ISSUE: 1/2020

  • Volume 24
  • Number 1
  • 2020

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

Nieuznawanie w Polsce zawartych za granicą związków jednopłciowych – aspekty prawne z perspektywy swobody przepływu osób

Lack of Recognition of Cross-border Same-sex Relationships in Poland – Legal Aspects from the Perspective of the Free Movement of Persons

Abstract

The aim of the paper is to present ramifications in the field of family law, inheritance law and tax law which arise from the lack of recognition of registered partnerships and same-sex marriages in certain European Union Member States, such as Poland. The lack of recognition is commonly perceived as discrimination on grounds of sexual orientation, but the emphasis is usually placed on its consequences concerning human rights. In this article, the author focused on discriminatory aspects in the area of family life and personal taxation. A lack of appropriate provisions in domestic law produces negative effects affecting taxation obligations for cross-border families that concluded their marriages or partnerships abroad but cannot benefit from these institutions in certain EU Member States such as Poland. For the purpose of determining discriminatory aspects, the author analysed the domestic rules differentiating couples living in a marriage and couples not possessing the right to marry. Due to lack of case-law on tax and inheritance discrimination resulting from sexual orientation, relevant case-law of the Court of Justice of the European Union have been recalled, revealing possible violations of fundamental freedoms, including free movement of persons.

References

Baldaccini E., Guild H., Toner, Whose Freedom, Security and Justice? EU Immigration and Asylum Law and Policy, Londyn 2007.

Bulgaria recognises same-sex marriage, https://emerging-europe.com/news/ bulgaria-recognises-same-sex-marriage (dostęp 17.02.2020).

Barnard C., The Substantive law of the EU. The Four Freedoms, Oxford 2013.

Bell M., EU Directive on Free Movement and Same-Sex Families: Guidelines on the implementation process, Bruksela 2005.

Dyrektywa Rady 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania, Dz.Urz. UE L 359/1.

Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich, Dz. Urz. L 158, 30/04/2004.

Gromek K, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2018.

Guild E., Peers S., Tomkin J., The EU Citizenship Directive, a commentary, Oxford 2014.

Gyeney L., Same sex couples’ right to free movement in light of member states’ national identities. The legal analysis of the Coman case, “Iustum Aequum Salutre”, XIV.2018.2.

Łętowska E., Woleński K., Instytucjonalizacja związków partnerskich a Konstytucja RP z 1997 r., „PiP” nr 6/2013, tezy 1–4.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, j.t. Dz.U. z 2009 r. nr 114, poz. 946.

Mason R., A Theory of Tax Discrimination, “Jean Monnet Working Paper” nr 09/06.

Mason R., Knoll M., What Is Tax Discrimination?, “Faculty Scholarship. Paper” nr 404/2012. 147

Merin Y., Equality for same-sex couples. The Legal Recognition of Gay Partnerships in Europe and the United States, Chicago 2002, DOI: https://doi. org/10.7208/chicago/9780226520339.001.0001.

Lemonnier M., Orłowski J., Pahl B., Tyrakowski M., Zięty J., Instytucje prawa cywilnego w konstrukcji prawnej podatków, Warszawa 2011.

Lithuanian Constitutional Court rules same-sex spouses be granted residence permits, https://emerging-europe.com/news/lithuanian-constitutional -court-rules-same-sex-spouses-be-granted-residence-permits (dostęp 17.02.2020).

Orzeczenia sądowe – Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, https://www.rpo.gov.pl/pl/content/orzeczenias%C4%85dowe-3 (dostęp 17.02.2020).

Pilich M., Związki quasi-małżeńskie w polskim prawie prywatnym międzynarodowym, „Państwo i Prawo” z. 2.

Pismo procesowe Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie transkrypcji aktu urodzenia dziecka, https://www. rpo.gov.pl/sites/default/fi les/Pismo%20procesowe%20RPO%20do%20NSA%20ws.%20transkrypcji%20aktu%20urodzenia%20dziecka%20 _0.pdf (dostęp 17.02.2020).

