ISSUE: 2/2017

  • Volume 82
  • Number 2
  • 2017

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

Nowe ukierunkowanie pomocy publicznej na B+R+I w Unii Europejskiej na lata 2014-2020

New Targets in State Aid for R&D&I in the European Union in 2014–2020

Abstract

State aid for R&D&I is one of governmental interventions which change companies’ behaviour from market-orientated to driven by
government’s orders. Therefore there is an extended dispute between supporters of government interventions and free market economy believers. When seeking a golden solution we come across the concept of market failures, which proves the admissibility of public intervention, such as state aid. One of the exemptions in the field of public aid applies to state aid for research, development and innovation activities, which should assist and encourage the EU entrepreneurs to R&D&I activities. New guidelines on state aid for R&D&I substantially change conditions on admissible public support to entrepreneurs. Therefore, the aim of this article is to evaluate new directions of changes in assumptions, designated beneficiaries and expected outcomes of state aid for research, development and innovation. On the basis of the research we can conclude that EU prefers to support R&D&I activities, which, at least partially, support the EU2020 goals and are expected to improve the availability of innovation techniques.

References

Ambroziak A.A., Renaissance of the European Union’s Industrial Policy, “Yearbook of Polish European Studies”, No. 17/2014.

Ambroziak A.A., Review of the Literature on Determinants of the Locational Attractiveness of Regions, w: New Cohesion Policy of the European Union in Poland. How It Will Influence the Investment Attractiveness of Regions in 2014–2020, red. A.A. Ambroziak, Springer Cham Heidelberg, New York, Dordrecht, London 2014.

Ambroziak A.A., Recent Changes and Developments in State Aid for Research, Development and Innovation in the European Union, “Studia Europejskie”, nr 4/2016.

EKES, Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów “Unowocześnienie unijnej polityki w dziedzinie pomocy publicznej”, INT/646/2012, Bruksela.

Komisja Europejska, Wspólnotowe zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną, Dz. Urz. C 323, 30.12.2006.

Komisja Europejska, Rozporządzenie Komisji nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), Dz. Urz. L 214, 9.08.2008.

Komisja Europejska, Europe 2020 Flagship Initiative. Innovation Union, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, SEC(2010) 1161. Komisja Europejska, Unowocześnienie unijnej polityki w dziedzinie pomocy państwa, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego komitetu Ekonomiczno-społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela, COM(2012) 209, 8.05.2012.

Komisja Europejska, Rozporządzenie Komisji nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, Dz. Urz. UE L 187, 26.06.2014.

Komisja Europejska, Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną, Dz. Urz. UE C 198, 27.06.2014.

Decyzja nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013), Dz. Urz. UE L 412.

Rozporządzenie Rady Nr 723/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wspólnotowych ram prawnych konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ERIC), Dz. Urz. UE L 206.

Rozporządzenie Rady nr 734/2013 z dnia 22 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie nr 659/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE, Dz. Urz. UE L 204.

von Wendland B, New Rules for State Aid for Research, Development and Innovation: ‘Not a Revolution but a Silent Reform’, “European State Aid Law Quarterly”, No. 1/2015.

Language: Polish

Pages: 95-118

How to Cite:

Harvard

Ambroziak, A. (2017) "Nowe ukierunkowanie pomocy publicznej na B+R+I w Unii Europejskiej na lata 2014-2020". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 2/2017, pp. 95-118.

APA
Chicago