ISSUE: 1/2020

  • Volume 24
  • Number 1
  • 2020

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

Europeizacja jako instrument polityki zagranicznej Unii Europejskiej w zakresie promocji demokracji

Europeanization As an Instrument of the EU’s Foreign Policy in the Field of Promoting Democracy

Abstract

The aim of the paper is to analyze how Europeanization is used as an instrument of the European Union’s foreign policy in the field of promoting democracy in the world. This first requires an indication that all EU activities, including its relations with the international environment, are based on specific normative foundations. They include the so-called European values regarding, generally speaking, the promotion of democracy and broadly understood human rights, as well as strengthening peace in international relations. “European values” are not only political and ideological guidelines, but also legal norms enshrined in EU treaties, so the promotion of democracy is one of the basic goals of the EU’s foreign policy. Analysis of the EU’s promotion of democracy requires the presentation of the main categories used to study this issue, i.e. showing what is understood by Europeanization, as well as by the associated concepts of democratization and socialization. Then mechanisms of Europeanization are examined, as well as its results and evaluation of its effectiveness is provided. In this respect the case study is very helpful, in that it examines the results of Europeanization in relation to the EU partner countries covered by the Eastern Partnership. The paper ends with final remarks constituting a summary of the studied issues.

References

Adamczyk A., Barburska O., Milczarek D., Biurokracja unijna: klasa rządząca w Unii Europejskiej?, „Studia Europejskie” nr 1/2011.

Barburska O., Argument siły czy siła argumentów? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych jako ‘soft power’, „Rocznik Integracji Europejskiej” nr 10/2016, DOI: https://doi.org/10.14746/rie.2016.10.21.

Barburska O., Podstawy normatywne funkcjonowania Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych – ujęcie teoretyczne, „Stosunki Międzynarodowe” nr 4/2016.

Barburska O., Polityka wschodnia Unii Europejskiej jako część składowa polityki zagranicznej UE, Centrum Europejskie UW, Warszawa 2018.

Barburska O., Relacje Unia Europejska – Federacja Rosyjska: kryzys partnerstwa strategicznego, „Studia Europejskie” nr 4/2014.

Barcz J., Ustrój lizboński Unii Europejskiej. Podstawy traktatowe, struktura i instytucje, Wszechnica IJM, Piaseczno 2016.

Bobitski N., Do Ut Des? The Need for True Reciprocity in the Neighborhood Policy, „European Foreign Affairs Review” no. 13/2008.

Börzel T., Risse T., From Europanisation to Diffusion: Introduction, „West European Politics” no. 1/2012, DOI: https://doi.org/10.1080/0140238 2.2012.631310.

Börzel T., The Transformative Power of Europe Reloaded. Limits of External Europeanization, „KFG Working Paper” no. 11/2010.

Cianciara A.K. et al., Europeizacja partii politycznych i grup interesu w wybranych krajach Partnerstwa Wschodniego i kandydujących do Unii Europejskiej, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2015.

Cianciara A.K., Wzory europeizacji zewnętrznej: mechanizmy, uwarunkowania, rezultaty, „Studia Europejskie” nr 3/2012.

Czachór Z., Kryzys w UE. Propozycje nowych pól i pytań badawczych, „Rocznik Integracji Europejskiej” nr 9/2015, DOI: https://doi.org/10.14746/rie.2015.9.1.

Eurapeanisation and Democratisation. Institutional Adaptation, Conditionality and Democratisation in European Union’s Neighbour Countries, red. R. DiQuincro, European Press Academic Publishing, Florence 2005.

Europeanization and European Integration: From Incremental to Structural Change, red. R. Coman, T. Kostera, L. Tomini, Palgrave Macmillan, London 2014.

Europeizacja administracji publicznej, red. I. Lipowicz, Wyd. UKSW, Warszawa 2008. Europeizacja – mechanizmy, wymiary, efekty, red. A. Pacześniak, R. Riedel, Wyd. A. Marszałek, Oslo–Toruń–Wrocław 2010.

Europeizacja prawa finansowego. Wybrane zagadnienia, red. K. Błażuk, P. Czernicki, I. Krzemińska, Wyd. UW, Warszawa 2014.

Freyburg T. et al., Democracy Promotion by Functional Neighbourhood. The European Union and its Neighbourhood, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2015.

Głęboko zaniepokojeni rosyjską „okupacją” i „obecnością”, 3.03.2018, https://tvn24.pl/swiat/oswiadczenie-szefow-parlamentow-moldawii-gruzji-iukrainy-ra819460-2578813 (dostęp 29.06.2018).

Grabbe H., The EU’s Transformative Power. Europeanisation through Conditionality in Central and Eastern Europe, Palgrave Macmillan, London 2005.

Graziano P., Vink M.P., Europeanization: Concept, Theory, and Methods, w: States of the European Union, red. S. Bulmer, Ch. Lesquene, Oxford University Press, Oxford 2013, DOI: https://doi.org/10.1093/hepl/9780199544837.003.0002.

