ISSUE: 4/2017

  • Volume 84
  • Number 4
  • 2017

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

O normatywnym pojęciu stabilności finansowej na rynku finansowym Unii Europejskiej w nowej architekturze nadzorczej

On Normative Term Financial Stability on the Financial Market of the EU in the New Supervisory Architecture

Abstract

The main aim of this paper is to reconstruct all new legal components of the legal term „financial stability” and to underline its multilevel understanding and possible meanings of that term, which should framed the new Financial Stability Safety Net in the new supervisory architecture of the EU, where the financial stability is considered as a prerequisite of creation and market law application. The main thesis of this paper is assertion that the financial stability is multielement, multilevel and multifunctional term, which could and should be refered to both, the EU and domestic level as a whole, to financial institutions and supervisors and also to the clients of the financial market. This shows the opinion, that the legal term „financial stability” is to fulfil as a result of the balance, compromise and accomplishment of the financial market participants legal interests.

References

Beetsma R., Gradus R., A Discussion of the Changes to Europe’s Macro-Fiscal Framework in Response to the Crisis, „CESifo Forum”, nr 1/2012.

Fedorowicz M., Nadzór nad rynkiem fi nansowym Unii Europejskiej, Warszawa 2013.

Fedorowicz M., Nowe zadania i funkcje Europejskiego Banku Centralnego w zapewnianiu stabilności finansowej w świetle regulacji Europejskiej Unii Bankowej, Warszawa-Natolin 2016.

Fedorowicz M., Ocena projektu ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym w świetle zasady proporcjonalności ze szczególnym uwzględnieniem charakteru prawnego Rady ds. Ryzyka Systemowego oraz instrumentów nadzoru makroostrożnościowego, Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego „ALTERUM”, Zakład Warszawskiego Instytutu Bankowości, Warszawa, maj 2014 r., http://alterum.pl/uploaded/M.Fedorowicz-_nadzor_makroostroznosciowy.pdf.

Fedorowicz M., Rola i zadania teorii prawa rynku fi nansowego UE, „Bezpieczny Bank”, nr 1/2016.

Fojcik-Mastalska E., Bank centralny. Miejsce Narodowego Banku Polskiego w sieci bezpieczeństwa finansowego, w: Prawo fi nansowe, red. R. Mastalski, E. Fojcik-Mastalska, Warszawa 2011.

Frątczak P., Umowy bankowe a stabilność fi nansowa, „Bezpieczny Bank”, nr 4/2015.

Giannone D., Lenza M., Pill H., Reichlin L., Macroprudential Policy and Monetary Policy: Some Lessons from the Euro Area, w: Macroprudential Regulatory Policies. The new road to financial stability, red. S. Clasesens, D.D. Evanoff, G.G. Kaufman, L.E. Kodres, New Jersey–London 2012.

Gronkiewicz-Waltz H., Instytucjonalizacja nadzoru makroostrożnościowego w UE, „Monitor Prawa Bankowego”, nr 6/2015, s. 45–62.

Hoff W., Analiza ekonomiczna rynku w działaniu organów regulacyjnych, w: Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej, red. M. Domagała, J. Izdebski, T. Stanisławski, S. Wrzoska, Warszawa 2010.

Jurkowska-Zeidler A., Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2008.

Jurkowska-Zeidler A., Fundamentalne zmiany regulacji i nadzoru jednolitego rynku finansowego Unii Europejskiej w ramach Unii Bankowej, „Gdańskie Studia Prawnicze”, nr 1/2015.

Jurkowska-Zeidler A., Zmiany w otoczeniu regulacyjnym rynku finansowego Unii Europejskiej, w: xxv lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość, red. Z. Ofiarski, Szczecin 2014.

Kasiewicz S., Kurkliński L., Szpringer W., Zasada proporcjonalności a polski sektor bankowy. Uwarunkowania, narzędzia, szanse, zagrożenia, ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego – Zakład Warszawskiego Instytutu Bankowości, Warszawa 2013.

Kasiewicz S., Kurkliński L., Szpringer W., Zasada proporcjonalności. Przełom w ocenie regulacji, Warszawa 2014.

Kiedrowska M., Marszałek P., Stabilność finansowa – pojęcie, cechy i sposoby jej zapewniania, cz. I „Bank i Kredyt”, nr 3/2002.

