that security is a factor which fundamentally determines the EU’s migration policy. The EU’ intervention to the migration crisis, giving priority to security-driven concern, was focused to meet a ‘secure border’ demand, understood as a process of increase the level of their closeness (as a opposition to openness) and impermeability. In the effect, the EU’s response to the migration crisis was highly narrow, fragmentary and insuffi cient.

References

Bielecki T., Unia na łasce Erdogana, „Gazeta Wyborcza”, 27.11.2015.

Bigo D., Security and Immigration: Toward a Critique of the Governmentality of Unease, “Alternatives”, no. 27/2002.

Bilgin P., Teoria krytyczna, w: Studia bezpieczeństwa, red. P.D. Williams, Kraków 2012.

Blockman S., Russack S., The Commissioners’ Group on External Action – Key Political Facilitators, “CEPS Special Report”, no. 125/2015.

Borońska-Hryniewiecka K., Holenderskie przewodnictwo w UE: między poszukiwaniem jedności a skutecznością polityczną, “Biuletyn PISM”,
nr 3/2016.

Brady H., Mare Europaeum? Tackling Mediterranean migration, “Brief. European Union Institute for Security Studies”, September 2014.

Brunet-Jailly E., Borderlands: Comparing Border security in North America and Europe, Ottawa 2007.

Buzan B., O. Waever, J. de Wilde, Security: A New Framework for Analysis, Boulder 1998.

Buzan B., People, States and Fear: The Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era, London 1991.

Carrera S., Blockmans S., Gros D., Guild E., The EU’s response to the Refugee Crisis: Taking Stock and Setting Policy Priorities, “CEPS Essay”,
no. 20/2015.

Czachór Z., Wzrost antyimigracyjnego radykalizmu i eurosceptycyzmu jako wyzwanie dla przyszłości Unii Europejskiej, w: Uchodźcy w Europie. Uwarunkowania, istota, następstwa, red. K.A. Wojtaszczyk, J. Szymańska, Warszawa 2016.

Delanty G., Odkrywanie Europy: idea, tożsamość, rzeczywistość, Warszawa–Kraków 1999.

Denkova A., Robert A., Schwartz A. et al., Mini-Schengen not an option, for now, 25.01.2016, http://www.euractiv.com/section/central-europe/
news/mini-schengen-not-an-option-for-now/.html (dostęp 2.02.2016).

Diez T., Europe as a Discursive Battleground: the study of Discourse and the analysis of European Integration Policy, „Cooperation and Confl ict”
no. 36/2001.

Duszczyk M., Polityka imigracyjna Unii Europejskiej oraz swobodny przepływ pracowników – ewolucja I teraźniejszość, Warszawa 2010/2011.
Frontex, Risk Analysis for 2016, Warsaw 2016.

Geddes A., Immigration and European Integration: towards fortress Europe?, Manchester 2000.

Jeandesboz J., Reinforcing the surveillance of the EU Borders. The Future Development of Frontex and Eurosur, “Challenge Liberty & Security. Research Paper”, no. 11/2008.

Joint Communiqué of the Visegrad Group Ministers of Foreign Affairs, Prague, 11.09.2015, https://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/europa/grupa_wyszehradzka/spotkanie_szefow_dyplomacji_panstw_grupy_wyszehradzkiej__niemiec_i_luksemburga_w_pradze;jsessionid=ADD28607D1DA4678579A78BEDD3ED78C.cmsap4p.html (dostęp 23.02.2016).

Kingsley P., Nowa Odyseja. Opowieść o kryzysie uchodźczym w Europie, Warszawa 2017.

Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomicznego i Komitetu Regionów: Europejski program w zakresie migracji, COM(2015) 240 final, Bruksela, 13.05.2015.

Komisja Europejska, Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczący stanu realizacji działań priorytetowych w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji, COM(2016) 85 final, Bruksela, 10.02.2016.

Moraczewska A., A secure border or a Border at Risk?, w: Border Conflicts in the Contemporary World, red. A. Moraczewska, W. Janicki, Lublin
2014.

Niekontrolowane migracje do Unii Europejskiej – implikacje dla Polski, red. P. Sasnal, Warszawa 2015.

Orban: Europe must protect its border, „Daily News Hungary”, 24.04.2015, http://dailynewshungary.com/orban-europe-must-protect-its-borders/
html (dostęp 12.04.2016).

Ósme sprawozdanie półroczne z funkcjonowania strefy Schengen (1 maja–10 grudnia 2015 r.), COM(2015) 675 final, Bruksela, 24.02.2016.

Roos C., The EU and Immigration Policies: Cracks in the Wall of Fortress Europe?, London–New York 2013.

Schengen: Rada zleca przedłużenie kontroli na granicach wewnętrznych, http://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2017/02/07-prolongation-border-controls/ (dostęp 2.05.2017).

Social Construction of Europe, red. T. Christiansen, K.E. Jørgensen, A. Wiener, London 2001.

Taylor I., EU migration crises: Greece threatened with Schengen area expulsion, „The Guardian”, 25.01.2016.

Traktat o Unii Europejskiej, w: Traktat z Lizbony. Ujednolicone teksty Aktów Podstawowych Unii Europejskiej, red. R. Bujalski, P. Błędzki, Warszawa 2008.

Trojanowska-Strzęboszewska M., Kryzys uchodźczy a przyszłość systemu Schengen, w: Uchodźcy w Europie. Uwarunkowania, istota, następstwa, red. K.A. Wojtaszczyk, J. Szymańska, Warszawa 2016.

Waever O., European Security Identities, „Journal of Common Market Studies”, vol. 34, no. 1/1996.

Walters W., Haahr J.H., Rządzenie Europą. Dyskurs, urządzanie i integracja europejska, Warszawa 2011.

Williams M.C., Word, Images, Enemies: Securitization and International Policies, “International Studies Quarterly”, vol. 47, no. 4/2003.

Williams P.D., Badanie bezpieczeństwa. Wprowadzenie, w: Studia Bezpieczeństwa, red. P.D. Williams, Kraków 2012.

Language: Polish

Pages: 113-132

How to Cite:

Harvard

Trojanowska-Strzęboszewska, M. (2018) "Paradygmat bezpieczeństwa w polityce integracyjnej UE". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 2/2018, pp. 113-132.

APA
Chicago