ISSUE: 3/2015

  • Volume 75
  • Number 3
  • 2015

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

Państwa BRICS w polityce i strategii UE

The BRICS Countries in the Policy and Strategy of the EU

Abstract

The 2007–2009 global financial and economic crisis, has become a censure in international relations, defining the moment of the emergence of a new global order outline. There are signs that the Western countries’ economic hegemony is coming to an end, giving way to a new phenomenon which undoubtedly is the group of countries covered by the term “emerging markets”. Of particular importance is the BRICS group – Brazil, Russia, India, China and South Africa – which establishment is inextricably connected with the crisis. BRICS group, being initially only a catchy slogan, on the wave of the crisis trundling by world markets turned into a global economic entity, which is a real competitor for the crisis-stricken European Union. It is therefore necessary for the EU to create a strategy to maintain and develop relationship with the BRICS. The group, however, is internally too
diverse to develop a universal strategy that fits each of the five countries. The starting point consequently is the relationship that the EU has established with each of the BRICS countries individually over the years, and the purpose of this article is to present and analyze them. The author draws attention to the inconsistency of the group and indicates the conflicts of interest among the member states. Thought-provoking is the fact that the BRICS as the whole is able to coordinate its foreign policy and bring it to a shared viewpoint. As a result, the EU has started to reflect on managing relations with the BRICS as one unit. However, the EU vision has not been formally implemented and is not binding.

References

Ameryka Łacińska a Unia Europejska, http://www.stosunkimiedzynarodowe.info/artykul,611,Ameryka_Lacinska_a_Unia_Europejska [dostęp 22.10.2014].

Ameryka Łacińska i Karaiby. Stosunki międzyregionalne, http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.6.2.html [dostęp 22.10.2014].

Azja i Pacyfik. Indie, s. 4, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/060606/04A_FT(2013)060606_PL.pdf [dostęp
28.10.2014].

Brzeziński Z., Strategiczna wizja: Ameryka a kryzys globalnej potęgi, Kraków 2013

Cimek G., BRICS – w kierunku nowego reformizmu w polityce międzynarodowej, „Konteksty społeczne” 2013, nr 1, s. 65.

Decyzja Rady 2004/441/WE dotycząca zawarcia Umowy o handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32004D0441 [dostęp 12.11.2014]., Bruksela 26 kwietnia 2004.

Energetyczny klincz Unii i Rosji, http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1065849.html [dostęp 25.10.2014].

EU around the Globe: Federative Republic of Brazil, http://eeas.europa.eu/brazil/index_en.htm [dostęp 22.10.2014].

EU–South Africa Summit, Brussels 18 September 2012, http://eeas.europa.eu/top_stories/2012/180912_eu-s.africa_en.htm [dostęp 12.11.2014].

European Commission, Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee, „An EU – India Strategic Partnership”, COM(2004) 430 final, Bruksela, 16 czerwca 2004.

Fairbank J.K., Historia Chin. Nowe spojrzenie, Warszawa–Gdańsk 2003.

Fukuyama F., Koniec historii, Poznań 1996.

Góralczyk B., The European Union and China in a New World Order, „Yearbook of Polish European Studies” 2009, Vol. 12, s. 74.

Góralczyk B., The Role of China in a Globalised World, „Yearbook of Polish European Studies” 2010, Vol. 13, s. 78.

Hołdak K., Komarzewska Anna, Stosunki Unii Europejskiej z Chinami, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2007, III-IV-5-6, s. 2.

How can Europe now deal with Russia?, http://www.carnegieeurope.eu/strategiceurope/?fa=54884 [dostęp 25.10.2014].

https://www.pism.pl/fi les/?id_plik=6096 [dostęp 22.10.2014].

Indie, zarys ogólny, http://www.mg.gov.pl/Wspolpraca+miedzynarodowa/Handel+zagraniczny/Umowy+handlowe/Indie [dostęp 28.10.2014].

Kamiński T., O dziesięcioleciu strategicznego partnerstwa UE–Chiny, http://leamplus.eu/leam-komentarze-9-o-dziesiecioleciu-strategicznegopartnerstwa-ue-chiny/ [dostęp 12.11.2014].

Keukeleire S., Hooijmaaijers B., India-European Union relations, “Foreign Policy Research Centre Journal”, 2013(1), s. 3, https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/389027/1/EU-India.pdf [dostęp 28.10.2014].

Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego – Strategia UE na rzecz Afryki – Europejsko-afrykański pakt na rzecz przyspieszenia rozwoju Afryki {SEC(2005) 1255}, COM/2005/0489, wersja ostateczna, Bruksela 12 października 2005.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady „W stronę partnerstwa strategicznego pomiędzy UE a Brazylią”, COM(2007) 281 wersja ostateczna, Bruksela, 30 maja 2007.

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego – UE-Republika Południowej Afryki w Kierunku Strategicznego Partnerstwa, COM(2006) 347, wersja ostateczna, Bruksela 28 czerwca 2006.