Poczobut J., Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego, Warszawa 2013. Property of international couples (marriages and registered partnerships), https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/civil -justice/family-law/property-international-couples-marriages-and-registered-partnerships_en (dostęp 17.02.2020).

Rozporządzenie Rady (UE) 2016/1103 z dnia 24 czerwca 2016 r. wdrażające wzmocnioną współpracę w dziedzinie jurysdykcji, prawa właściwego oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach dotyczących małżeńskich ustrojów majątkowych oraz Rozporządzenie Rady (UE) 2016/1104 z dnia 24 czerwca 2016 r. wdrażające wzmocnioną współpracę w dziedzinie jurysdykcji, prawa właściwego oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach dotyczących skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich, Dz. Urz. UE L 183/1 oraz L 183/30.

Śmiszek K., Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową w zatrudnieniu, Warszawa 2011. Święch K., Pozycja rodziny w polskim systemie podatkowym, Warszawa 2013,.

Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C 326/01. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 grudnia 2019 roku, sygn. akt II OPS 1/19.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 1986 roku, sygn. akt III CZP 79/85.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 2015 r., sygn. akt III CZP 19/15.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 1495.

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 2086 ze zm.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku, t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 1798 ze zm.

Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 1901 ze zm.

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 1813.

Ustawa z dnia 29 września 1997 roku – Ordynacja podatkowa, Dz.U. z 2018 r., poz. 723 ze zm.

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku – Prawo o aktach stanu cywilnego, Dz.U. z 2019 r., poz. 730.

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne transgraniczne, Dz.U. z 2015 r., poz. 1792.

Wyrok ETPCz z dnia 30 czerwca 2016 roku, sprawa Taddeucci i McCall vs. Włochy, nr 51362/09.

Wyrok ETPCz z dnia 22 listopada 2010 roku, sprawa Schalk and Kopf vs Austria, nr 30141/04.

Wyrok ETPCz z dnia 21 lipca 2015 roku, sprawa Oliari i inni vs Włochy, nr 18766/11 and 36030/11.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 marca 2012 roku, sygn. akt II FSK 2082/10.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 grudnia 2014 r., sygn. akt II OSK 1298/13.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 lutego 2018 r., sygn. akt II OSK 1112/16.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 czerwca 2018 r. sygn. akt II OSK 1808/16.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 października 2018 r., sygn. akt II OSK 2552/16.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2017 roku, sygn. akt V CSK 198/16.

Wyrok TSUE z dnia 8 kwietnia 1976 roku, Defrenne v Sabena, 43/75.

Wyrok TSUE z dnia 5 czerwca 2018 roku, Coman vs. Rumunia, C-673/16.

Wyrok TSUE z dnia 14 listopada 2017 roku, C-165/16.

Wyrok TSUE z dnia 25 lipca 2008 roku, C-127/08.

Wyrok TSUE z dnia 2 października 2003 roku, C-148/02.

Wyrok TSUE z dnia 1 kwietnia 2008 roku, C- 267/06.

Wyrok TSUE z dnia 14 października 2008 roku, C-353/06.

Wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 11 maja 2010 roku oraz 27 kwietnia 2010 roku, sygn. akt I SA/Gd 206/10 i SA/Gd 99/10.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2016 r., sygn. akt IV SA/Wa 182/16 (nieprawom.)

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 10 maja 2016 r., sygn. akt III SA/Kr 1400/15 (nieprawom.).

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 5 kwietnia 2018 r., sygn. akt II SA/Po 1169/17 (nieprawom.).

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 stycznia 2019 roku, sygn. akt IV SA/Wa 2717/18 (nieprawom.).

Language: Polish

Pages: 129-149

How to Cite:

Harvard

Wąsik, M. (2020) "Nieuznawanie w Polsce zawartych za granicą związków jednopłciowych – aspekty prawne z perspektywy swobody przepływu osób". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 1/2020, pp. 129-149. DOI: 10.33067/SE.1.2020.7

APA
Chicago