ISSUE: 3/2018

  • Volume 22
  • Number 3
  • 2018

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

Kulturowy wymiar bezpieczeństwa we współczesnej Europie

The ‘Societal’ Dimension of Security in Contemporary Europe

Abstract

The end of the Cold War greatly reduced the military risk worldwide and resulted in a search for new areas of interest for security sciences. One of the new trends, which originated in the Copenhagen Peace Research Institute, was the societal security, focused on the issue of safeguarding identity of social groups – national, ethnic and religious. The concept developed by the Copenhagen school was later extended to other subjects with common identity, such as professional groups, economic classes or local communities. This articles presents the issue of the societal dimension of security in contemporary Europe. Its focus is on finding a universal definition of societal security, determining the subject of this kind of security and on analyzing the main threats for the societal dimension of security in Europe.

References

Anderson B., Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, Wydawnictwo Znak, Kraków 1997.

Anioł W., Paradoksy globalizacji, Wydawnictwo Instytutu Polityki Społecznej UW, Warszawa 2002.

Brzeziński M., Kategoria bezpieczeństwa, w: Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, red. S. Sulowski, M. Brzeziński, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2009.

Burgess J.P., There is no European Security, Only European Securities, „Cooperation and Confl ict”, t. 44, nr 3/2009.

Buzan B., Rethinking Security after the Cold War, „Cooperation and Conflict”, t. 32, nr 1/1997.

Buzan B., Waever O., de Wilde J., Security: A new framework for analysis, Lynne Rienner Publishers Inc., Copenhagen 1998.

Chifu I., Societal security: An agenda for the Eastern Europe, Centrum Zapobiegania Konfl iktom i Wczesnego Ostrzegania [Rumunia], http://www.cpc-ew.ro/pdfs/societal_security.pdf.

Czaja J., Bezpieczeństwo kulturowe. Zarys problematyki, Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2004.

Czaja J., Kulturowe czynniki bezpieczeństwa, Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2008.

Czaja J., Kulturowy wymiar bezpieczeństwa. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2013.

Dawidczyk A., Nowe wyzwania, zagrożenia i szanse dla bezpieczeństwa Polski u progu XXI wieku, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2001.

Drabik J., Od naturalistycznych zagrożeń do bezpieczeństwa w kulturze, w: Bezpieczeństwo i edukacja dla bezpieczeństwa w zmieniającej się przestrzeni społecznej i kulturowej, red. R. Rosa, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2012.

Erikson E., Dzieciństwo i społeczeństwo, Wydawnictwo Rebis, Poznań 1997.

Gellner E., Culture identity and politics, Cambridge University Press, Cambridge 1988.

Guzzini S., Realism in international relations and international political economy: The continuing story of a death foretold, Routledge, London, New York 1998.

Huntington S., Wojna cywilizacji?, „Res Publica Nowa”, nr 2/1994.

Hrynicki W., Pojęciowe aspekty bezpieczeństwa kulturowego oraz jego zagrożenia w Europie, „Kultura bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka – Refl eksje”, t. 16/2014.

Jemioło T., Bezpieczeństwo kulturowe w warunkach globalizacji i procesów społecznych, „Kultura narodowa w kształtowaniu świadomości obronnej społeczeństwa i bezpieczeństwa państwa, Zeszyt Problemowy Towarzystwa Wiedzy Obronnej”, maj 2001.

Jenkins C., Kultura, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1999.

Karnat-Napieracz A., Tożsamość, czyli świadomość redivivus, Krakowska Akademia im. Andrzeja Grycza Modrzewskiego, Kraków 2009.

Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie, uwarunkowania, system, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2011.

Kłoskowska A., Teoretyczne spory na temat narodu, „Przegląd Zachodni”, nr 3/1994.

Kołakowski L., Cywilizacja na ławie oskarżonych, Wydawnictwo Res Publica, Warszawa 1990.

Kośmider T., Kulturowy wymiar bezpieczeństwa państwa polskiego – wyzwania i zagrożenia, „Rozprawy Społeczne”, nr 1/2014.

Kukułka J., Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych, Ofi cyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2003.

Leksykon polityki społecznej, red. B. Rysz-Kowalczyk, Ofi cyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2002.

Liotta P.H., Creeping vulnerabilites and the reordering of security, „Security Dialogue”, vol. 36, no. 1/2005.

Liotta P.H., Symbolic Security: Europe Takes a Human Face, w: J. Adamski, M. Troy Johnson, C. Schweiss, Old Europe, New Security. Evolution for a Complex World, Ashate Publishing Limited, Burlington 2006.

Majer P., W poszukiwaniu uniwersalnej definicji bezpieczeństwa, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, nr 7/2012.

Malinowski B., Szkice z teorii kultury, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1958.

