ISSUE: 3/2017

  • Volume 83
  • Number 3
  • 2017

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 i jej wpływ na wybrane polityki Unii Europejkiej

The 2030 Agenda for Sustainable Development and Its Impact on Selected European Union’s Policy

Abstract

The article addresses the issues related to the implementation of the European Union’s actions for sustainable development policy and the implementation of the 17 UN Development Goals through Science, Technology and Innovation (STI) being key tools for moving the world towards a sustainable development. In September 2015 the UN accepted a new global Agenda 2030 on the Sustainable Development with its tools – Sustainable Development Goals. Putting them into life should contribute to shifting the economic and political relations between developing, emerging and developed countries. According to the Agenda motto “ no one will be left behind”. To achieve this aim by EU not only a significant rethinking of its external policy must take place but also its domestic actions must be changed. A fundamental tool to achieve this goal and implement the Agenda should be STI which allows the transition of EU and its underdeveloped partners to new sustainable ways of their economies and societies development.

References

Bagiński P., Polityka współpracy rozwojowej Unii Europejskiej w kontekście polskiej prezydencji w Radzie UE w 2011 r., Polska Akcja Humanitarna,
Warszawa 2011.

Berger G., Steurer R., Horizontal Policy Integration and Sustainable Development: Conceptual remarks and governance examples, ESDN Quaterly
Report, Vienna 2009.

„Dobra jakość życia z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety”, Dz. Urz. UE L 347 z 28.12.2013.

EEA 2014. Late Lessons from Early Warnings II. Globalne partnerstwo na rzecz likwidacji ubóstwa i zrównoważonego rozwoju po 2015, COM(2015) 44 wersja finalna.

Horyzont 2020, COM(2011) 808 ostateczna wersja.

Komiyama K.H., Takeuchi K., Sustainability Science: building a new discipline, “Sustainability Science”, no. 1/2006.

Komunikat Komisji Europejskiej, COM(2015), 5 lutego 2015 r.

Latoszek E., Kłos A., The European Union’s Action for Sustainable Development, in: C.E.P. Amaral, V. Cucerescu, G. Gabrichidze, I. Horga,
A. Kruglashov, E. Latoszek, M. Pachocka, EU Association Agreements with Georgia, Moldova and Ukraine: through cooperation towards integration, ECSA – Moldova, Chisinau–Tbilisi–Chernivtsi 2017.

Latoszek E., Proczek M., Kłos A., Pachocka M., Osuch-Rak E., Facing the Challenges in the European Union. Re-thinking EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth (EuInteg), PECSA, Warszawa 2015.

OECD Deklaracja ministerialna z Daejeon w zakresie nauki, technologii i innowacji w globalnej erze cyfrowej 21 października 2015 r., OECD DSTI/STP/MIN(2015)1, http://www.oecd.org/science/sci-tech/sti-ministerial-2015.html.

Partnerstwo w ramach europejskiej przestrzeni badawczej na rzecz doskonałości i wzrostu gospodarczego, COM(2012) 392.

Pomoc rozwojowa dla krajów rozwijających się na przełomie XX I XXI wieku, red. E. Latoszek, Ofi cyna Wyd. SGH w Warszawie, Warszawa 2008.

Raport niezależnej grupy eksperckiej „Outriders for European Competitiveness”, https://ec.europą.eu/research/innovation-union/pdf/outridersforeuropeancompetitivenesseip.pdf.

Rekomendacje Doradczej Rady Naukowej Sekretarza Generalnego ONZ, The Crucial Role of Science for Sustainable Development and the Post-2015 Development Agenda, 9 lipca 2015 r.

Rekomendacje grupy doradczej ds. zmian klimatycznych i mobilności ludzi (marzec 2015 r.), http://www.unhcr.org/5550ab359.htmn.

SOER 2015. The European Environment − State and Outlook 2015. Assessment of Global Megatrends, https://www.eea.europa.eu/soer.
Sprawozdanie grup roboczej (marzec 2014 r.): IPCC 5AR, WG2, Volume 1, Chapter 12 (2014), http://www.ipcc.ch/report/ar5/wQ2.

W stronę lepszego dostępu do informacji naukowej – zwiększanie korzyści z inwestowania środków publicznych w badania naukowe, COM(2012) 401.

Weitz N., Nilsson A., Tenggren S., Sustainable Development Goals for Sweden: Insights on setting a national Agenda, Stockholm Environment Institute, Stockholm 2015.

Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski, GUS, Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2011.

Zrównoważony rozwój a globalne dobra publiczne w teorii i praktyce organizacji międzynarodowych, red. E. Latoszek, M. Proczek, M. Krukowska, Dom Wyd. Elipsa, Warszawa 2016.

Language: Polish

Pages: 97-116

How to Cite:

Harvard

Latoszek, E. (2017) "Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 i jej wpływ na wybrane polityki Unii Europejkiej". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 3/2017, pp. 97-116.

APA
Chicago