ISSUE: 3/2019

  • Volume 23
  • Number 3
  • 2019

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

Fenomen integracji i Unii Europejskiej. Rozważania z pogranicza filozofii i literatury

On Integration and European Union. Reflections on the Borderline of Political Philosophy

Abstract

This article entirely concerns the philosophical determinants of political change in the European Union with a systemic character. In it, the author decided to scientifi cally identify and analyze selected concepts and sequences of thought in the field of political philosophy – mainly of neoidealistic character – helpful in explaining and understanding the processes of deconstructing political thought relating to European integration. It was important for the author to create an ideal conceptual framework for preparing empirical anti-crisis strategies, forecasts and scenarios of changes in the European Union. This scheme is particularly important in the context of the Kantian methodological architecture of pure reason. The basis here is the process of cognitive cognition from the arranged concepts – forming one compact analytical system. It is worth noting that the process of distinguishing determinants (concepts) related to the political philosophy of the European Union must take place while maintaining methodological mindfulness – both qualitative and quantitative. In view of the above, the next analytical assumption for this text is based on the author’s conviction that the change having the character of transformation (regulation and transformation) should be made mainly under the infl uence of philosophical theories, ideas and visions, and not the ever-changing and reactive political actions of the actors / entities participating in the European integration process.

References

Arystoteles, Metafizyka, PWN, Warszawa 1983.

Cieśla A.M., Józefa Tischnera heroiczne myślenie wśród przeciwieństw świata (III), http://naturalnie.com.pl/pl/dla_filozofow/jozefa_tischnera_heroiczne_myslenie2.html (dostęp 6.08.2015).

Czachór Z., Europa i jej kryzysowa unia w filozofii krytycznej Leszka Kołakowskiego. Ujęcie subiektywne, w: Kryzys w państwie. Kryzys w Unii Europejskiej. Analiza wieloaspektowa, red. Z. Czachór, J. Jancz, Wydawnictwo WNPiD, Poznań 2016.

Czachór Z., Główne kierunki i dynamika zmian w Unii Europejskiej, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 2/2010.

Czachór Z., Jaskulski A., Mieńkowska-Norkiene R., Tosiek P., Polska polityka europejska. Idee, cele, aktorzy, rezultaty, Wydawnictwo WNPiD, Poznań 2019.

Czachór Z., Kryzys i zaburzona dynamika Unii Europejskiej, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2013.

Czachór Z., Sokratejskie prawdy pozorne a kryzys (w) Unii Europejskiej. Daimonion oraz sześćdziesiąt myśli majeutycznych i elenktycznych w formie hipotez badawczych, w: Kryzysy w Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku. Uwarunkowania – przebieg – implikacje, red. T. Kubin, M. Stolarczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018.

Czachór Z., Teoretyczne wyznaczniki zmiany systemowej w Unii Europejskiej 2014–2019, „Rocznik Integracji Europejskiej”, nr 8/2014. DOI: https:// doi.org/10.14746/rie.2014.8.2.

Delsol Ch., Esej o człowieku późnej nowoczesności, Wydawnictwo Znak, Kraków 2003.

Diethelm P., McKee M., Denializm. Co to jest i jak naukowcy powinni reagować?, https://global.oup.com/academic/product/the-will-to-punish (dostęp 8.08.2018).

Dramat Z., DAIMONION, „Uczta” Platona, w reż. Krzysztofa Garbaczewskiego w Teatrze Nowym w Warszawie, luty 2019.

Dudała D.W., Metodologia badań społecznych – wybrane zagadnienia, „Nauka”, nr 07/06/2009.

Eco U., Po drugiej stronie lustra i inne eseje. Znak, reprezentacja, iluzja, obraz, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2012.

Ende M., Niekończąca się historia, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2010.

Fromm E., Mieć czy być, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2012.

Heród A., Guy Debord – „Społeczeństwo Spektaklu”, https://gracz.org/guydebord-spoleczenstwo-spektaklu-stara-praca-na-wspolczensne-teorie-socjologiczne/ (dostęp 11.01.2019).

Hoofnagle M., Hoofnagle C., What is denialism, http://scienceblogs.com/denialism/about.php (dostęp 29.11.2008).

Horney K., Neurotyczna osobowość naszych czasów, PWN, Warszawa 1982.

Husserl E., Idea fenomonologii. Pięć wykładów, PWN, Warszawa 1990.

Kaczocha W., Kultura. Studia z historii myśli, Wydawnictwo Ars Nova, Poznań 2001.

Kant I., Krytyka czystego rozumu, Wydawnictwo Hachette, Warszawa 2009.

Kapuściński R., Lapidaria, t. I–VI, Wydawnictwo Agora, Warszawa 2000– 2008.

Kołakowski L., Can Europe happen?, “The New Criterion”, vol. 34, no. 9/ May 2016.

Kołakowski L., Cywilizacja na ławie oskarżonych, ResPublica, Warszawa 1990.

Kołakowski L., Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, „Kultura Paryska”, nr 12/1977.

Kołakowski L., Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012.