Manning Ch.A., The elements of collective security, w: Collective security, red. W.H. Bourquin (red.), League of Nations International Studies Conference, Paris 1936.

Marczuk K.P., Bezpieczeństwo funkcjonalne państw regionu Europy Północnej, Ofi cyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2014.

Marczuk K.P, Bezpieczeństwo społeczne: potrzeba szerokiego ujęcia. Implikacje dla Polski, w: Bezpieczeństwo społeczne: pojęcia, uwarunkowania, wyzwania, red. A. Skrabacz, S. Sulowski, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012.

Michałowska G., Bezpieczeństwo kulturowe w warunkach globalizacji procesów społecznych, w: Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, red. D. Bobrow, E. Haliżak, R. Zięba, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1997.

Michałowska G., Zmienność i instytucjonalizacja międzynarodowych stosunków kulturalnych, Ośrodek Badań Społecznych, Warszawa 1991.

Miłoszewska D., Zderzenie cywilizacji – mit czy rzeczywistość?, w: Świat współczesny. Wyzwania, zagrożenia i współzależności w procesie budowy Nowego Porządku Międzynarodowego, red. W. Malendowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2008.

Morgenthau H.J., Politics among nations: The struggle for power and peace, revised by Kenneth W. Thompson, McGraw-Hill, New York 1993.

Musioł M., Znaczenie sekurytyzacji i sektorów bezpieczeństwa w ramach krytycznych studiów nad bezpieczeństwem, „Historia i Polityka”, nr 23/2018.

Panić B., Societal security – security and identity, „Western Balkans Security Observer”, no. 13/2009.

Peszyński W., Amerykanizacja polskich kampanii parlamentarnych 2001– 2007, „Dialogi Polityczne”, nr 11/2009.

Pietraś M., Hybrydowość późnowestfalskiego ładu międzynarodowego, w: Późnowestfalski ład międzynarodowy, red. M. Pietraś, K. Marzęda, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008.

Plummer K., Identity, w: The Blackwell Dictionary of Twentieth-Centruy Social Thought, red. W. Outhwaite, T. Bottomore, Wiley-Blackwell, Oxford 1993.

Ritzer G., Makdonaldyzacja społeczeństwa, Wydawnictwo Muza S.A., Warszawa 2009.

Sitkiewicz K., Stan pragnienia. Oblicza makdonaldyzacji, Wydawnictwo Cedewu, Warszawa 2009.

Stańczyk J., Istota współczesnego pojmowania bezpieczeństwa – zasadnicze tendencje, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego”, t. 5/2011.

Studia bezpieczeństwa, red. P.D. Williams, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.

Tehranian M., Cultural Security and Global Governance: International Migration and Negotiations of Identity, [w:] J. Friedman, S. Randeria (red.), World on the Move: Globalization, Migration and Cultural Security, Palgrave Macmillan, London, New York 2004.

Toffl er A., Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1986.

Tokarz G., Bezpieczeństwo kulturowe III Rzeczpospolitej – przegląd zagrożeń, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego”, t. 4/2010.

Tułowiecki D., Bezpieczeństwo kulturowe a obecność i/lub eliminacja religii w polskim kanonie kultury, „Zeszyty Naukowe KUL”, nr 4/2015.

Urbanek A., Bezpieczeństwo kulturowe, w: Wybrane problemy bezpieczeństwa. Dziedziny bezpieczeństwa, red. A. Urbanek, Wydawnictwo Społeczno-Prawne, Słupsk 2013.

Waever O., Buzan B., Kelstrup M. et al., Identity, migration and the new security agenda in Europe, Pinter Publishers Ltd, London 1993.

Waever O., The changing agenda of societal security, w: Globalization and environmental challenges: Reconceptualizing security in the 21st Century, red. H.G. Brauch, U.O. Spring, C. Mesjasz et al., Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Berlin 2008.

Wilpert C., Ethnic and Cultural Identity: Ethnicity and the Second Generation in the Context of European Migration, w: K. Liebkind, New Identities in Europe: Immigrant Ancestry and the Ethnic Identity Youth, Gower Publishing Company, Brookfield 1989.

Włodkowska A., Bezpieczeństwo kulturowe, w: Bezpieczeństwo państwa, red. K.A. Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowska, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2009.

Zięba R., Pojęcie i istota bezpieczeństwa państwa w stosunkach międzynarodowych, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 10/1989.

Ziętek A., Bezpieczeństwo kulturowe w Europie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013.

Language: Polish

Pages: 11-133

How to Cite:

Harvard

Kowalczyk, J. (2018) "Kulturowy wymiar bezpieczeństwa we współczesnej Europie". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 3/2018, pp. 11-133.

APA
Chicago