Kiedrowska M., Marszałek P., Stabilność finansowa – pojęcie, cechy i sposoby jej zapewniania, cz. II “Bank i Kredyt”, nr 4/2002.

Kuile G.T., Wissink L., Bovenschein W., Tailor-made Accountability within the Single Supervision Mechanism, “Common Market Law Review”, nr 1, vol. 52/2015.

Lemmonier M., Europejskie modele instrumentów fi nansowych, Warszawa 2017.

McPhilemy S., Integrating rules, disintegrating markets: The end of national discretion in European banking?, “Journal of European Public Policy”, no. 10, vol. 21/2014.

Mester L.J., The nexus of macroprudential supervision, monetary policy, and financial stability, „Journal of Financial Stability”, nr 30/2017.

Nadolska A., Stabilność finansowa jako naczelna zasada prawa rynku finansowego UE, „Monitor Prawa Bankowego”, nr 1/2015.

Nieborak T., Tworzenie i stosowanie prawa rynku finansowego a proces ekonomizacji prawa, Poznań 2016.

Olszak M., Bankowe normy ostrożnościowe, Białystok 2011.

Olszak M., Olszak M., Bazylea III – nowe standardy adekwatności kapitałowej i płynności, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”, nr 9/2014.

Oręziak L, Rynek fi nansowy Unii Europejskiej, Warszawa 1999.

Oręziak L., Kierunki zmian w funkcjonowaniu rynku finansowego UE, „Bank i Kredyt”, nr 7/2003.

Pilz S., Ein fiskalpolitischer Pakt als Brücke in die Stabilitätsunion, „Wirtschaftsdient” 2012.

Peuker E., Die Anwendung nationaler Rechtsvorschriften durch Unionsorgane – ein Konstruktionsfehler der europäischen Bankenaufsicht, “Juristenzeitung”, nr 15/16/2014.

Płókarz R., Globalne rynki finansowe. Praktyka funkcjonowania, Warszawa 2017.

Prawo rynku finansowego. Doktryna, instytucje, praktyka, red. Jurkowska–Zeidler A., Olszak M., Warszawa 2016.Prus

ki J., Problemy architektury sieci stabilności finansowej na tle doświadczeń globalnego kryzysu fi nansowego, „Bezpieczny Bank”, nr 3/2010.

Rubio M., Carrasco-Gallego J.A., Macroprudential and monetary policies: Implications for fi nancial stability and welfare, „Journal of Banking & Finance”, nr 49/2014.

Rutkowska-Tomaszewska E., Ochrona prawna klienta na rynku usług bankowych, Warszawa 2013.

Smaga P., Rola banku centralnego w zapewnianiu stabilności finansowej, Warszawa 2014.

Stark J., Prinzipien einer stabilitätsorientierten europäischen Geldpolitik, „Zeitschrift für Wirtschaftspolitik”, nr 2/2012.

Szczepańska O., Stabilność finansowa jako cel banku centralnego. Studium teoretyczno-porównawcze, Warszawa 2008.

Torończak M., Komitet Stabilności Finansowej po zmianach, “Monitor Prawa Bankowego”, nr 5/2017.

Wojtczak-Samoraj D., Kilka uwag na temat otoczenia regulacyjnego rynku finansowego Unii Europejskiej, „IKAR”, nr 5/2014.

Witte A., The application of National Banking Supervision Law by the ECB: Three Parallel modes of executing EU law?, “Maastricht Journal of European and Comparative Law”, nr 1/2014.

Zalcewicz A., Stabilność krajowego systemu finansowego jako określenie służące wyrażeniu normy prawnej (prezentacja udostępniona za zgodą Autorki), Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rola bankowości centralnej w zapewnieniu stabilności finansowej rynku finansowego”, Wrocław, dnia 17 maja 2013 r.

Zapadka P., Aspekty prawne funkcjonowania rynku fi nansowego w Polsce, „Bank i Kredyt”, nr 1/2002.

Zawadzka P., Pojęcie i zakres prawa rynku finansowego, w: Prawo finansowe, red. R. Mastalski, E. Fojcik-Mastalska, Warszawa 2011.

Language: Polish

Pages: 73-94

How to Cite:

Harvard

Fedorowicz, M. (2017) "O normatywnym pojęciu stabilności finansowej na rynku finansowym Unii Europejskiej w nowej architekturze nadzorczej". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 4/2017, pp. 73-94.

APA
Chicago