ISSUE: 1/2016

  • Volume 77
  • Number 1
  • 2016

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

Droga Serbii do Unii Europejskiej – stan i perspektywy

Serbia's path to the European Union - condition and prospects

References

Almond M., Europe’s Backyard War. The War in the Balkans, Heinemann London, Great Britain 1994.

Babić M., Dylematy tożsamości jako źródła (nie)porozumienia. Bałkany i Unia Europejska, w: My i Oni. Problemy tożsamości w jednoczącej się Europie, red. P. Borkowski, F. Gołembski, Ofi cyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2011.

Babić M., Modernizacja. Demokratyzacja. Konsolidacja. Problemy demokracji w Serbii na przełomie wieków, w: Przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej 20 lat doświadczeń, red. A. Koseski, J. Wojnicki, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Pułtusk 2011.

Bałkany Zachodnie, http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.5.2.html [dostęp 9.02.2015].

Bujwid-Kurek E., Republika Serbii w kontekście kryteriów kopenhaskich – studium polityczno-prawne, „Horyzonty Polityki”, Vol. 4, No. 8/2013.

Chronology of relations between the Republic of Serbia and the European Union, http://www.mfa.gov.rs/en/foreign-policy/eu/political-relationsbetween-the-republic-of-serbia-and-the-european-union/12452-chronology-of-relations-between-the-republic-of-serbia-and-the-european
-union [dostęp 23.01.2016].

Comission Staff Working Document. Serbia 2015 Report, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2015/20151110_report_serbia.pdf
[dostęp 24.01.2016].

Čolović I., Bordel ratnika. Folklor, politika i rat, Biblioteka XX vek, Beograd 2007.

Delegacija Evropske Unije u Republici Srbiji, http://www.europa.rs/ [dostęp 23.01.2016].

Eduar Kukan, http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/96651/EDUARD_KUKAN_home.html [dostęp 23.01.2016].

European Commision – Serbia Progress Report October 2014, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20140108-serbia-progressreport_en.pdf [dostęp 12.02.2015].

Frankowska A., Przełomowe porozumienie Serbii i Kosowa, http://www.psz.pl/124-polityka/przelomowe-porozumienie-serbii-i-kosowa [dostęp
19.01.2016].

Gniazdowski M., Sadecki A., Porozumienie kosowsko-serbskie, Analizy OSW, 24.04.2013, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2013-
04-24/porozumienie-kosowsko-serbskie [dostęp 12.02.2015].

Hrvatska mora ovoj i ovakvoj Srbiji staviti veto na ulazak u EU, http://www.vecernji.hr/hrvatska/hrvatska-mora-ovoj-i-ovakvoj-srbiji-staviti-vetona-ulazak-u-eu-1005520 [dostęp 23.01.2016].

Hrvatska poručila Srbima – nema ništa od Evrope: Hrvati ulažu veto na učlanjenje Srbije u EU, http://www.telegraf.rs/vesti/politika/1463332-hrvatska-porucila-srbima-nema-nista-od-evrope-hrvati-ulazu-veto-na-uclanjenje-srbije-u-eu [dostęp 23.03.2015].

Inaugural Meeting of the EU – FRY Consultative Task Force – Belgrade, 23 July 2001, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-01-1062_en.htm [dostęp 6.02.2015].

Kancelarija za evropske integracje, http://www.seio.gov.rs [dostęp 23.01.2016].

Koch M., „My” i „Oni”, „Swój” i „Obcy”. Bałkany w XX wieku z perspektywy kolonialnej i postkolonialnej, „Porównania”, nr 6/2009.

Lubik-Reczek N., Państwa postjugosłowiańskie wobec członkostwa w Unii Europejskiej i NATO (Analiza porównawcza), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.

