ISSUE: 4/2017

  • Volume 84
  • Number 4
  • 2017

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

Ochrona dziedzictwa narodowego jako przesłanka ograniczenia swobód rynku wewnętrznego UE

National Heritage Observance as a Condition Limiting the Freedoms of the EU Internal Market

Abstract

It goes without saying that protection of the national heritage is a signifi cant objective and task of modern states and all the international community, for it constitutes the nations’ identity and is a universal value which cannot be overestimated. In the integrated Europe it can become a premise restricting the freedom of goods flow in the European Union internal market because of its special signifi cance and value. The hereby paper aims at analysing the problems of restricting the freedom of merchandise in relation to the cultural goods and national treasures both on the level of the EU law and based on the judicature of the Court of Justice of the EU, as well as in the plane of the limits introduced by the national
law following from the idea of special protection of the state’s interest and the constitutional values on the example of Poland. The subject of the paper in particular comprises some refl ections concerning the definitionof the concept of cultural goods, presenting the EU approach to the problems of the cultural heritage preserving, the analysis of the EU primary and secondary law normalizing the matter under the discussion, as well as the judicature of the CJEU. Moreover, it concentrates on the analysis of
the provisions of the Constitution of the Republic of Poland of 1997 and the legislature, as well as the judgements of the Constitutional Tribunal in this scope.

References

Andruszkiewicz M., Publicznoprawne przesłanki derogacyjne w swobodnym przepływie towarów w Unii Europejskiej, Poznań 2012.

Andruszkiewicz M., Biondi A., The Merchant, the Thief and the Citizen: the Circulation of Works of Art within the European Union, “Common Market Law Review”, no. 34/1997.

Cieśliński A., Wspólnotowe prawo gospodarcze, Warszawa 2003.

Kuś A., Publicznoprawne pozataryfowe i parataryfowe instrumenty reglamentacji obrotu towarowego z zagranicą, Bydgoszcz–Szczecin–Lublin 2006.

Lasok D., Zarys prawa Unii Europejskiej. Część druga – prawo gospodarcze, Toruń 1995.

Niedźwiedź M., Obrót dobrami kultury w Unii Europejskiej, Kraków 2000.

Paczulski W., Handel dziełami sztuki w Unii Europejskiej, Kraków 2005.

Pruszyński J., Dziedzictwo kultury w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku, w: Konstytucja i władza we współczesnym świecie. Doktryna. Prawo. Praktyka, red. M. Kruk, J. Trzciński, J. Wawrzyniak, Warszawa 2002.

Pruszyński J., Kultura – kultura prawna – dziedzictwo kultury, w: Prawo w XXI wieku. Księga pamiątkowa 50-lec

ia Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, red. W. Czapliński, Warszawa 2006.Skubisz R., Swoboda przepływu towarów, w: Prawo europejskie. Zarys wykładu, red. R. Skubisz, E. Skrzydło-Tefelska, Lublin 2006.

Winczorek P., Wstęp do nauki o państwie, Warszawa 2000.

Zeidler K., Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Warszawa 2007.

Ziembiński Z., Wartości konstytucyjne. Zarys problematyki, Warszawa 1993.

Language: Polish

Pages: 141-161

How to Cite:

Harvard

Serzhanova, V. and Plis, J. (2017) "Ochrona dziedzictwa narodowego jako przesłanka ograniczenia swobód rynku wewnętrznego UE". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 4/2017, pp. 141-161.

APA
Chicago