ISSUE: 2/2022

  • Volume 26
  • Number 2
  • 2022

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

Integration Policy of Immigrants With Particular Emphasis on Ukrainian Children in Poland

Abstract

Migrations have accompanied humankind for hundreds of years. The journeys made to “pursue bread” as the Polish put it, have been ingrained in historical and social processes taking place on both regional and global scales. Decisions to relocate are frequently underpinned by economic reasons, but political, religious, social or climatic reasons can also be factors. These decisions are taken by adults, but their scope and effects also extend to children. The challenges that these children face come in the form of problems with adaptation, education, and the priority of values, oftentimes – loneliness, a lack of close relations, and a reduced sense of security during their stay in foreign environments. The refugee situation is a specifi c case and a challenge for children. The aim of this article is to highlight the problem of the integration/assimilation of Ukrainian children in Poland who have arrived here as a result of their parents’ informed migration decisions, as well as those who have ended up here as a consequence of the war that Russia has been waging against Ukraine since 24th February 2022.

References

Bem, R. (2022) Spośród około 2,7 mln uchodźców ponad połowa to ukraińskie dzieci, 27.04. Available at: https://gospodarka.dziennik.pl/news/wideo/8409015,ukraina-wojna-dzieci-uchodzcy-unicef.html (Access
5.05.2022).

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (1950), European Court of Human Rights, Rome, 4 November. Available at: https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf (Access 5.05.2022).

Council conclusions of 26 November 2009 on the education of children with a migrant background (2009) Official Journal C301, pp. 5–8, 11 December. Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009XG1211(01)&from=EL (Access 5.05.2022).

Council Directive 77/486/EEC of 25 July 1977 on the education of the children of migrant workers, Offi cial Journal L199, 6 August, p. 213. Available at: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b899a4e4-96f0-4370-bc4f-78fb93d42027/language-pl/format-PDF (Access 5.05.2022).

EU Charter of Fundamental Rights, (2012) Offi cial Journal C326, 26 October, pp. 391–407. Available at: https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charterfundamental-rights_en (Access 5.05.2022).

European Parliament Resolution of 2 April 2009 on educating the children of migrants (2008/2328(INI) (2009). Available at: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-6-2009-0202_EN.html, (Access 5.05.2022).

Eurostat (2022) Statistics of fertility. Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Fertility_statistics (Access 5.05.2022).

Green Paper – Migration & mobility: challenges and opportunities for EU education systems (2008) COM(2008) 423, pp. 1–15. Available at: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7a1f2071-3a01-4cedaee9-dbf9310f6da3/language-en/format-PDF (Access 5.05.2022).

Informacje dla rodziców podejmujących prace poza granicami kraju (2008) „Biuletyn Informacyjny Rzecznika Praw Dziecka”. No. 1–2.

Klaus, W. (2008) Prawo do Edukacji. Prawne uwarunkowania integracji uchodźców w Polsce. Komentarz dla praktyków. Warszawa: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku (1997) Dziennik Ustaw, nr 78, poz. 483. Available at: https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/konstytucja-rzeczypospolitej-polskiej-z-dnia-2-kwietnia-1997-r (Access 5.05.2022).

Kozak, S. (2010) Patologia „eurosieroctwa” w Polsce. Skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin. Warszawa: Difin.

Lemaniak, L. (2022) „Ile ukraińskich dzieci trafiło do szkół w Polsce? Minister edukacji i nauki prof. Przemysław Czarnek podał liczby”, Gazeta Wrocławska, 25.04. Available at: https://gazetawroclawska.pl/ile-ukrainskich-dzieci-trafilo-do-szkol-w-polsce-minister-edukacji-inauki-prof-przemyslaw-czarnek-podal-liczby/ar/c1-16307545 (Access 2.05.2022).

