ISSUE: 3/2022

  • Volume 26
  • Number 3
  • 2022

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

A Strategic Base in the Global Supply Chain: Türkiye

Abstract

Türkiye is becoming a new base in the global supply chain due to its geopolitical position and the cost advantages it provides. Due to the COVID-19 outbreak, logistics problems, especially production and transportation costs, have further strengthened Türkiye’s position in this context. Türkiye’s strategic location, strong logistics infrastructure, costeffective and qualifi ed workforce, along with a liberal investment climate, offer a suitable environment for international companies. Türkiye ranks well in the World Bank’s Logistics Performance Index, which evaluates countries’ logistics performance in customs, transportation, and infrastructure. Türkiye has served as a bridge between the east and west since historical times. During the Seljuk period, caravanserais and other infrastructure and service areas were established in Anatolia to support commercial activities. The Silk Road, which had an important place until a certain period of the Ottoman Empire, lost its importance due to other developments. The “One Belt One Road Project” initiated by China, still in progress and planned to be completed in 2049, will make Türkiye even more important in terms of the global supply chain in the next 10 years. İpekyolu follows the northern and southern routes in Anatolia. With China’s “One Belt
One Road Project”, the Silk Road will regain its former importance as the “Modern Silk Road”. Chinese President Xi Jinping first mentioned the Land and Sea Silk Road project in one of his speeches in 2013. It has been decided to name these two projects as the “Belt and Road Initiative-BRI” or the “One Belt One Road-OBOR” project. The word belt constitutes the land route of the project, which includes highways, railways, oil and natural gas pipelines, and infrastructure investments. The word road includes the sea routes covered by the project. The routes of these corridors are provided by multidimensional corridors in the direction of Asia-Europe instead of a single route. Within the scope of this project, many infrastructure investments are made in Türkiye as well. In this study, the cost advantages that Türkiye
will provide to the global supply chain will be evaluated due to both its cost and geographical location and the infrastructure investments made.

References

Ahi, T. (2015) “Demiryollarında Lojistik Merkezler”, Demiryolu Mühendisliği. Vol. 2, pp. 32–35.

Atar, A. et al., (2018) “Geçmişten Günümüze İpek Yolu Hakkında GenelBir Değerlendirme”, International Academic Journal [Econder]. Vol.2(2), pp. 334–348. DOI: https://doi.org/10.35342/econder.489312.

Avcıoğlu, D. (1971) Türkiye’nin Düzeni: Dün, Bugün, Yarın, Bilgi Yayınevi, 5th Edition, pp. 13–14.

Aydın, S.M. (2002) Küreselleşme: Siyasi, Ekonomik ve Kültürel Boyutlarıyla Kültürel Bir Olgu Olarak Globalleşme, Sosyal Bilimler Dizisi 3, Ufuk Kitapları, p. 12.

Başıbüyük, O. (2022) Çin’in emperyal projesi ‘‘Bir Kuşak Bir Yol’’u tartışmaya açıyoruz. Available at: https://www.sunsavunma.net (Access 24.06.2022).

Bozkurt, N. (2022) Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi. Available at: https://islamansiklopedisi.org.tr/ipek (Access 12.06.2022).

Cateora, P. and Susan K. (1987) Marketing: An International Perspective. Home-wood, IL: Irwin, p. 4.

DHMİ (2019) Havayolu Sektör Raporu. Utikad lojistik Raporu 2020. Available at: https://www.dhmi.gov.tr/Lists/HavaYoluSektorRaporlari/Attachments/13/2019%20Havayolu%20Sekt%C3%B6r%20Raporu.pdf (Access 22.06.2022).

Günay, E. et al., (2022) Tarihi İpek Yolundan Modern İpek Yolu Projesine: Türkiye Çin Ekonomik İş Birliği Çerçevesinde Orta Koridor İle Bir Kuşak Bir Yol Girişimi. Available at: http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/tr/download/article-file/906819 (Access 12.06.2022).

Kafkassam (2018) İpek Yolu’na Adını Veren Coğrafyacı: Ferdinand Freiherr Von Richthofen. Available at: https://kafkassam.com/ipek-yoluna-adiniveren-cografyaci-ferdinand-freiherr-von-richthofen.html (Access 12.06. 2022).

Tasam (2022) Bir Kuşak Bir Yol Çin Türkiye ve Dünya. Available at: https://tasam.org/tr-TR/Icerik/25699/bir_kusak_bir_yol_cin_turkiye_ve_dunya (Access 19.06.2022).