Kołakowski L., Czy ludzkość może jeszcze ocalić swoje człowieczeństwo?, przełożył I. Kania. Tekst napisany w 2001 r. Został opublikowany w książce Niepewność epoki demokracji wydanej przez Znak w 2014 r., przedruk „Gazeta Wyborcza”, 4–6.04.2015.

Kołakowski L., Czy może Europa zaistnieć? „Apokryf” nr 18, w: „Tygodnik Powszechny”, nr 43/2002, s. 1–2.

Kołakowski L., Leibnitz i Hiob: Metafizyka zła. Wykład na uniwersytecie w Tilburgu, w czerwcu 2002 r., na sympozjum zorganizowanym przez Nexus Institute na temat „Zło”. Materiał własny Autora.

Kołakowski L., Moje słuszne poglądy na wszystko, Wydawnictwo Znak, Kraków 1999.

Kołakowski L., Nasza wesoła apokalipsa. Wybór najważniejszych esejów. Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK, Kraków 2010.

Kołakowski L., O rozumie i innych rzeczach, „Tygodnik Powszechny”, nr 41/ 2003.

Kołakowski L., Szukanie barbarzyńcy. Złudzenia uniwersalizmu kulturalnego, wykład wygłoszony w College de France w marcu 1980 r., Paryż 1980. Materiały własne autora.

Kołakowski L., Uber kollektive Identitat, w: Identitat im Wandel. Castelgandolfo-Gesprache 1995, red. J. Michalski, Klett-Cotta, Stuttgart 1995.

Kołakowski L., W zasadzie jestem chrześcijaninem, rozmowa Zbigniewa Mentzla z Leszkiem Kołakowskim, „Gazeta Wyborcza”, 27.09.2008.

Korzekwa M., Redukcjonizm antropologiczny we współczesnych naukach o człowieku, http://magdalenakorzekwa.blogspot.com (dostęp 12.11.2012).

Król M., Filozofia polityczna, Wydawnictwo Znak, Kraków 2008.

Lear J., Nadzieja radykalna. Etyka w obliczu spustoszenia kulturowego, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2013.

Maxwell J.C., Myślenie kategoriami zmiany, Wydawnictwo Logos, Warszawa 2013.

Morin E., Introduction à la pensée complexe, Du Seuil, Paris 1990.

Morin E, La méthode. La nature de la Nature, Du Seuil, Paris 1977.

Morin E., Le Moigne J.L., L’intelligence de la complexité, l’Harmattan, Paris 1999.

Mrożek S., Dziennik. Tom I: 1962–1969, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011.

Olbrycht K., Wychowanie do nadziei, www.fi desetratio.org.pl/fi les/plikipdf/olbrycht6.pdf (dostęp 29.10.2018).

Pabst W., Wypowiedź z 1962 r. zacytowana w trakcie wystawy: Fantomowa obecność – Róża Luxemburg, Teatrgaleria Studio, Warszawa 16 stycznia 2019 r.

Podgórzec Z., Mój Chrystus. Rozmowy z Jerzym Nowosielskim, Wydawnictwo Łuk!, Białystok 1993.

Popper K.R., Wszechświat otwarty. Argumenty na rzecz indeterminizmu, Wydawnictwo Znak, Kraków 1996.

Preambuła Traktatu o Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE 2012 C 326).

Projekt Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy. Przyjęty w drodze konsensu przez Konwent Europejski w dniach 13 czerwca i 10 lipca 2003 roku. Przedłożony Przewodniczącemu Rady Europejskiej w Rzymie, 18 lipca 2003 roku, Konwent Europejski, CONV 850/03.

Rawls J., Prawo ludów, Wydawnictwo Fundacja ALETHEIA, Warszawa 2001.

Reimann A., Witkacy. Odchylenie od „rzeczywistości rzeczy”, w: Szewcy. Stanisław Ignacy Witkiewicz, Teatr Animacji, Poznań 28.11.2015.

Ryś G., Nadzieja w radykalizmie, „Tygodnik Powszechny”, nr 29 (3236), 17 lipca 2011 r.

Salman H., Uzdrowienie Europy. Obudzenie europejskiej świadomości, Wydawnictwo Genesis, Gdynia 2002.

Steiner R., Filozofia wolności, Wydawnictwo Spektrum, Warszawa 2000.

The Journals of Soren Kierkegaard, red. A. Dru, Oxford University Press, Oxford 1938.

Tokarski J., Obecność zła. O filozofi i Leszka Kołakowskiego, Universitas, Kraków 2016.

Turoń- Kowalska A., Kryzys kultury europejskiej w ujęciu Leszka Kołakowskiego/The crisis of European culture from Leszek Kołakowski’s point of view, “Studia Politicae Universitatis Silesiensis”, no. 13/2014.

Wallerstein I., Europejski uniwersalizm. Retoryka władzy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007.

Language: Polish

Pages: 181-207

How to Cite:

Harvard

Czachór, Z. (2019) "Fenomen integracji i Unii Europejskiej. Rozważania z pogranicza filozofii i literatury". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 3/2019, pp. 181-207. DOI: 10.33067/SE.3.2019.9

APA
Chicago