ISSUE: 4/2015

  • Volume 76
  • Number 4
  • 2015

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

Blaski i cienie Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej

The Good and the Bad Sides of the European Union’s Eastern Partnership

Abstract

The article seeks to provide a synthetic assessment of the European Union’s Eastern Partnership, which is perceived as one of the key instruments of EU’s Eastern Policy. The author presents the genesis of this ambitious undertaking, followed by its principles, institutions and mechanisms, as well as the financial and economic aspects. In the final part of the article, the author examines both the shortcomings of the Partnership and its undeniable achievements.

References

Adamczyk A., Ewolucja oddziaływania Polski na politykę wschodnią Unii Europejskiej, „Studia Europejskie”, nr 3/2014.

Adamczyk A., The Role of Poland In the Creation Process of the Eastern Partnership, „Yearbook of Polish European Studies”, nr 13/2010.

Barburska O., Milczarek D., Polityka wschodnia Unii Europejskiej: porażka czy sukces?, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.

Barburska O., Relacje Unia Europejska–Federacja Rosyjska: kryzys partnerstwa strategicznego, „Studia Europejskie”, nr 4/2014.

Barburska O., Wpływ polskiej dyplomacji na kształtowanie i realizację polityki wschodniej UE, „Studia Europejskie”, nr 4/2013.

Casier T., European Neighbourhood Policy: living up to regional ambitions?, w: The foreign policy of the European Union. Assessing Europe’s role in the world, red. F. Bindi, I. Angelescu, Brookings Institution Press, Washington 2012.

Casier T., The EU’s two-track approach to democracy promotion: the case of Ukraine, w: Democracy Promotion in the EU’s Neighbourhood: From Leverage to Governance?, red. S. Lavenex, F. Schimmelfennig, Routledge, Oxon 2012.

Europejska Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej, red. M. Pietraś, K. Stachurska-Szczesiak, J. Misiągiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012.

Jaroszewicz M., Perspektywy migracji Ukraińców do UE, „Komentarze OSW”, 24.02.2014, nr 128.

Jesień L., Eastern Partnership – Strengthened ENP Cooperation with Willing Neighbours, “PISM Strategic Files”, nr 3/2008.

Kaca E., Sobjak A., Zasztowt K., Learning From Past Experiences: Ways to Improve EU Aid on Reforms in the Eastern Partnership, PISM, Warsaw, April 2014.

Kaca E., Osłabienie Partnerstwa Wschodniego? Konsekwencje zmiany władzy w instytucjach UE dla polityki sąsiedztwa, „Biuletyn PISM”, nr 121, 25.11.2014.

Kapuśniak T., Wymiar Wschodni Europejskiej Polityki Sąsiedztwa UE. Inkluzja bez członkostwa?, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2010.

Konopacki S., Partnerstwo Wschodnie po szczycie w Wilnie w 2013, w: Polska w procesie integracji europejskiej. Dekada doświadczeń (2004–2014), red. K.A. Wojtaszczyk, M. Mizerska-Wrotkowska, W. Jakubowski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.

Kształtowanie się nowej europejskiej polityki wschodniej – ocena Partnerstwa Wschodniego, red. K. Longhurst, Collegium Civitas, Warszawa 2009.

Lyubashenko I., Europejska Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej wobec Europy Wschodniej, DUET, Toruń 2012.

Marcinkowska P., Finansowanie Partnerstwa Wschodniego, w: Między sąsiedztwem a integracją. Założenia, funkcjonowanie i perspektywy Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej, red. A. Szeptycki, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2011.

Marcinkowska P. , Wschodni wymiar Europejskiej Polityki Sąsiedztwa a budowanie pozycji UE w regionie, w: Unia Europejska jako aktor na scenie globalnej. Razem czy osobno?, red. B. Góralczyk, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.

Maurer H., Simão L., From regional power to global power? The European Neighbourhood Policy after the Lisbon Treaty, w: Global Power Europe – Vol. 1. Theoretical and institutional approaches to the EU’s external relations, red. A. Boening, J.-K. Kremer, A. van Loon, Springer, Berlin– Heidelberg 2013.

Między sąsiedztwem a integracją. Założenia, funkcjonowanie i perspektywy Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej, red. A. Szeptycki, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2011.

Milczarek D., More gains or losses? Review of the European Union’s Eastern policy, w: European Union on the Global Scene: United or Irrelevant?, red. B. Góralczyk, Centre for Europe, University of Warsaw, Warsaw 2015.

Milczarek D., The Role of Poland in Shaping the European Union’s Eastern Policy, w: The European Union and Poland. Problems and Achievements, red. A. Adamczyk, P. Dubel, Centre for Europe, University of Warsaw, Warsaw 2015.

Mizerska-Wrotkowska M., Geneza i instytucjonalizacja Partnerstwa Wschodniego, w: Między sąsiedztwem a integracją. Założenia, funkcjonowanie i perspektywy Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej, red. A. Szeptycki, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2011.

Partnerstwo Wschodnie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Warszawa 2012.

Partnerstwo Wschodnie. Wymiary realnej integracji, red. M. Zdanowicz, T. Dubowski, A. Piekutowska, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2010.

Pełczyńska-Nałęcz K., Integracja czy imitacja? – UE wobec wschodnich sąsiadów, „Prace OSW”, kwiecień 2011, nr 36.
Piskorska B., Europeizacja (Europeisation) państw sąsiedzkich Unii Europejskiej na przykładzie Europy Wschodniej, w: Europejska polityka bezpieczeństwa i integracji, red. K. Budzowski, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2010.

Polityka wschodnia Polski. Uwarunkowania – Koncepcje – Realizacja, red. A. Gil, T. Kapuśniak, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin–Warszawa 2009.

Sadowski R., Partnerstwo w czasach kryzysu. Wyzwania dla integracji europejskiej państw Europy Wschodniej, „Punkt Widzenia”, OSW, lipiec 2013, nr 36.

Stępniewski T., Partnerstwo Wschodnie Unii Europejskiej: między realizmem a rozczarowaniem, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, z. 2/2012.

Stępniewski T., The EU’s Eastern Partnership and the way forward after Riga„ International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs”, No. 1–2 (Vol. 24)/2015.

Suszko I., Benedyczak J., Druga szansa Ukrainy, „Otwarta Europa”, maj 2014.

Zdanowicz M., Doliwa-Klepacka A., Możliwości liberalizacji reżimu wizowego w ramach współpracy państw w Partnerstwie Wschodnim, w: Partnerstwo Wschodnie. Wymiary realnej integracji, red. M. Zdanowicz, T. Dubowski, A. Piekutowska, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2010.

Language: Polish

Pages: 49-70

How to Cite:

Harvard

Barburska, O. (2015) "Blaski i cienie Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 4/2015, pp. 49-70.

APA
Chicago