Matyasik M., Domagała P., Międzynarodowe trybunały karne oraz inne instrumenty sprawiedliwości tranzytywnej, Difin S.A., Warszawa 2012.
Miecznikowska J., Szymański A., Rozszerzenie terytorialne Unii Europejskiej, w: Dylematy modernizacji Unii Europejskiej, red. K.A. Wojtaszczyk,
Ofi cyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2007.

Milekić S., Hrvatska preti da će blokirati Srbiju na putu ka EU, http://www.balkaninsight.com/rs/article/hrvatska-preti-da-%C4%87e-blokiratisrbiju-na-putu-ka-eu [dostęp 23.01.2016].

Muś J., Bałkany Zachodnie w polityce UE i państw członkowskich, w: Bałkany Zachodnie a integracja europejska. Perspektywy i implikacje, red. R.Sadowski, J. Muś, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2008.

Nowak-Far A., Podstawowe mechanizmy akcesu do Unii Europejskiej – typowość i specyfika procesu akcesyjnego państw Zachodnich, w: Integracja Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską, red. A. Nowak-Far, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2012.

Nowakowska-Małusecka J., Odpowiedzialność karna jednostek za zbrodnie popełnione w byłej Jugosławii i w Rwandzie, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000.

Pacuła P., Kosowo: problemy teraźniejszości, wyzwania przyszłości, „Bezpieczeństwo Narodowe”, nr 22, II – 2012.

Politički odnosi Republike Srbije i Evropske Unije, Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije, http://www.mfa.gov.rs/sr/index.php/spoljna-politika/eu/rep-srbija-eu?lang=lat [dostęp 23.01.2016].

Pribićević O., Serbia – From Authoritarian Regime to Democracy, „Serbian Studies. Jounal of the North American Society for Serbian Studies”,
Vol. 22, No. 1/2008.

Pusić: Članstvo Srbije u EU najviše u interesu Hrvatske, http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/Politika/2127280/Pusi%C4%87%3A+%C4%8Clanstvo+Srbije+u+EU+najvi%C5%A1e+u+interesu+Hrvatsk.html [dostęp 23.01.2016].

Rekść M., Niewola mitu (do 1980), w: Źródła nienawiści. Konflikty etniczne w krajach postkomunistycznych, red. K. Janicki, Instytut Wydawniczy Erica, Kraków–Warszawa 2009.

Republika Srbija, Republički zavod za statistiku, http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PageView.aspx?pKey=2 [dostęp 23.01.2016].

Rovčanin S.S., Mijatović V., Ankete: Otopila se podrška Evropi, http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/politika/aktuelno.289.html:533546-AnketeOtopila-se-podrska-Evropi [dostęp 12.02.2015].

Rozporządzenie Rady (WE) nr 533/2004 z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie ustanowienia europejskiego partnerstwa w ramach procesu stabilizacyjnego i stowarzyszeniowego, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32004R0533 [dostęp 17.02.2015].

Rozszerzenie Unii Europejskiej, http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.5.1.html [dostęp 4.02.2015].

Saczuk A., Bałkany Zachodnie – stan i perspektywy polityki rozszerzeniowej Unii Europejskiej, w: Integracja Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską, red. A. Nowak-Far, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2012.

Smyk K., Konsekwencje polityczne i w obszarze bezpieczeństwa (rozdział 3: Akcesja państwa Bałkan Zachodnich – wpływ i znaczenie dla Polski i Unii Europejskiej), w: Bałkany Zachodnie a integracja europejska. Perspektywy i implikacje, red. R. Sadowski, J. Muś, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2008.

Sokołowska P., Pięć lat niepodległości Kosowa. Wyzwania dla najmłodszego państwa w Europie, w: Bałkany Zachodnie między przeszłością a przyszłością, red. P. Chmielewski, S.L. Szczesio, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.

Sroczyńska H., Konsekwencje gospodarcze (rozdział 3: Akcesja państwa Bałkan Zachodnich – wpływ i znaczenie dla Polski i Unii Europejskiej), w: Bałkany Zachodnie a integracja europejska. Perspektywy i implikacje, red. R. Sadowski, J. Muś, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2008.

