ISSUE: 1/2016

  • Volume 77
  • Number 1
  • 2016

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

Gender w prawodastwie Unii Europejskiej – szansa czy zagrożenie?

Gender in Lawmaking of European Union – the Chance or the Threat?

Abstract

The author of this publication has considered the question of presence so called gender in the law of European Union and its chances and risks which could be the consequences of gender’s ideology. Firstly, author has made the analysis of equivocal notion of gender and has indicated the difference between gender studies, which is the academic discipline, which the subject are the means of demonstration of genders in different cultures and societies and gender mainstreaming which is the political strategy extracting the part of achievements above discipline. Subsequently there have been mentioned numerous regulations and documents of EU law, which regulate the gender equality. Finally, the author has evaluated, if gender pose a threat or a chance for society. Consequently this elaboration is the voice getting into a discussion to the point of gender and its potential consequences.

References

Barburska O., Polityka Unii Europejskiej w zakresie zrównoważonego udziału kobiet w politycznych strukturach decyzyjnych, „Studia Europejskie”,
nr 3–4/2007.

Benedykt XVI, Kto broni Boga, ten broni człowieka, w: Dyktatura Gender, red. L. Sosnowski, Kraków 2014.

Bradley H., Płeć, Warszawa 2008.

Connel R., Socjologia płci. Płeć w ujęciu globalnym, Warszawa 2013.

Jackiewicz A., Problematyka praw człowieka w świetle Karty Praw Podstawowych w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską, „Studia Europejskie”, nr 2/2003.

Komisja Europejska, Podręcznik włączania równości płci w główny nurt polityki. Zatrudnienie, integracja społeczna i ochrona socjalna, Urząd Ofi cjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg 2008.

List pasterski biskupów polskich na Niedzielę Św. Rodziny odczytany 29 grudnia 2013 r. opublikowany pt. Wielkie zagrożenie, w: Dyktatura Gender, red. L. Sosnowski, Kraków 2014.

Maliszewska-Nienartowicz J., Rola zasady równości w prawie Wspólnoty/Unii Europejskiej (w ujęciu ewolucyjnym), „Studia Europejskie”, nr 4/2011.

Maliszewska-Nienartowicz J., Zakaz dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy – orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości WE, „Studia Europejskie”, nr 1/2008.
Nowicki Ł., Ankieta: moje życie z gender, w: Gender. Przewodnik krytyki politycznej, Warszawa 2014.

Nykiel M., Pułapka Gender. Karły kontra Orły. Wojna cywilizacji, Kraków 2014.

Osiatyński W., Prawa człowieka i ich granice, Kraków 2011.

Rawa-Kochanowska A., Poczucie tożsamości płciowej w teorii i badaniach, Warszawa 2011.

Roof J., Gender studies, w: Encyclopedia of Sex and Gender, red. T. Gale, Detroit–New York–New Haven–Waterville–London 2007.

Sierdzan J., Ile płci ma człowiek, „ALBO albo, Androgynia – Miłość”, nr 2–3/2009.

Środa M., O GENDER i innych potworach, Warszawa 2014.

Stone L., Pokrewieństwo i płeć kulturowa, Kraków 2012.

Walczyk-Matuszyk K., Polityka równości płci Wspólnoty Europejskiej w krajach o różnych wzorach społecznych kobiet – na przykładzie Polski i Niemiec, „Studia Europejskie”, nr 2/2009.

Wiktorska-Święcka A., Europejska polityka równości płci a równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy na przykładzie Polski, w: Równość w Unii Europejskiej – teoria i praktyka, red. W. Bokajło, A. Pacześniak, Wrocław 2008.

Wróbel A., Komentarz do art. 8 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, LEX, stan prawny na 1 stycznia 2012 r.

Language: Polish

Pages: 35-53

How to Cite:

Harvard

Świerczyński, P. (2016) "Gender w prawodastwie Unii Europejskiej – szansa czy zagrożenie?". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 1/2016, pp. 35-53.

APA
Chicago