ISSUE: 2/2019

  • Volume 23
  • Number 2
  • 2019

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

Liberalizacja swobody przepływu usług a międzynarodowy handel usługami w Unii Europejskiej: wymiana wewnątrzunijna a handel zewnętrzny

Liberalization of the Free Movement of Services and International Trade in Services in the European Union: Intra-EU vs. External Trade

Abstract

Trade in services is becoming increasingly important in the international economy. That is so due to the economic and social development, as well as technological development. The European Union is involved in the processes of liberalizing trade in services on a global scale, as well as undertakes a number of activities regarding the liberalization of the provision of services between its Member States. The aim of the paper is to assess changes in the Euopean trade in services in the context of intra-EU and external EU trade. The article discusses issues concerning the specifics and determinants of international trade in services, analysis of intra- and extra-EU trade in particular types of services, and whether changes in the structure of the European trade in services result from liberalization activities undertaken by the EU institutions. Analysis, taken for the period 2008–2016 using the WTO statistics, indicate that despite the efforts made, the development of international trade in services in the EU depends primarily on economic and technological factors, rather than on institutional factors. Especially that there are numerous barriers to the free movement of services on the EU internal market.

References

Ambroziak A.A., Handlowe skutki ewolucji prawa swobody świadczenia usług. Bilans dwudziestolecia istnienia rynku wewnętrznego UE, „Studia Europejskie”, nr 2/2013.

APPG, Inquiry into the EU single market in services, All Party Parliamentary Group for European Reform, London, http://archive.openeurope.org.uk/Content/Documents/Pdfs/APPGreportservices2013.pdf.

Berulava G., The Impact of Services Sector on Export Performance of Manufacturing Firms in Transition Economies, “Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences”, nr 6(3)/2012.

Copeland B., Mattoo A., The Basic Economics of Services Trade, w: A Handbook of International Trade in Services, red. A. Mattoo, R.M. Stern, G. Zanini, Oxford Press, Oxford 2008, DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199235216.001.0001.

Copenhagen Economics, Making EU trade in services work for all. Enhancing innovation and competitiveness throughout the EU economy, Copenhagen, November 2018.

Cyrek M., Współczesne zmiany struktury sektora usługowego, w: Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, red. D. Kopycińska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.

Dyrektywa 2006/123 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym, Dz. Urz. WE L 376/2006.

Eurochambres, EU Internal Market Barriers and Solutions: The Business Perspective, Bruksela 2015, http://www.eurochambres.eu/custom/Internal_Market_Survey_Report_FINAL-015-00319-01.pdf.

European Commission, A Single Market Strategy for Europe – Analysis and Evidence. Accompanying the document Upgrading the Single Market: more opportunities for people and business, SWD(2015) 202 final, Brussels.

European Commission, Implementation of Services Directive, http://ec.europa.eu/growth/singlemarket/services/servicesdirective/implementation/index_ en.htm.

European Commission, A services economy that works for Europeans, Brussels: Press Release 10.01.2017, http://europa.eu/rapid/press-release_IP17-23_en.htm.

Fetekuty G., International Trade in Services. An Overview and Blueprint for Negotiatons, The American Enterprise Institute for Public Policy Research, Washington D.C. 1988.

Hindley B., Smith A., Comparative advantage and trade in services. “World Economy”, vol. 7/1984, DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-9701.1984. tb00071.x.

Januszkiewicz W., Międzynarodowa wymiana usług, w: Międzynarodowe przepływy gospodarcze. Nowe tendencje i próby regulacji, red. L. Balcerowicz, PWE, Warszawa 1987.

Klima S., Kierunki eksportu polskich usług na rynki pozaunijne w warunkach liberalizacji handlu światowego, w: Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych, red. S. Wydymus, B. Pera, Difin, Warszawa 2014.

Komisja Europejska, Rozporządzenie Komisji (UE) NR 555/2012 z dnia 22 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich w odniesieniu do aktualizacji wymogów dotyczących danych oraz definicji.

Stern R.M., Overview, w: A Handbook of International Trade in Services, red. A. Mattoo, R.M. Stern, G. Zanini, Oxford Press, Oxford 2008, DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199235216.001.0001.

Mustilli F., Pelkmans J., Access Barriers to Services Markets. Mapping, tracing, understanding and measuring, “CEPS Special Report”, no. 77/2013.

Snape R.H., Principles in trade in services, w: The Urugway Round. Services in the world economy, red. P. Messerlin, K.P. Sauvant, The World Bank, United Nations Centre for Transnational Corporation, Washington D.C. 1990.

Stefaniak J., Ambroziak A.A., Pakiet usługowy Komisji Europejskiej – remedium na bariery na unijnym rynku usług?, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 487/2017, DOI: https://doi. org/10.15611/pn.2017.487.27.

Stefaniak J., Usługi a łańcuch wartości przedsiębiorstw przemysłowych – aspekty teoretyczne, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu”, t. 76, nr 5/2017.

Stern R.M., Hoekman B.M., Issues and Data Needs for GATT Negotiations on Services, “World Economy”, vol. 10/1987, DOI: https://doi.org/10.1111/ j.1467-9701.1987.tb00081.x.

Language: Polish

Pages: 91-107

How to Cite:

Harvard

Stefaniak, J. (2019) "Liberalizacja swobody przepływu usług a międzynarodowy handel usługami w Unii Europejskiej: wymiana wewnątrzunijna a handel zewnętrzny". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 2/2019, pp. 91-107. DOI: 10.33067/SE.2.2019.5

APA
Chicago