Grosse T.G., Geopolityka Unii Europejskiej? Przykład wschodniego wymiaru Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, „Przegląd Natoliński. Nowa Europa” nr 1/2010.

Kobzová J., Can the EU support democracy in the Eastern Partnership?, „European View” no. 13/2014, DOI: https://doi.org/10.1007/s12290-014-0310-x.

Kuźniar R., Międzynarodowa tożsamość Europy (UE), w: Unia Europejska nowy typ wspólnoty międzynarodowej, red. E. Haliżak, S. Parzymies, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2002.

Ladrech R., Europeanization and National Politics, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2010, DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-137-06814-9.

Ladrech R., Europeanization of Domestic Politics and Institutions: The Case of France, „Journal of Common Market Studies” no. 1/1994, DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-5965.1994.tb00485.x.

Lavenex S., Schimmelfennig F., EU democracy promotion in the neighbourhood: from leverage to governance?, „Democratization” no. 4/2011, DOI: https://doi.org/10.1080/13510347.2011.584730.

Malinowski K., Analiza polityki zagranicznej i teoria ról. Możliwości zastosowania do badań nas zaangażowaniem międzynarodowym Unii Europejskiej. w: Teorie w studiach europejskich. W kierunku nowej agendy badawczej, red. J. Ruszkowski, L. Wojnicz, Instytut Politologii i Europeistyki US, Instytut Europeistyki UW, Szczecin–Warszawa 2012.

Mazurkiewicz P., Europeizacja Europy. Tożsamość kulturowa Europy w kontekście procesów integracji, Studium Generale Europa UKSW, Warszawa 2001.

National and European Foreign Policies: Towards Europeanization, red. R. Wong, C.J. Hill, Routledge, London 2011.

Nye J.S., Przyszłość siły, PWN, Warszawa 2012.

Nye J.S., Soft power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

Pacześniak A., Riedel R., Wprowadzenie, w: Europeizacja – mechanizmy, wymiary, efekty, red. A. Pacześniak, R. Riedel, Wyd. A. Marszałek, Oslo–Toruń–Wrocław 2010.

Pełczyńska-Nałęcz K., Integracja czy imitacja? – UE wobec wschodnich sąsiadów, „Prace OSW”, kwiecień 2011.

Piskorska B., Soft power w polityce UE wobec państw Partnerstwa Wschodniego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017.

Podraza A., Promocja demokracji a bezpieczeństwo europejskie: skuteczność i dylematy polityki wschodniej Unii Europejskiej w XXI wieku, „Politeja” nr 2/2016, DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.13.2016.41.09.

Riedel R., Conditionality – czyli europeizacja otoczenia Unii Europejskiej, w: Europeizacja – mechanizmy, wymiary, efekty, red. A. Pacześniak, R. Riedel, Wyd. A. Marszałek, Oslo–Toruń–Wrocław 2010.

Riedel R., Europeizacja – koncepcje i agenda badawcza, w: Europeizacja – mechanizmy, wymiary, efekty, red. A. Pacześniak, R. Riedel, Wyd. A. Marszałek, Oslo–Toruń–Wrocław 2010. Ruszkowski J., Europeizacja. Analiza oddziaływania Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2019.

Sadowski R., Partnerstwo w czasach kryzysu. Wyzwania dla integracji europejskiej państw Europy Wschodniej, „Punkt Widzenia OSW” nr 36/2013.

Stępniewski T., Ukraina w polityce sąsiedztwa Unii Europejskiej: europeizacja czy peryferyzacja?, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” nr 1/2012.

Strzałkowski M., Szczyt Partnerstwa Wschodniego zakończony wspólną deklaracją, EurActiv.pl, 24.11.2017, https://www.euractiv.pl/section/polityka-zagraniczna/news/szczyt-partnerstwa-wschodniego-zakonczo ny-wspolna-deklaracja/ (dostęp 4.12.2017).

Wach K., Europeizacja – próba systematyki i konceptualizacji podejść badawczych, „Horyzonty Polityki” nr 4/2013. Wilson A., Partners for Life: Europe’s Unanswered ‘Eastern Question’, „Brief Policy ECFR”, October 2017.

Zajączkowski K., Międzynarodowy potencjał gospodarczy Unii Europejskiej w dobie wyzwań globalnych, w: Unia Europejska jako aktor na scenie globalnej. Razem czy osobno?, red. B. Góralczyk, Centrum Europejskie UW, Warszawa 2014.

Zajączkowski K., Misje cywilne i operacje wojskowe Unii Europejskiej w perspektywie wybranych teorii stosunków międzynarodowych i integracji europejskiej, Centrum Europejskie UW/ASPRA-JR, Warszawa 2019.

Zielonka J., Europa jako imperium. Nowe spojrzenie na Unię Europejską, PISM, Warszawa 2007.

Language: Polish

Pages: 9-25

How to Cite:

Harvard

Barburska, O. (2020) "Europeizacja jako instrument polityki zagranicznej Unii Europejskiej w zakresie promocji demokracji". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 1/2020, pp. 9-25. DOI: 10.33067/SE.1.2020.1

APA
Chicago