Stanisławski W., Serbia (rozdział 2: Sytuacja wewnętrzna państw Bałkanów Zachodnich w kontekście integracji europejskiej), w: Bałkany Zachodnie a integracja europejska. Perspektywy i implikacje, red. R. Sadowski, J. Muś, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2008.

Stanisławski W., Źródła kryzysu politycznego w Bośni i Hercegowinie, w: Europejski protektorat? Bośnia i Hercegowina w perspektywie środkowoeuropejskiej, red. M. Gniazdowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2008.

Statement by President Romano Prodi on the situation in Serbia, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-00-1126_en.htm [dostęp 16.02.2015].

Szczesio S.L., Bałkańska beczka prochu (1980–2009), w: Źródła nienawiści. Konflikty etniczne w krajach postkomunistycznych, red. K. Janicki, Instytut Wydawniczy Erica, Kraków–Warszawa 2009.

Szeląg P., Bałkany a Unia Europejska. Perspektywy i implikacje, w: Bałkany u progu zjednoczonej Europy, red. P. Czubik, Instytut Multimedialny,
Kraków 2008.

Szpala M., Rosja w Serbii – miękka siła i twarde interesy, Analizy OSW, 29.10.2014, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2014-10-
29/rosja-w-serbii-miekka-sila-i-twarde-interesy [dostęp 13.02.2015].

Szpala M., Serbia: rząd narodowców z europejskimi ambicjami, Analizy OSW, 08.08.2012, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2012-08-08/
serbia-rzad-narodowcow-z-europejskimi-ambicjami [dostęp 12.02.2015].

Szpala M., Serbia wciąż na rozdrożu, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, rok 9, z. 2/2011.

Szpala M., Serbska społeczność w północnym Kosowie manifestuje niezależność, Analizy OSW 15.02.2012 r., http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2012-02-15/serbska-spolecznosc-w-polnocnym-kosowie-manifestuje-niezaleznosc [dostęp 18.02.2015].

Szpala M., Unia Europejska otwiera pierwsze rozdziały negocjacyjne z Serbią, Analizy OSW 16.12.2015, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015-12-16/unia-europejska-otwiera-pierwsze-rozdzialy-w-negocjacjach-z-serbia [dostęp 19.01.2016].

Szpala M., Wzrost napięcia w serbskich gminach na północy Kosowa, Analizy OSW 02.10.2013, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2013-10-02/wzrost-napiecia-w-serbskich-gminach-na-polnocy-kosowa [dostęp 18.02.2015].

Szymański A., Perspektywy rozszerzenia Unii Europejskiej po podpisaniu Traktatu Lizbońskiego, w: Perspektywy rozwoju Unii Europejskiej po rozszerzeniu z 2007 – przegląd zagadnień, red. C. Trosiak, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poznań 2009.

Telesiński T., Bałkany bez granic i odwrotu, „Unia i Polska – niezależny magazyn europejski”, nr 10/2005.

Todorova M., Bałkany wyobrażone, tłum. P. Szymor, M. Budzińska, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2008.

Tražiće da priznamo Kosovo za EU, http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2014&mm=12&dd=05&nav_id=932991 [dostęp 9.02.2015].

Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej, http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=14803&Itemid=945 [dostęp 4.02.2015].

Wojnicki J., Instytucja Rządu Republiki Serbii w systemie organów władzy, „Przegląd prawa konstytucyjnego”, nr 2–3/2010.

Wybranowski D., Proces Radovana Karadžicia w 2012 r., a problem serbskiej odpowiedzialności za wojnę w Bośni i Hercegowinie, „Biuletyn Instytutu Zachodniego”, nr 98/2012.

Language: Polish

Pages: 137-162

How to Cite:

Harvard

Skrzeszewska, M. (2016) "Droga Serbii do Unii Europejskiej – stan i perspektywy". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 1/2016, pp. 137-162.

APA
Chicago