Sabah (2021) Dünyanın yeni tedarik üssü Türkiye. Available at: https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2021/10/22/dunyanin-yeni-tedarik-ussu-turkiye (Access 19.06.2022).

TCDD (2022) Lojistik Merkezler. Available at: https://www.tcdd.gov.tr/kurumsal/lojistik-merkezler (Access 19.06.2022).

Işıktaş, E. and Duran, A. (2017) “Geçmişten Günümüze İpek Yolu’nun Önemi ve Buna İlişkin Yapılmış Bilimsel Çalışmalar”, Social Sciences Studies Journal. Vol. 3(8), pp. 584–596. DOI: https://doi.org/10.26449/sssj.69.

Kozlu, C. (2008) 21. Yüzyılda Uluslararası Pazarlama: İlkeler ve Uygulamalar, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Genişletilmiş 13. Edition, İstanbul, pp. 44–46.

Bernstein, W.J. (2008) A Siplended Exchange: How Trade Shaped The World. New York: Grow Press.

Mariotti, I. (2015) Transport and Logistics in a Globalizing World: A Focus on Italy. Springer Cham Hidelberg, New York Dordrecht London, p. 1.

Orhonlu, C. (1967) Osmanlı İmparatorluğu’nda Derbent Teşkilatı, İstanbul Örs, H. and Mammadov, T. (2016) “An Evaluation on Logistic Village Marketing and The Logistic Potential of Villages in Turkey”. Global Business Research Congress (Gbrc), May 26–27.

Pinar, A. and Diken, A. (2020) “Lojistik Performans Endeksi Kapsamında Lojistik Üslerin Türkiye Ekonomisine Etkisi Üzerine Bir İnceleme”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Vol. 19(39), pp. 1384–1406. DOI: https://doi.org/10.46928/iticusbe.758630.

PWC (2022) Supply Chain. Available at: http://www.supplychain.pwcglobal.com (Access 12.06.2022).

Notteboom, T.E., and Rodrigue, J.P. (2005) “Port regionalization: towards a new phase in port development”, Maritime Policy & Management. Vol. 32(3), pp. 297–313. DOI: https://doi.org/10.1080/03088830500139885.

Şahin, G., et al. (2015) “Uluslararası Lojistik”, Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını. No. 2625, 3. Edition.

Song, H. and Cheung, J. (2013) Logistics: Perspectives, Approaches and Challenges. Hauppauge (NY): Nova Science Publishers, Inc.

Süzer, H.D. (2005) “Potansiyel Büyük, Büyüme Hızlanacak”, Capital Dergisi. Available at: www.capital.com.tr/capital-dergi/capitalde-buay/potansiyel-buyuk-buyumehizlanacak (Access 12.06.2022).

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (2021) Ulaşan ve Erişen Türkiye. Available at: https://www.uab.gov.tr/uploads/pages/bakanlik-yayinlari/ulasan-ve-erisen-turkiye-2021.pdf (Access 12.06.2022).

Tanrıdağlı, F.K. (2020) Çin’in Bir Kuşak Bir Yol Gerçeği ve Türk Dünyası. Jeopolitik Doğu Kütüphanesi. İstanbul.

TCDD (2022) Taşımacılık Web Sitesi, Yurtdışı Yük Taşımacılığı. National Geographic (2022) The Silk Road. Available at: https://education.nationalgeographic.org/resource/silk-road (Access 31.05.2022).

Utikad (2020) Utikad lojistik Raporu 2020. Available at: https://www.utikad.org.tr/Images/Duyuru/02022021utikadlojistiksektoruraporu2020147075.pdf (Access 22.06.2022).

Wood D.F. et al. (2002) International Logistic, Second Edition. New York: Amacom.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (2021) Ulaştırma ve Turizm Paneli 2023 Raporu. Available at: https://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/vizyon2023/ut/utp_son_surum.pdf (Access 22.06.2022).

Yılmaz, S. (2019) “Bir Kuşak Bir Yol Projesi: Kavramlar, Aktörler, Uygulamalar”, Astana Yayınları.
Zeybek, H. (2007) Ulaşım Sektöründe Đntermodalite ve Lojistik Alanındaki Gelişmeler ve Türkiye’ye Yansımaları. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara.

Language: English

Pages: 117-141

How to Cite:

Harvard

Aydın, K. (2022) "A Strategic Base in the Global Supply Chain: Türkiye". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 3/2022, pp. 117-141. DOI: 10.33067/SE.3.2022.6

APA
Chicago