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego, „UE–Chiny: Bliższe Partnerstwo, Większa Odpowiedzialność”, COM(2006) 631 wersja ostateczna, Bruksela, 24 października 2006.

Legucka A., Rosyjska wizja Unii Europejskiej, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2007, nr 3–4, s. 146–147.

Luttwak E., BRICS nie istnieje, „Kultura Liberalna” 2013, nr 16(223), http://kulturaliberalna.pl/2013/04/16/brics-nie-istnieje/ [dostęp 13.11.2014].

Menkiszak M., Rosja wobec Unii Europejskiej: kryzys „strategicznego partnerstwa, Warszawa 2006.

O’Neill J., Mapa wzrostu. Szanse gospodarcze dla państw grupy BRICs, Warszawa 2013.

Oser, Niewidoczny Tybet, Warszawa 2013.

Palonka K., Rola Chin – spotkanie krajów BRICS”, http://www.polska-azja.pl/2013/04/03/k-palonka-rola-chin-spotkanie-krajow-brics-ostatnietap-podrozy-xi-jinpinga/ [dostęp 13.11.2014].

Parzymies S. (red.), Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2009.

Report on the EU foreign policy towards the BRICS and other emerging powers: objectives and strategies, Bruksela, 10 stycznia 2012, (2011/2111(INI)), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-20120010+0+DOC+XML+V0//EN [dostęp 12.11.2014].

Roubini N., Another BRIC in the wall?, http://www.project-syndicate.org/commentary/another-bric-in-the-wall- [dostęp 13.11.2014].

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1726/2000 w sprawie współpracy na rzecz rozwoju z Afryką Południową, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000R1726 [dostęp 12.11.2014]., Bruksela 29 czerwca 2000.

Second South Africa-European Union Summit, Council of the European Union, 11 September 2009, 13231/09 (Preese 266), http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/110057.pdf [dostęp 12.11.2014].

Sporek T., Analiza stosunków handlowych pomiędzy Chińską Republiką Ludową a Unią Europejską, s. 1, http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/2_T.Sporek_Analiza_Stosunkow_Handlwych….pdf [dostęp 7.11.2014].

Stosunki z RPA coraz ściślejsze, http://www.european-council.europa.eu/home-page/highlights/deepening-the-relationship-with-southafrica?lang=pl [dostęp 12.11.2014].

Szymczuk P., Historia konfl iktu indyjsko-pakistańskiego o Kaszmir, http://www.stosunkimiedzynarodowe.pl/historia-konfliktu-indyjskopakista%C5%84skiego-o-kaszmir [dostęp 28.10.2014].

The EU-China Comprehensive Strategic Partnership: Working for You, “Fact Sheet”, 6 listopada 2013, nr 2, http://eeas.europa.eu/statements/docs/2013/131106_02_en.pdf [dostęp 12.11.2014].

Towards a European Global Strategy. Securing European Infl uence in a Changing World, 28 maja 2013, https://www.pism.pl/fi les/?id_plik=13792 [dostęp 12.11.2014].

Tybet 2008 i gesty solidarności – co jeszcze możemy zrobić?, http://archiwum.ratujtybet.org/tybet/Tybet_2008_i_gesty_solidarnosci_co_jeszcze_mozemy_zrobic [dostęp 12.11.2014].

UE musi mówić jednym głosem wobec BRICS, http://www.saryusz-wolski.pl/aktualnosci/zobacz/291/ue_musi_mowic_jednym_glosem_wobec_brics [dostęp 21.10.2014].

UE–Rosja: rywalizacja czy współpraca, http://www.polskieradio.pl/130/2792/Artykul/867853,UE-%E2%80%93-Rosja-rywalizacja-czywspolpraca [dostęp 25.10.2014].

Unia Europejska – Indie, http://www.europedirect-wroclaw.pl/10-aktualnosci/64-stosunki-unia-europejska-indie [dostęp 28.10.2014].

Unia Europejska i Rosja: bliscy sąsiedzi, ważni gracze na arenie międzynarodowej, partnerzy strategiczni, Bruksela 2007, s. 8, http://eeas.europa.eu/russia/docs/russia_brochure07_pl.pdf [dostęp 23.08.2015].

Wojna B., Polityka Unii Europejskiej wobec Ameryki Łacińskiej. Perspektywy po szczycie w Wiedniu, „Biuletyn Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych” 2006, nr 31(371), s. 1–2.

Zajączkowski J., Unia Europejska w polityce zagranicznej Indii na początku XXI w., s. 9, http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/4-2008_Zajaczkowski.pdf [dostęp 28.10.2014].

7th EU–Brazil Summit, Joint Statement, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/141145.pdf [dostęp 22.10.2014].

Language: Polish

Pages: 31-55

How to Cite:

Harvard

Sękowska, M. (2015) "Państwa BRICS w polityce i strategii UE". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 3/2015, pp. 31-55.

APA
Chicago