ISSUE: 2/2017

  • Volume 82
  • Number 2
  • 2017

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

Filaryzacja i defilaryzacja w Holandii – zarys problematyki

Pillarization and Depillariation in the Netherlands – An Outline of the Issues

Abstract

Pillarization meant the vertical division of society into four confessional and ideological blocs. It functioned from 1917 till the turn of 60’s and 70’s. Due to it, the accommodation of the differences between all segments of society took place, in the sequel it succeeded in prevention of possible state’s conflicts. Its development and stability were sheltered. The collapse of this model took place through the processes of modernization and secularization, and some external factors. It was called depillarization. This process was the beginning of gradual decomposition of the pillars.

References

Bogucka M., Balicki J., Historia Holandii, Ossolineum, Wrocław 1989.

Dekker P., Ester P., Depillarization, Deconfessionalization and De-Ideologization: Empirical Trends in Dutch Society 1958–1992, „Review of Religious Research”, nr 4/1996.

Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, red. Antoszewski A., Herbut R., Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997.

Głowacki A., System konstytucyjny Holandii, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003.

Hupe P., Beyond pillarization. The (post-)welfare state in the Netherlands, „European Journal of Political Research”, nr 4/1993.

Kieve R., Pillars of Sand. A Marxist Critique of Consociational Democracy in the Netherlands, „Comparative Politics” 3/1981.

Kriesi H. (red.), West European Politics in the Age of Globalization, Cambridge University Press, Cambridge 2008.

Lijphart A., The Politics of Accommodation: Pluralism and Democracy in the Netherlands, University of California, Berkeley 1975.

Lijphart A., Verzuiling, pacifi catie en kentering in de Nederlandse politiek, Becht, Haarlem 1990.

Norris P., Ingelhart R., Sacrum i profanum. Religia i polityka w świecie, Zakład Wydawniczy „NOMOS”, Kraków 2006.

Post H., Pillarisation. An analysis of Dutch and Belgian Society, Avebury, Hants 1989.

Sprenger J., van Dijk J., Hutsebaut M., Związki Zawodowe w Europie. Holandia, Fundacja Gospodarcza NSZZ „Solidarność”, Gdańsk 1998.

Thung M., Peelen G., Kingmans M., Dutch pillarisation on the move? Political destabilisation and religious change, „West European Politics”, nr 2/1982.

van Mierlo H., Depillarisation and the Decline of Consociationalism in the Netherlands: 1970–1985, „West European Politics”, nr 1/1986.

Verzuiling, Parlement & Politiek, http://www.parlement.com/id/vh8lnhrpfxub/verzuiling/ (dostęp 25.02.2016).

Wenzel K., Mała historia Soboru Watykańskiego II, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007.

Wichary M., „Cała rzeczywistość dla Chrystusa”. Abraham Kuyper jako przedstawiciel kalwinistycznej teologii politycznej, Semper, Warszawa 2014.

Wintle M., Pillarisation, consociation and pluralism in the Netherlands revisited: A European view, „West European Politics”, nr 3/2000.

Zweiffel Ł., Dynamika zmian społecznych w Holandii i ich odzwierciedlenie w systemie politycznym w XX i XXI wieku, Edycja, Katowice 2013.

Language: Polish

Pages: 163-179

How to Cite:

Harvard

Dobrzeniecki, I. (2017) "Filaryzacja i defilaryzacja w Holandii – zarys problematyki". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 2/2017, pp. 163-179.

APA
Chicago