Malinowski, P. (2022) „UNICEF: co minutę ucieka z Ukrainy 55 dzieci”, Rzeczpospolita, 17.03. Available at: https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/unicef-co-minut%C4%99-z-ukrainy-ucieka-55-dzieci/arAAVa4Tk?fullscreen=false&getstaticpage=true&automatedTracking=staticview (Access 2.04.2022).

Pacewicz, P. (2022) „Ukraińskie dzieci. Potrzeba integracji, a jest asymilacja na siłę. Jak to zrobić inaczej?”, OKO.PRESS, 21.05. Available at: https://oko.press/ukrainskie-dzieci-potrzeba-integracjia-jest-asymilacja-na-sile/ (Access 12.05.2022).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi (2017) Dziennik Ustaw, poz. 1655, 31.08. Available at: https://eli.gov.pl/eli/DU/2017/1655/ogl/pol (Access 5.05.2022).

Rzeczpospolita (2022) „Nowe dane o uchodźcach. Jest już ich ponad 3,2 mln”, Rzeczpospolita, 07.05. Available at: https://www.rp.pl/spoleczenstwo/art36247731-nowe-dane-o-uchodzcach-jest-juz-ich-ponad-3-2-mln (Access 12.05.2022).

Selectivv (2021) Poznaj dane na temat obcokrajowców. Available at: https://selectivv.com/oferta/badania-dla-fi rm/badanie-obcokrajowcow/ (Access 20.12.2021).

Suchecka, J. (2022) Anna Zalewska: polscy rodzice nie wybaczyliby nam, gdybyśmy rozwalili system edukacji ich dzieci, TVN24, 17.03. Available at: https:// tvn24.pl/premium/anna-zalewska-o-zmianach-w-edukacji-i-przyjmowaniu-do-szkol-ukrainskich-dzieci-5639349 (Access 12.05.2022).

Todorovska-Sokolovska, V. (2009) Integracja i edukacja dzieci imigrantów w szkołach w krajach UE – część I. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. Available at: https://www.isp.org.pl/uploads/drive/oldfiles/17880708880897304001270035288.pdf (Access 12.05.2022).

UN General Assembly (1966) International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 16 December. Available at: https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights (Access 5.05.2022).

UN General Assembly (1989) Convention on the Rights of the Child, 20 November. Available at: https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child (Access 5.05.2022).

Unia Metropolii Polskich (2022) Raport o uchodźcach z Ukrainy w polskich miastach. Available at: https://metropolie.pl/artykul/raport-miejskagoscinnosc-wielki-wzrost-wyzwania-i-szanse (Access 2.05.2022).

Urząd ds. Cudzoziemców (2021) Obywatele Ukrainy w Polsce – raport, Urząd ds. Cudzoziemców, 14.12. Available at: https://www.gov.pl/web/udsc/obywatele-ukrainy-w-polsce–raport, (Access 20.12.2021).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (2021) Dziennik Ustaw, 2021.0.1082, 12.07. Available at: https://lexlege.pl/ustawa-z-dnia14-grudnia-2016-r-prawo-oswiatowe/ (Access 5.05.2022).

Walczak, B. (2008) Społeczne, edukacyjne i wychowawcze konsekwencje migracji rodziców i opiekunów prawnych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Warszawa: Pedagogium.

Winnicka, E. (2007) „Eurosieroty”, Polityka, 17.11. Nr 2629.

Zintegrowana Platforma Edukacyjna MEN (2022) Migracje na świecie. Available at: https://zpe.gov.pl/a/migracje-na-swiecie/D4X1erTxJ#:~:text=150%20mln%20ludzi%20mieszka%C5%82o%20w,400%20mln (Access 05.03.2022).

Language: English

Pages: 31-45

How to Cite:

Harvard

Pacek, M. (2022) "Integration Policy of Immigrants With Particular Emphasis on Ukrainian Children in Poland". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 2/2022, pp. 31-45. DOI: 10.33067/SE.2.2022.3

APA
Chicago