ISSUE: 4/2017

  • Volume 84
  • Number 4
  • 2017

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

Atrakcyjność inwestycyjna Polski w latach 1990-2016 – trendy, struktura i perspektywy

Investment Attractiveness of Poland in the Years 1990–2016 – Scheme, Structure and Perspective

Abstract

Poland in recent years is the leader in attracting foreign investment among the countries of Central and Eastern Europe. Investment attractiveness of our country, according to many studies, is assessed very high (according to the Ernst & Young European Attractiveness Report in 2016 Poland’s economy 2 place in the ranking), mainly due to a highly skilled workforce. An important component of the investment attractiveness, often emphasized by the investors themselves, is legal and transparency of the Polish legal system in recent years, and the answer to the question whether the Polish legal system is a improving element or rather a threat to the investment attractiveness of the country. The research is based, inter alia, on the analysis of the Worldwide Governance Indicator index assessing the institutional environment of countries.

References

Borowicz A., Foreign Direct Investment in Poland, w: Facing The Challenges in The European Union, red. E. Latoszek, M. Proczek et al., PECSA, Warszawa 2015.Bu

dnikowski A., Ekonomia międzynarodowa, PWE, Warszawa 2017.

Departament Strategii Rozwoju Ministerstwa Rozwoju, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w 2015 r. „Dziennik Gazeta Prawna” 5.10.2017.

Furmańska-Oćwieja M., Uwarunkowania napływu i działalności kapitału zagranicznego w Polsce, w: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, red. W. Karaszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2003.

Górniewicz G., Determinanty i konsekwencje bezpośrednich inwestycji zagranicznych, „Studia z zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania”, t. 3/2013.

International business in transition, red. M. Gorynia, Wyd. Difin, Warszawa 2009.

Karaszewski W., Szałucka M., Skala i struktura odpływu kapitału w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych – Polska na tle świata, w: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw, red. W. Karaszewski, Tonik, Toruń 2006.

Karaszewski W., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, Polska na tle świata, Tonik, Toruń 2004.

Kłysik-Uryszek A., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce regionu. Teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa 2010.

Kociszewska J., Kamińska M., Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w latach 2007–2010, w: Handel i inwestycje w semiglobalnym otoczeniu, red. J. Rymarczyk, M. Domiter, W. Michalczyk, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 267/2012.

Kolka M., Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Wielkiej Brytanii na początku XXI w., w: Integracja europejska i procesy globalizacji, red. M. Dudek, Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, Uniwersytet Zielonogórski, Legnica, Zielona Góra 2007.

Mature leader of the CEE region EY, Attractiveness Survey Poland, 2017.

Michałek J.J., Siwiński W., Socha M., Polska w Unii Europejskiej, Dynamika konwergencji ekonomicznej, PWN, Warszawa 2007.

I., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w dobie globalizacji, WSE, Warszawa 2003.
Napiórkowski T.M., Wpływ polityki wobec BIZ na napływ kapitału produkcyjnego i działalność korporacji transnarodowych w Polsce, w: Polska. Raport o konkurencyjności 2016, red. A.M. Weresa, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2016.

Nawrot K., Determinanty rozwoju gospodarczego państwa ASEAN, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.

AIiIZ, Polska w liczbach, Inwestycje zagraniczne, dane na podstawie materiałów analitycznych NBP z roku 2015.

Poniatowska-Jaksch M., Przemysłowe bezpośrednie inwestycje zagraniczne – źródłem konkurencyjności regionu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006.

Sporek T., Polsko-niemiecka wymiana handlowa w latach 2005–2015, „Studia Europejskie”, nr 3/2016.

Sporek T., Przepływy kapitałowe na świecie, w: Gospodarka światowa w XXI wieku – mechanizmy i sprzężenia, red. T. Sporek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2013.

UNCTAD, Foreign Direct Investment: Inward and outward flows ands tock, annual, 1970–2015.
UNCTAD, World Investment Raport 2016.

W nastrojach inwestorów coraz więcej niepokoju, „Rzeczpospolita” 6.04.2016.

Witkowska J., Rynek czynników produkcji integracji europejskiej. Trendy. Współzależności perspektywy, Wyd. UŁ, Łódź 2001.

Wyrzykowska M., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w „nowych krajach” Unii Europejskiej, Toruńskie Studia Międzynarodowe, „Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne”, nr 1(3)/2010.
Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2008 roku, Raport NBP, Warszawa 2010.

Language: Polish

Pages: 95-118

How to Cite:

Harvard

Sporek, T. (2017) "Atrakcyjność inwestycyjna Polski w latach 1990-2016 – trendy, struktura i perspektywy". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 4/2017, pp. 95-118.

APA
Chicago